Etiketa schválená: 23.07.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ESTERON®

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, ktorý je určený pre postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu (pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso), v kukurici a semenných porastoch tráv.

Typ prípravku na ochranu rastlín: herbicíd

ÚČINNÁ LÁTKA:

2,4-D 905 g/l t.j.: 2-ethylexyl ester dichlórfenoxyoctovej kyseliny

(81,7% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

2,4-D 2-Ethylhexylester, CAS. 1928-43-4

petrolej (ropný), CAS. 8008-20-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

ICZ/2014/3052/sc

Vč3
PHO1

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely a iný užitočný hmyz prijateľné.

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2.pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2.pásmo)

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

ESTERON® - Ochranná známka Dow AgroSciences

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ESTERON pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (5-6 hodín po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a bylí a k farebným zmenám. Buriny hynú zvyčajne v priebehu 10-14 dní po aplikácii. Dažďové zrážky 3 hodiny po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky, chryzantémovka siatinová, iskerník prudký, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná, nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná, starček obyčajný, zemedym lekársky.

Odolné buriny: hlaváčik letný, iskerníky (prudký, hľuznatý), kolenec roľný, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, pichliač bezbyľový, prasličky, rumančeky, stavikrv vtáčí, veroniky.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 200-400 l.ha-1

Počet aplikácií: 1× počas vegetácie

Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu ESTERON, sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 listov (BBCH 12-14), niektoré odolnejšie druhy ešte v nižších rastových fázach. Len pichliač roľný a pupenec roľný je vhodnejšie ničiť vo vyšších rastových fázach, kedy je vytvorená väčšia listová plocha pre príjem dostatočného množstva účinnej látky, ktorá je následne rozvádzaná do podzemných výhonkov týchto rastlín, ktoré ničí.

Obilniny bez podsevu: Optimálny aplikačný termín prípravku ESTERON je od vytvorenia 3. listu až do fázy 2. kolienka obilniny (BBCH 13-32). Herbicíd ESTERON používajte v obilninách bez podsevu v dávkach 0,5-0,8 l.ha-1 v odporúčanom objeme postrekovej kvapaliny 200-400 l vody/ha, pričom vyššie dávky prípravku používajte na vyššie štádiá burín a na likvidáciu trvácich burín. Prípravok ESTERON je možné aplikovať skôr ako bežné prípravky na báze fenoxykyselín a to už od teploty prostredia +7°C, pričom medznou teplotnou hodnotou pre jeho aplikáciu je +25°C.

Kukurica: Herbicíd ESTERON používajte postemergentne v kukurici (okrem osivovej) len na hybridy tolerantné k 2,4-D v dávkach 0,8-1,0 l.ha-1 vo fáze od 2. do 6. listu (BBCH 12-16) kukurice. TM kombináciu herbicídu ESTERON (0,8-1,0 l.ha-1) spoločne s herbicídom Lontrel 300 (0,3 l.ha-1) použite v kukurici na hĺbkovú likvidáciu koreňového systému pichliača. Herbicíd ESTERON je možné používať s kvapalným hnojivom typu DAM 390, pričom táto tank-mix kombinácia je pre včely škodlivá.

Upozornenie: Postrek nesmie zasiahnuť vedľajšie citlivé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič a chmeľ! Pri aplikácii počas vysokých denných teplôt môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny, alebo produkty z nich

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na území SR nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní podmienok aplikácie, dodržaní zásad striedania plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní následných a náhradných plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave postrekovej kvapaliny je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných ošetrovaných plodín musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy. V prípade požiaru tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Prípravok je horľavina IV. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01. Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnúť na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie, poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte ihneď lekára.

Po zasiahnutí očí: Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Poraďte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom, ak sa objavia následky.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Ak sa vykonáva výplach, navrhnite kontrolu priedušnice a/alebo pažeráka. Pri úvahách o výplachu žalúdka musí byť zvážené nebezpečenstvo pľúcnej ašpirácie vzhľadom na jedovatosť. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok ESTERON skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.