Etiketa: 10.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

EMINENT® STAR

Postrekový fungicídny prípravok v úprave suspenznej emulzie, určený na ochranu repky ozimnej, pšenice ozimnej a pšenice jarnej proti hubovým chorobám.

Účinné látky:

Tetraconazole, 62,5 g/l; 5,3 % hmot. Chlorothalonil, 250 g/l; 21,4 % hmot.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Tetraconazole, CAS No.: 112281-77-3, Chlorothalonil, CAS No.: 1897-45-6, Izopropylalkohol, CAS No.: 67-63-0

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

 

H315

Dráždi kožu.

 

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí

 

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

a životné prostredie.

 

 

 

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

 

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe 3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 15 m.

ICZ/2011/0361/tu

1 / 5

Z 4

Vt 5

Vo 1

V 3

Vč 3

Etiketa: 10.10.2014

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom za podmienok dodržania predpísanej dávky alebo koncentrácie a návodu na použitie.

Obsahuje chlorothalonil a 1,3,5-tris(2-hydroxyetyl)hexahydro-1,3,5-triazín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

PHO3 Používanie prípravku je vylúčené v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd a voľnej prírody!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu. DODRŽIAVAJTE ZÁSADY SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE.

Výrobca:

ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala

 

3 Via Caldera, 21, 20153 Milano, Taliansko

 

tel: 0039 (0)2 4090 1276

Držiteľ autorizácie:

ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala

 

3 Via Caldera, 21, 20153 Milano, Taliansko

 

tel: 0039 (0)2 4090 1276

Poverený zástupca:

AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 9+72 17

 

Kanianka

 

tel.: 046 5400 501

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1474

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE COEX fľaša

 

5 l HDPE COEX kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

EMINENT® STAR je registrovaná ochranná známka firmy ISAGRO S.p.A., Taliansko

ICZ/2011/0361/tu

2 / 5

Etiketa: 10.10.2014

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

EMINENT STAR je fungicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe, černi repkovej, plesni sivej, na ochranu pšenice ozimnej a pšenice jarnej proti múčnatke trávovej, septoriózam pšenice, hrdziam. Tetraconazole je širokospektrálna systémová fungicídna účinná látka s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Patrí do chemickej skupiny triazolov, podskupiny DMI (SBI trieda 1), ktoré inhibujú biosynézu sterolu (SBI) so stredným rizikom vzniku rezistencie. Metabolickou cestou bráni tvorbe sterolov v bunkách patogénov. Tým pôsobí na vegetatívne formy húb a blokuje rast mycélia patogénov, a to zvonku i vnútra ošetrenej rastliny. Prípravok má dlhú ochrannú dobu.

Chlorothalonil je širokospektrálna kontaktná fungicídna účinná látka s dlhodobým reziduálnym účinkom. Vznik hubovej infekcie obmedzuje v podobe ochrannej bariéry na povrchu rastlín. Chlorothalonil je inhibítor ovplyvňujúci rôzne enzýmy a metabolické procesy húb a má nízke riziko vzniku rezistencie. Inhibuje klíčenie spór a je jedovatý pre bunkové membrány húb.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

doba (dni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

múčnatka trávová, septoriózy

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimná,

 

 

2 l

42

 

-

 

 

pšenice, hrdze

 

 

 

pšenica jarná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

biela hniloba, čerň repková,

 

2 l

42

 

-

 

 

pleseň sivá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte maximálne 1 x za vegetáciu.

Aj keď má EMINENT STAR aj kuratívne účinky, používajte ho najmä preventívne alebo v skorých štádiách vývoja chorôb v súlade s odporúčaniami anti-rezistentenej stratégie.

Pšenica ozimná a pšenica jarná

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Ošetrujte od ukončenia predlžovania stebla až do konca kvitnutia (BBCH 40-69) v dávke 2 l/ha.

Repka ozimná

Dávka vody: 300 l/ha.

Ošetrujte od štádia vytvorenia kvetných pupeňov stále obkolesených listami (BBCH 50) do štádia, kedy 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 75) v dávke 2 l/ha.

Zabezpečte dostatočné pokrytie

porastu postrekovou

kvapalinou. Odporúčame použiť

zmáčadlo Silwet Star alebo Designer.

 

Odolnosť proti zmytiu dažďom vzniká po 2 – 4 hodinách od aplikácie.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE,

ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎAĽŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri prípravku EMINENT STAR nebola zaznamenaná fytotoxicita na ošetrovaných plodinách. Neexistujú žiadne obmedzenia pre následné plodiny. Prípravok nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necielené organizmy. Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné plodiny, rybníky, vodné cesty alebo priekopy.

ICZ/2011/0361/tu

3 / 5

Etiketa: 10.10.2014

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Možný vznik rezistencie obmedzte striedaním prípravkov s odlišným mechanizmom účinku alebo miešaním tank mix zmesí prípravkov s odlišným mechanizmom účinku.

Vďaka dvom účinným látkam s odlišným mechanizmom účinku (systémovej a kontaktnej) je EMINENT STAR významným nástrojom v antirezistentnej stratégii pri používaní fungicídov v ochrane rastlín.

Účinná látka tetraconazole je podľa spôsobu a cieľového miesta účinku G1 zaradená podľa FRAC do skupiny DMI (SBI: trieda I) inhibítory biosyntézy sterolu, FRAC kód 3, so stredným rizikom vzniku rezistencie. Doposiaľ nebola zaznamenaná žiadna odolnosť kmeňov patogénnych húb voči prípravkom s účinnou látkou tetraconazole. Podobne ako pri iných produktoch zo skupiny triazolov aj v tomto prípade existuje riziko vzniku odolnosti rás patogénnych húb.

Účinná látka chlorothalonil je podľa spôsobu a cieľového miesta účinku zaradená do skupiny M – fungicídy so širokospektrálnym účinkom, FRAC kód M5, pre ktorú sa vznik rezistencie nepredpokladá.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred aplikáciou zabezpečte dôkladné vyčistenie a kontrolu kvality postrekovača. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Miešateľnosť

EMINENT STAR je miešateľný s mnohými fungicídmi a insekticídmi používanými v obilninách a repke ozimnej. Vždy skontrolujte fyzikálnu miešateľnosť prípravkov v malom množstve pred aplikáciou. Neprekračujte povolené dávkovanie. Prípravok Eminent Star nemiešajte s prípravkami, pri ktorých je v etikete zakázaná príprava tank mix zmesi.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene. Aplikačný roztok bezodkladne spotrebujte. Postrekovú kvapalinu miešajte až do úplného spotrebovania. Pri používaní zmesí sa riaďte najprísnejšími pokynmi z etikiet všetkých prípravkov použitých v tank mix zmesi.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pri čistení aplikačného zariadenia dodržujte bezpečnostné opatrenia. Nečistite v blízkosti v blízkosti studní, vodných zdrojov alebo žiaducej vegetácie.

Po skončení aplikácie nádrž, čerpací, filtračný systém a postrekové ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v množstve ktoré zodpovedá najmenej 10% objemu nádrže postrekovača. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa ich návodu na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri aplikácii prípravku použite pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami, ochrannú masku na tvár.

Pri príprave postrekovej kvapaliny použite pracovný ochranný odev, zástera z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a

ICZ/2011/0361/tu

4 / 5

Etiketa: 10.10.2014

mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte kontaktu prípravku s pokožkou, nadýchaniu výparov a aerosólov a vniknutiu prípravku do očí! Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Znečistený a ošpliechaný odev ihneď vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Pracovný odev uchovávajte oddelene. Poškodené OOPP (napr. roztrhnuté rukavice) je potrebné okamžite vymeniť.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: V prípade ak sa prejavia pretrvávajúce zdravotné ťažkosti (bolesť hlavy, slzenie, sčervenanie, pálenie očí, podráždenie pokožky alebo podozrenie na alergickú reakciu, pretrvávajúce dýchacie ťažkosti a podobne) alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z etikety, štítku, príbalového letáku alebo karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu: Prerušte prácu. Prejdite mimo ošetrovanú oblasť.

Pri zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

Pri zasiahnutí očí: Najprv odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, súčasne vyplachujte priestor pod viečkami aspoň počas 10 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť, treba ich zlikvidovať. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou, nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskej pomoci informujte o prípravku s ktorým sa pracovalo a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (prípadne liečbu) možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/54774166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Dodatková informácia spoločnosti ISAGRO S.p.A

Výrobca zaručuje, že výrobok zodpovedá chemickému popisu na etikete, pokiaľ je uvedený v tesne uzavretom pôvodnom obale. Nenesieme zodpovednosť za priame či nepriame následky vyplývajúce z nesprávneho skladovania alebo použitia v rozpore s predpismi. Mnoho faktorov, napríklad plodiny v strese, pôdne podmienky, odrody plodín a poveternostné podmienky môžu mať za následok zníženie účinnosti prípravku alebo poškodenie ošetrených plodín. Nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za tieto škody .

ICZ/2011/0361/tu

5 / 5