Etiketa schválená: 25.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

EMBLEM® PRO

Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie lipkavca, láskavcov a jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Bromoxynil 385 g.l-1 (39,8% obj.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku bromoxynil butyrát

CAS 3861-41-4; bromoxynil oktanoát CAS 1689-99-2; bromoxynil CAS 1689-84-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Výstražné slovo: Pozor

H302

Škodlivý po požití.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H361

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu

 

výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321

Odborné ošetrenie (pozri inštrukcie prvej pomoci v tejto etikete).

P330

Vypláchnite ústa.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody

 

a mydla.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

ICZ/2014/2612/ki

Strana 1 z 6

 

Etiketa schválená: 25.2.2015

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely a iný užitočný hmyz prijateľné.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd

SPe8

Nepoužívať, ak sa v ošetrovanom poraste vyskytuje kvitnúca burina !

SPa1

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú

 

látku bromoxynil viackrát než 1x v kalendárnom roku.

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO

PODZEMNÝCH VÔD.

 

 

 

PRÍPRAVOK SA NESMIE

POUŽÍVAŤ

V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH

ZDROJOV A V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK

V ŽIADNOM PRÍPADE

NEDOSTAL DO

TEČÚCICH A STOJATÝCH

VÔD VO

VOĽNEJ PRÍRODE

! NEAPLIKUJTE

V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD ! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU !

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT !

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Nufarm SAS, 28 Boulevard Camelinat, 92233 Gennevilliers, France

Držiteľ autorizácie:

Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Rakúsko

Poverený zástupca:

FN Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-11-1052

Dátum výroby:

uvedené na obale

ICZ/2014/2612/ki

Strana 2 z 6

 

Etiketa schválená: 25.2.2015

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l, 10 l a 20 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti :

dva roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných

 

podmienok skladovania

® EMBLEM PRO je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Účinná látka prípravku EMBLEM PRO patrí do skupiny hydroxybenzonitrilov a pôsobí prevažne ako dotykový a čiastočne systémový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14). V neskorších rastových fázach účinnosť klesá a zasiahnuté buriny môžu obrastať. Účinná látka je prijímaná listami a blokuje fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri aplikácii a po nej.

Citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, úhorník liečivý, výmrv repky, rumančekovité buriny, mrlík biely, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), lobody, ľuľok čierny, durman obyčajný, mak vlčí, veroniky, zemedym lekársky, výmrv slnečnice a lipkavec obyčajný do 2 praslenov.

Stredne citlivé buriny: konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky a fialka roľná. Odolné buriny: trváce dvojklíčnolistové buriny ne sú týmto prípravkom ničené, po aplikácii zostávajú len krátkodobo zbrzdené v raste.

NÁVOD NA POUŽITIE.

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

kukurica

dvojklíčnolistové buriny,

1-1,25 l

AT

 

 

láskavce, lipkavec

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody 300-400 l.ha-1. Počet ošetrení: max. 1× v kalendárnom roku.

Kukuricu ošetrujte v čase, keď majú buriny 2-4 pravé listy (BBCH 12-14), max. 6 listov (BBCH 16) a kukurica nepresiahne výšku 20 cm. Optimálna rastová fáza kukurice pre ošetrenie je BBCH

13-15.

Vyššia dávku použite na pokročilejšie rastové fázy burín respektíve buriny v listovej ružici. Nepoužívajte na zoslabené porasty, ošetrovať min 6 hodín pred dažďom.

Prípravok neodporúčame aplikovať pri teplotách nad +20°C.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú po ošetrení prípravkom EMBLEM PRO známe riziká fytotoxicity u kukurice.

Napriek tomu odporúčame overiť citlivosť konkrétnej odrody alebo hybridu kukurice na malom počte rastlín ešte pred celoplošnou aplikáciou.

ICZ/2014/2612/ki

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 25.2.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Zamedziť Tank Mix kombináciám alebo herbicídnym sledom prípravku EMBLEM PRO a prípravkov na báze bentazonu alebo pyridátu.

Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a rezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie silne minimalizované alebo dokonca vylúčené.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na výšku výnosu kukurice siatej.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri typickom striedaní plodín sú všetky plodiny vhodné ako následné po kukurici ošetrenej prípravkom EMBLEM PRO. V prípade výpadku plodiny, alebo predčasnej orby môžu byť všetky plodiny použité ako náhradné.

Pri aplikácii nesmie byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susediace ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉNECIELOVÉ ORGANIZMY

Neboli zaznamenané žiadne nežiadúce účinky na užitočné ani iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave prípadných vyskúšaných zmesí s iným prípravkom alebo hnojivom je zakázané miešať koncentráty. Jednotlivé zložky prípadne zmesi dávajte do nádrže postrekovača oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby ste zabránili následnému poškodeniu iných plodín tak bezprostredne po použití prípravku EMBLEM PRO dôkladne vyčistite celé aplikačné zariadenie (postrekovač) vrátane vonkajšku a vnútra za použitia vhodného čistiaceho prostriedku pre použitie k čisteniu od nitrylov – pritom dodržujte návod na použitie daného čistiaceho prostriedku.

Alternatívne použite nasledujúci postup:

1.Ihneď po skončení postreku vypustite úplne nádrž postrekovača. Akékoľvek znečistenie povrchu postrekovača vrátane ramien a trysiek musí byť odstránené umytím čistou vodou.

2.Vymyte nádrž postrekovača zvnútra čistou vodou a prepláchnite ramená a hadice za použitia najmenej 1/10 objemu nádrže postrekovača. Nádrž potom bezo zvyšku vypustite

3.Naplňte nádrž postrekovača do ½ čistou vodou a pridajte 0,3 l 9,5 % roztoku čpavku na každých 100 l objemu nádrže. (Ekvivalentné množstvo silnejšieho roztoku čpavku môže byť použité pri dodržaní konečnej koncentrácie v plnej nádrži 0,03%.)

Premiešajte spustením miešadla postrekovača a opäť prepláchnite ramená a hadice týmto čistiacim roztokom.

Naplňte znova úplne nádrž čistou vodou a nechajte stáť po dobu 15 minút pri zapnutom miešaní. Opäť prepláchnite ramená a hadice a úplne vypustite nádrž.

4.Trysky a filtre odmontujte a čistite oddelene roztokom čpavku o rovnakej koncentrácii ako pre čistenie postrekovača.

ICZ/2014/2612/ki

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 25.2.2015

5. Vyčistené trysky a filtre namontujte späť. Vymyte nádrž čistou vodou a znova prepláchnite celý systém postrekovača (filtre, čerpadlo, ramená, hadice a trysky). Vypustite úplne nádrž postrekovača.

Pri likvidácii zvyškov postrekovej kvapaliny a likvidácii oplachových vôd dodržujte platné predpisy.

Neaplikujte ich na citlivé plodiny a na plochy určené k osevu citlivými plodinami.

Ak nie je možné vypustiť nádrž úplne, vyššie uvedený bod 3. musí byť opakovaný. Až potom sa smie pokračovať bodom 4.

ÚDAJE A ODPORUČENIA VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Prípravok je vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

Prípravok, jeho zvyšky a obaly sa nesmú dostať do povrchovej vody.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení a príprave postreku používajte aj ochrannú zásteru z PVC, alebo pogumovaného textilu.

Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po skončení práce sa dôkladne umyte vodou a mydlom. Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné necieľové plodiny.

Nenechávať nikdy zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača.

Eventuálny požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo pieskom či zeminou. Voda sa smie použiť iba výnimočne aj to len vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy ak je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca pena nemôže uniknúť z priestoru požiaru do okolia, nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pri hasení požiaru používať v dobre vetraných priestoroch schválenú masku na tvár, s vhodným schváleným filtrom, v uzavretom priestore izolačný dýchací prístroj, vzhľadom na to, že pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC.

Po požití: vymyť ústa vodou. Zvracanie nevyvolávať ! Okamžite zavolať lekára!

Po nadýchaní: opustiť zamorený priestor, postihnutému zabezpečiť pokoj a teplo. V prípade ak problémy pretrvávajú zavolať lekára.

Po zasiahnutí pokožky: odstrániť zasiahnutý odev, zasiahnutú pokožku omyť teplou vodou a mydlom. V prípade podráždenia a začervenania pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: premývať prúdom čistej vody po dobu 15 minút a vyhľadať lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku alebo poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166 ). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých vetrateľných skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

ICZ/2014/2612/ki

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 25.2.2015

Prípravok chráňte pred vlhkom, mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Výrobca nepreberá záruku za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním prípravku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2612/ki

Strana 6 z 6