Etiketa schválená: 31.05.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ETHOFOL 500 SC

Selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie lipkavca a iných jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Ethofumesate 500 g/l t.j. 5-(2,3-dihydro-3,3dimethyl-ethoxybenzofuranyl)- (44,70 % hm) methansulfonát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ethofumesate CAS No.: 26225-79-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

 

 

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

 

 

 

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

 

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

 

 

 

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia

v blízkosti

povrchových

vôd.

Zabrániť

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek

 

ciest.)

 

 

 

 

 

SPe1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody a pôdnych organizmov nepoužívajte tento

 

prípravok alebo iný obsahujúci účinnú látku ethofumesate viackrát ako 1 x za 3

 

roky na tom istom poli.

 

 

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

 

 

 

 

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

 

ICZ/2016/4267/va

 

 

 

 

1/5

 

Etiketa schválená: 31.05.2016

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie.

Vč3

Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov!

PHO1

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma

 

zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch

 

2. pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé druhé

 

pásmo).

Dbajte o to, aby pri použití a manipulácii s prípravkom nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park,

 

Warrington, WA3 6YN, Veľká Británia

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park,

 

Warrington, WA3 6YN, Veľká Británia

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1383

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša

 

5 l a 10 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ETHOFOL 500 SC je kontaktný a pôdny herbicíd s reziduálnym účinkom. Prijímaný je listami, koreňmi burín aj klíčiacimi burinami. Účinná látka ethofumesate patrí do chemickej skupiny benzofuranov; vyznačuje sa dlhodobým reziduálnym účinkom, ktorý je závislý na dostatočnej pôdnej vlhkosti. Inhibuje delenie pletív, spomaľuje delenie buniek a obmedzuje tvorbu kutikuly. Citlivé buriny sú zabrzdené v raste a postupne odumierajú. Dostatočná pôdna vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, v prípade sucha a chladu je účinok pomalší.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

 

 

 

Citlivé buriny:

lipkavec obyčajný

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

repa cukrová,

dvojklíčnolistové buriny

0,4- 0,8 l

90

 

repa kŕmna

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

Dávka aplikačnej kvapaliny: 300 l.ha-1

 

 

 

Maximálny počet ošetrení: 3× za sezónu.

 

 

 

ICZ/2016/4267/va

 

 

2/5

Etiketa schválená: 31.05.2016

Interval medzi aplikáciami: 5 dní

Obmedzenie: Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie prekročiť 1 kg za 3 roky na tom istom poli.

ETHOFOL 500 SC môže byť v repe cukrovej a repe kŕmnej použitý postermergentne, od 6 listov repy (BBCH 16), pričom lipkavec musí byť v štádiu maximálne do 3 praslenov (BBCH 13). Optimálny účinok je v závislosti na použitej dávke dosahovaný v štádiu klíčnych listov až 1. páru pravých listov burín. Na buriny vo vyšších rastových štádiách účinok klesá. Opakovanú dávku prípravku aplikujte čo najskôr po objavení sa novej vlny burín.

Maximálna jednorázová dávka prípravku nesmie prekročiť 0,8 l ha-1.

ETHOFOL 500 SC môže byť použitý na ľahkých pôdach s obsahom organickej hmoty do 5%. Na stredných pôdach môže byť znížená perzistencia a reziduálny účinok a/alebo účinok na uvedené citlivé buriny môže byť nižší.

Upozornenie!

Neošetrujte stresované plodiny (napr. z použitia iných pesticídov, poškodené vetrom, trpiace nedostatkom živín, napadnuté chorobami alebo škodcami atď.), lebo môže dôjsť k trvalému poškodeniu plodiny. Neošetrujte pri teplotách vyšších ako +25ºC a pri vysokom slnečnom žiarení (merané vo výške 5 m nad povrchom pôdy na slnku) alebo v období kedy možno očakávať po aplikácii nočný mráz. V prípade dosiahnutia vyšších teplôt počas dňa sa nesmie začať aplikácia v dopoludňajších hodinách. Ošetrenie môžeme zahájiť až navečer, po 17 hodine, kedy slnečný svit a teplota nad povrchom pôdy klesá.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Môže dôjsť listovým deformáciám repy cukrovej a repy kŕmnej. Tieto príznaky po uplynutí krátkej doby vymiznú a nemajú negatívny vplyv na úrodu. Ak je porast repy oslabený (nepriaznivé počasie, poškodenie škodcami či chorobami, účinok preemergentných herbicídov) môže byť selektivita voči prípravku znížená. Pri aplikácii prípravku ETHOFOL 500 SC nebola zistená odrodová citlivosť.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka ethofumesate patrí do chemickej skupiny benzofuránov- inhibítory syntézy lipidov. Bol zaznamenaný prípad rezistencie na lipnicu ročnú (Oregon, USA). Ethofumesate je používaný v repe v rámci niekoľkoročného osevného postupu a nebol doposiaľ zistený významný výskyt rezistencie. Odporúčame dodržiavať všeobecné zásady antirezistentnej stratégie. Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným mechanizmom účinku. Zredukujte minimalizáciu, ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte ETHOFOL 500 SC len na aktívne rastúce buriny. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tankmix podľa autorizovaného rozsahu použitia.

VPLYV NA ÚRODU

Nie je známy negatívny vplyv na úrodu pri dodržaní návodu na použitie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Priemerný polčas rozkladu účinnej látky ethofumesate v pôde je cca 90 dní. Za 5 mesiacov po aplikácii prípravku ETHOFOL 500 SC v dávke do 2 l/ ha môže byť vysiata akákoľvek plodina po predchádzajúcej orbe najmenej 15 cm hlbokej. Po zaoraní plodiny ošetrenej prípravkom ETHOFOL 500 SC môže byť ako následná plodina vysievaná iba repa cukrová, repa kŕmna alebo kukurica.

ICZ/2016/4267/va

3/5

Etiketa schválená: 31.05.2016

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny či iné rastliny, ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty a jednotlivé prípravky do nádrže vlievajte oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky po vypláchnutí čistou vodou umyte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda), alebo s prípravkom AGROCLEAN® a znovu umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: používajte ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám. Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia ochranného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Dôležité upozornenie:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Pri nadýchaní: dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade zdravotných problémov postihnutého zavolajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí odevu a pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: V prípade podozrenia na požitie prípravku nevyvolávajte zvracanie, ale postihnutého ihneď dopravte do nemocnice. Ak je pri vedomí, podávajte mu väčšie množstvo vody, prípadne vypláchnite ústa.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ICZ/2016/4267/va

4/5

Etiketa schválená: 31.05.2016

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú

však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4267/va

5/5