Schválená: 1.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

EMINENT 125 ME

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu na ochranu cukrovej repy proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

Tetraconazole, 125 g/l (12,5% hm.) t.j. (±)-2-(2,4-dichlorophenyl-3 -(1H-1‚2,4-triazol-1- yl)-propyl- 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tetraconazole CAS No.: 112281-77-3; dokusát-nátrium CAS No.: 577-11-7

Označenie prípravku:

GHS09

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah alebo nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.).

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre dážďovky a iné pôdne makrooranizmy prijateľné.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku za podmienok dodržania predpísanej dávky alebo koncentrácie a návodu na pužitie je pre včely prijateľné.

ICZ/2012/1256/tu

1/5

Schválená: 1.7.2014

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK, JEHO ZVYŠKY A OBALY V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTALI DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

DODRŽIAVAJTE ZÁSADY SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE.

Výrobca:

ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro - Edificio D-ala

 

3, Via Caldera 21, 20153 Miláno, Taliansko, tel.: 0039

 

(0)2 4090 1276

Držiteľ autorizácie:

ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro - Edificio D-ala

 

3, Via Caldera 21, 20153 Miláno, Taliansko, tel.: 0039

 

(0)2 4090 1276

Poverený zástupca:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo šarže:

Balenie a objem (čistá hmotnosť):

AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17

Kanianka, tel.: 046 540 05 01

12-02-1248

uvedené na obale uvedené na obale

0,25 L (0,27 kg) fľaša HDPE/EVOH

0,5 L (0,54 kg) fľaša HDPE/EVOH

1 L (1,1 kg) fľaša HDPE/EVOH V škatuliach z vlnitej lepenky:

5 L (5,4 kg) kanister HDPE/EVOH

10 L (10,8 kg) kanister HDPE/EVOH Sud oceľový:

 

200 L (216 kg) sud

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

EMINENT® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ISAGRO S.p.A.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Eminent 125 ME je systémový fungicíd s preventívnymi, kuratívnymi a eradikatívnymi účinkami proti cerkospóre repovej (Cercopora beticola) a múčnatke repovej (Erysiphe betae). Zastavuje rast mycélia patogéna na povrchu a vo vnútri ošetrenej rastliny. Účinná látka tetraconazole z chemickej skupiny triazolov patrí medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu. Po aplikácii prípravok rýchlo preniká do rastlín (v priebehu 4 hodín), je rozvádzaný do všetkých rastlinných pletív a v ďalšom období je distribuovaný aj do novonarastajúcich častí ošetrených rastlín.

ICZ/2012/1256/tu

2/5

Schválená: 1.7.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa

 

cerkosporióza,

 

0,8 l/ha

30

 

-

 

cukrová

 

múčnatka repová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálna dávka prípravku: 0,8 l.ha-1 za 1 rok

Dávka vody 400-600 l/ha. Aplikujte pri prvých príznakoch choroby od rastovej fázy riadky celkom zapojené (BBCH 40). Prípravok aplikujte bežným postrekovačom, ktorý zabezpečí presné a rovnomerné dávkovanie.

Prípravok je miešateľný s bežne používanými insekticídmi, fungicídmi a akaricídmi. V každom prípade je nutné vykonať predbežnú skúšku kompatibility.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri používaní prípravku EMINENT 125 ME v odporúčaných dávkach, v súlade s touto etiketou nedochádza na ošetrených rastlinách k prejavom fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka tetraconazole patrí medzi DMI fungicídy (FRAC CODE:3), ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie hodnotené ako stredne rizikové. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinné látky zo skupiny DMI v cukrovej repe častejšie ako jedenkrát za rok. Prípravok neaplikujte v nižšej ako odporúčanej dávke.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Počas aplikácie musí byť miešacie zariadenie stále v prevádzke. Aplikačná kvapalinu spotrebujte do 2 hodín od prípravy.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Nádrž, čerpací, filtračný systém a postrekové ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v množstve ktoré zodpovedá najmenej 10% objemu nádrže postrekovača. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa ich návodu na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ošetrenie sa môže vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť!

Aplikovanou kvapalinou nesmie byť zasiahnutý priestor v okolí ošetrovanej plochy.

Pri manipulácií je nutné zamedziť poraneniu kože a vniknutiu prípravku do očí, nejesť, nepiť a nefajčiť a nevdychovať výpary prípravku.

ICZ/2012/1256/tu

3/5

Prerušte prácu, zabezpečte telesný a duševný pokoj. Choďte mimo ošetrovanú oblasť.
Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.
Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa a súčasne vyplachujte oči pri široko otvorených viečkach veľkým množstvom vlažnej tečúcej vody. Kontaktné šošovky nemôžu by viac použité, treba ich zlikvidovať.
Ústa vypláchnite vodou, nevyvolávajte zvracanie.

Schválená: 1.7.2014

Pri príprave postreku použite: pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Pri aplikácii použite: pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami a ochrannú masku na tvár. Po skončení práce je nutné starostlivo očistiť, prípadne vymeniť znečistený pracovný odev a ostatné ochranné prostriedky vrátane vnútra rukavíc. Pri príprave postrekovej kvapaliny ani pri postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

Dôležité upozornenie

Prípravok je formulovaný ako mikroemulzný vodný koncentrát a nie je horľavý.

Eventuálny požiar je potrebné hasiť najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, oxidom uhličitým alebo pieskom či zeminou. Vodu použiť len výnimočne a to len vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia, nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolované dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa vyskytnú pretrvávajúce zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu: Po zasiahnutí pokožky:

Po zasiahnutí očí:

Pri náhodnom požití:

V prípade vyhľadania lekárskej pomoci informujte o prípravku s ktorým sa pracovalo a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66.

SKLADOVANIE

Uschovávajte uzamknuté a mimo dosah detí.

Prípravok skladujte v uzavretých a neporušených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch určených pre skladovanie pesticídov pri teplotách od +5°C do +30 °C, oddelene od potravín a krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok ako aj mimo dosahu zvierat.

Chrániť pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svitom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Výrobca nepreberá záruku za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním prípravku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2012/1256/tu

4/5

Schválená: 1.7.2014

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Doplňujúca informácia spoločnosti Isagro S.p.A.

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Zabráňte kontaktu domácich zvierat s prípravkom v akejkoľvek forme.

Spoločnosť ISAGRO S.p.A., nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

ICZ/2012/1256/tu

5/5