Etiketa schválená: 20.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ETHREL

Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou určený na urýchlenie dozrievania, zlepšenie kvality, redukciu nadmernej násady plodov, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a na uľahčenie mechanizovaného zberu v poľnohospodárstve.

Účinná látka:

ethephon, 480 g.l-1; 39,70% w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ethephon CAS no.: 16672-87-0; 2-butoxyethanol, CAS No: 111-76-2

Označenie prípravku:

Poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ETHREL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Ethrel je regulátor rastu, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa jeho účinná látka ethephon rozkladá a uvoľnuje sa etylén. Etylén, v závislosti od dávky a termínu aplikácie prípravku, vyvoláva v rastline rôzne fyziologické účinky: brzdí rast, urýchľuje proces dozrievania, urýchľuje opad plodov, atď.

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Tabak: Postrekujte koncom augusta, resp. začiatkom septembra na odkvitnuté tabakové kultúry. Dávka prípravku sa volí podľa vzrastu kultúry. Zelené typy tabaku 4-6 l/ha, žltozelené typy 3-4 l/ha. Dávka vody 400-600 litrov na hektár.Postrekujte tak, aby boli zasiahnuté horné dve tretiny rastliny.

Rajčiak: urýchlenie dozrievania. Prípravok napomáha k skoršiemu a rovnomernejšiemu dozrievaniu rajčín. Posterkujte v dobe, keď 10 až 15 % plodov je v štádiu plnej zrelosti, prípadne po prvom zbere. Je možné vykonať tiež delenú aplikáciu, kedy prvý postrek dávkou 1,5 l/ha prípravku sa vykoná v dobe zrelosti 5 až 10 % plodov, druhý postrek dávkou 1 l/ha po týždni, touto dvojitou aplikáciou sa predĺži doba pôsobenia ethephonu a zníži sa spotreba prípravku. Podľa vzrastu porastu volíme dávku vody 600 až 800 litrov na hektár. Aplikácia pri teplote nižšej než 60 °C môže spôsobiť odfarbenie listov, ktoré nemá vplyv na výšku úrody. Plody z ošetrených porastov môžu byť použité len na konzervárenské spracovanie!

Čerešňa, višňa: uľahčenie mechanizovaného zberu. Čerešne na konzervovanie: aplikujte 7 až 14 dní pred predpokladaným zberom.

Višne na konzervovanie: aplikujte 7 až 14 dní pred predpokladaným zberom.

Postrekujte za bezvetria alebo mierneho vánku tak, aby jemnou hmlou postreku boli dokonale (do odkvapkávania) a rovnomerne ovlhčené plody i listy. Množstvo postrekovej kvapaliny 1000 l na ha. Okrasné rastliny: zlepšenie akosti. Prípravok možno použiť na reguláciu rastu črepníkových rastlín, letničiek pestovaných na výsadbu do záhonov alebo na rýchlenie v kvetináčoch a okrasných drevín určených na rýchlenie a pestovanie v nádobách. Aplikujte pomocou zálievky 0,05 – 0,3 % roztok v množstve 0,2 – 0,3 l roztoku na 1 m2.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

UPOZORNENIE

Ethrel aplikujte len na suché rastliny, nepoškodené škodcami, chorobami a nedostatkom živín. Dážď v dobe do 4 až 5 hodín po postreku znižuje účinnosť prípravku. Denná teplota v dobe aplikácie i po nej by mala byť vyššia než 16oC. Neaplikujte v období dlhotrvajúceho sucha. Plody ošetrené prípravkom Ethrel môžu byť použité len na konzervárenské spracovanie, nesmú byť použité na priamy konzum. Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 20.2.2015

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Doba medzi prípravou a použitím by nemala byť dlhšia, než 4 hodiny.

Produkt je kyselina, postrekovač a ďalšie zariadenia najneskôr 1 hodinu po postreku starostlivo očistite.

MIEŠATEĽNOSŤ

Ethrel nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, síru a meď. Nemiešajte s herbicídmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžte kombinovať s niektorými fungicídmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadať lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 20 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky:odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 do + 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom! V uzavretých priestoroch pozor na nebezpečenstvo výbuchu, môžu vznikať etánové plyny, ktoré sa tvoria pri neutralizácii.

Etiketa schválená: 20.2.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV PRÍPRAVKU

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.