Etiketa schválená: 26.02.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ESCORT® NOVÝ

Herbicídny prípravok pre preemergentnú aplikáciu do hrachu a sóje vo forme emulzného koncentrátu na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

 

 

Imazamox

16,7 g/l

t.j. amónna soľ (+)-5-methoxymethyl-2-(4-

 

(1,6 % hm)

isopropyl-4-methyl-5-oxo-imidazolin-2-yl)

 

 

 

kyseliny nikotínovej

 

 

Pendimethalin

250 g/l

tj.

N-(1-ethylpropyl)-3,4

dimethyl-2,

6-

 

(23,7 % hm)

dinitrobenzenoamine

 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: pendimethalin CAS No: 40487-42-1, imazamox CAS No: 114311-32-9, benzínové rozpúšťadlo (ropné) CAS No: 64742-92-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P261

Zabráňte vdychovaniu pár.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P311

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

ICZ/2016/4215/va

1/5

 

Etiketa schválená: 26.02.2016

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy je mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosah zvierat!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 05

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-11-1143

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l Coex (HDPE/PA) fľaša;

 

5 l Coex (HDPE/PA) kanister;

 

10 l Coex (HDPE/PA) kanister

ESCORT® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ESCORT® NOVÝ je širokospektrálny herbicíd s dvojakým účinkom. Účinná látka imazamox inhibuje enzým acetolaktátsyntetázu, ktorá sa podieľa na biosyntéze esenciálnych aminokyselín. Imazamox pôsobí primárne cez listy (je nimi prijímaný a potom rozvádzaný do celej rastliny). Účinná látka pendimethalin patrí do skupiny dinitroanilínov, ktoré ovplyvňujú delenie buniek. Pendimethalin je prijímaný hlavne koreňmi a zabezpečuje odumieranie burín krátko po ich vzídení. Prvým príznakom herbicídneho účinku, okrem zastavenia rastu, je tmavočervené sfarbenie alebo chloróza najmladších listov, ktoré postupne prechádzajú do nekróz a odumierania rastlín.

Citlivé vzchádzajúce buriny zasiahnuté prípravkom zastavujú rast, prestávajú konkurovať plodine a hynú.

ICZ/2016/4215/va

2/5

Etiketa schválená: 26.02.2016

Rýchlosť účinku závisí na druhu a rastovej fáze burín v dobe postreku, teplotných a vlhkostných podmienkach, aplikačnej dávke. Herbicídny účinok pri nepriaznivých podmienkach pre rast a vývoj burín sa môže prejaviť neskôr po aplikácii.

Spektrum herbicídnej účinnosti Citlivé dvojklíčnolistové buriny:

lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, horčica roľná, hviezdica prostredná, veroniky, zemedym lekársky, loboda konáristá, mrlík biely, mak vlčí, hluchavky, stavikrv vtáčí, horčiak obyčajný, drchnička roľná, parumanček nevoňavý, láskavec ohnutý, peniažtek roľný, fialka roľná.

Citlivé jednoročné trávy: ježatka kuria, proso siate

Stredne citlivé buriny: bažanka ročná, reďkev ohnicová

Odolné buriny: kapsička pastierska, tetucha kozia, trváce buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

hrach

dvojklíčnolistové buriny a

2,5-3 l

AT

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

sója

dvojklíčnolistové. buriny a

2,5-3 l

AT

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody je 300 - 400 l.ha-1.

Maximálny počet ošetrení je jedenkrát za sezónu.

ESCORT® NOVÝ v hrachu aplikujte preemergentne, v rastrovej fáze BBCH 00-07 (po zasiatí až do doby tesne pred vzídením).

V sóji použite prípravok len preemergentne (po zasiatí pred vzídením). Aplikácia po vzídení sóji je fytotoxická.

Prípravok neúčinkuje na prerastené jednoročné a už zakorenené trváce buriny.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii prípravku ESCORT® NOVÝ sa môžu objaviť slabé príznaky fytotoxicity na sóji aj hrachu ale tieto po 2 až 4 týždňoch zmiznú.

Negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty, pri dodržaní aplikačných podmienok, nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka pendimethalin patrí do skupiny dinitroanilinov (HRAC GROUP: K1). Imazamox patrí do skupiny imidazolinov (HRAC B) a účinkuje ako inhibítor enzýmu ALS.

Medzi účinnou látkou pendimethalin a imazamox nebola zistená krížová rezistencia podľa organizácie HRAC (Herbicide resistance action comitee). Odporúčania BASF:

1.Dodržiavať agrotechnické zásady (striedanie plodín, termín sejby).

2.Nepoužívať prípravky s rovnakým spôsobom účinku niekoľkokrát za sebou.

3.Dodržiavať odporúčané dávkovanie a termíny aplikácie.

ICZ/2016/4215/va

3/5

Etiketa schválená: 26.02.2016

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe negatívne vplyvy prípravku ESCORT® NOVÝ na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po riadnom zbere plodiny ošetrenej prípravkom ESCORT® NOVÝ môžu byť bez obmedzenia siate: slnečnica, kukurica, repa cukrová, zemiaky, ozimné obilniny, lucerna, všetky druhy ďatelinovín a strukovín. Repku ozimnú je možné vysievať ako následnú plodinu najskôr 12 mesiacov po aplikácii. Pestovanie náhradných plodín konzultujte s držiteľom autorizácie.

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú negatívne vplyvy na susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zistený negatívny vplyv prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na požadovaný objem. Miešať koncentráty, pri príprave TM zmesi, je zakázané. Prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále udržujte v pohybe miešaním. Dávkovanie a činnosť trysiek pred aplikáciou skontrolujte. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

1, Po vyprázdnení postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača).

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 % roztokom).

3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti, s vodou tvorí suspenziu. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou, alebo práškom, popr. pieskom, alebo zeminou.

Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

ICZ/2016/4215/va

4/5

Etiketa schválená: 26.02.2016

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody, nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie. Po zasiahnutí pokožky: odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave: privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamykateľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitím či klimatické podmienky počas alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody či poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2016/4215/va

5/5