Etiketa schválená: 26.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ELUMIS®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových a trávovitých burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

75 g.l-1 Mesotrione, t.j. 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione

30 g.l-1 Nicosulfuron, t.j. 2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-N,N- dimethylnicotinamide

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: poly(oxy-1,2-ethanediyl),-[2,4,6-tris(1- phenylethyl)phenyl]--hydroxy- CAS 99734-09-5, mesotrione CAS 104206-82-8, nicosulfuron CAS 111991-09-4

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

GHS09

Pozor!

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe1 Za účelom ochrany podzemnej vody aplikujte tento prípravok alebo iný, ak obsahuje účinnú látku nicosulfuron v maximálnom množstve 45 g as/ha/rok.

ICZ/2016/4200/pu

Strana 1 z 6

Etiketa schválená: 26.2.2016

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD ! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ZÁKAZ VYLIEVANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1420

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 l PET fľaša,

 

5 l f-HDPE kanister

 

5 l coex HDPE/PA kanister

 

10 l f-HDPE,

 

20 l f-HDPE kanister

ELUMIS je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka mesotrione patrí do chemickej skupiny triketonov. Mesotrione je inhibítorom p- hygroxyphenyl pyruvate dioxygenase, ktorá elementárne zasahuje do metabolizmu biosyntézy karotenoidov. Prijímaná je listami i koreňmi, v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje vybielením listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín.

Účinná látka nicosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín. Rýchlo je absorbovaná do listov zasiahnutých postrekom a cez xylém a floém je translokovaná do meristematických pletív, kde spôsobuje inhibíciu ALS a následne zastavenie bunkového delenia. Niekoľko hodín po aplikácii dochádza k zastaveniu rastu burín pričom dochádza k ich červenaniu a žltnutiu, v priebehu jedného až dvoch týždňov dochádza k ich odumieraniu.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

ICZ/2016/4200/pu

Strana 2 z 6

Etiketa schválená: 26.2.2016

ELUMIS je účinný proti širokému spektru trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Post-emergentá aplikácia 1,0 l.ha-1

Citlivé durman obyčajný, čistec roľný, čistec buriny ročný, bažanka ročná, mrlík biely, mrlík hybridný, ľuľok čierny, láskavec ohnutý, hviezdica prostredná, reďkev ohnicová, láskavec zelenoklasý, hluchavka purpurová, voškovník obyčajný, slnečnica ročná - výmrv, veronika

perzská

Post-emergentá aplikácia 1,5 l.ha-1 durman obyčajný, čistec roľný, čistec ročný, bažanka ročná, mrlík biely, mrlík hybridný, pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, proso siate, veronika perzská, láskavec ohnutý, parumanček nevoňavý, ježatka kuria, hviezdica prostredná, stavikrv vtáčí, reďkev ohnicová, láskavec zelenoklasý, hluchavka purpurová, moháre, ibištek trojdielny, voškovník obyčajný, slnečnica ročná - výmrv, pýr plazivý, cirok alepský

Stredne

parumanček nevoňavý, stavikrv vtáčí,

pichliač roľný, pupenec roľný,

citlivé buriny

pohánkovec ovíjavý, ježatka kuria,

ambrózia palinolistá

 

cirok alepský, moháre, proso siate

 

Odolné

pupenec roľný, pichliač roľný, pýr

 

buriny

plazivý, ambrózia palinolistá, ibištek

 

 

trojdielny

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

 

 

 

(dni)

 

Kukurica

dvojklíčnolistové buriny,

1,0-1,5 l

AT

1, 2

jednoročné a trváce trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Optimálna dávka vody je 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácií: maximálne 1× za vegetáciu.

Poznámka č.1: na potlačenie burín ako sú parumanček nevoňavý, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, ježatka kuria, cirok alepský, moháre, proso siate, pýr plazivý, ibištek trojdielny použite dávku 1,5 l.ha-1 .

Poznámka č. 2: Prípravok v dávke 1,5 l.ha-1 má vedľajší rastovo-retardčný účinok na pichliač roľný, pupenec roľný a ambróziu palinolistú.

ELUMIS poskytuje herbicídnu ochranu porastu kukurice v rozsiahlom aplikačnom okne t.j. od 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Prípravok aplikujte v nasledujúcich maximálnych rastových fázach burín: jednoročné dvojklíčnolistové buriny do 6 pravých listov (BBCH 16), trávovité buriny od fázy 2 listov do fázy 4 pravých listov (BBCH 12-14). Proti pýru plazivému je najvhodnejšia aplikácia v období, keď je vzídených 90% výhonkov pýru a dosahujú dĺžku 10- 15 cm (3-4 listy).

Nepoužívajte prípravok pre prípravu TM s tekutými hnojivami ani s prípravkami na báze sulfonylmočoviny. Neaplikujte ani samostatne v herbicídnom slede s iným prípravkom na báze sulfonylmočoviny. Neaplikujte v poškodených či oslabených porastoch.

ICZ/2016/4200/pu

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 26.2.2016

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok ELUMIS je pri použití navrhovaných dávok z hľadiska fytotoxicity úplne bezpečný pre kukuricu siatu. Prejavy ojedinelej prechodnej fytotoxicity vo forme zosvetlenia najmladších listov a chloróz sa môžu objaviť u niektorých odrôd; fytotoxicita nie je trvalá a po krátkej dobe doznie bez negatívneho vplyvu na porast alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prejavy rezistencie burín po aplikácii prípravku ELUMIS nie sú v súčasnej dobe zaznamenané.

Prípravok ELUMIS obsahuje dve účinné látky s rôznym mechanizmom účinku. Samotný koncept prípravku ELUMIS (obsah dvoch účinných látok s rôznym mechanizmom účinku) je považovaný za časť antirezistentnej stratégie z dôvodu prekrývania spektra kontroly burín oboma účinnými látkami obsiahnutými v prípravku.

Napriek tomu, s cieľom zabránenia vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku a odporúčame dodržiavať naslednovné odporúčania:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

c)aplikujte registrované dávky prípravku v správnom termíne,

d)používať čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok ELUMIS aplikovaný podľa odporúčaní minimalizuje konkurenciu burín k pôdnej vlahe a k dostupným živinám v prvých fázach vývoja plodiny. Nemá nepriaznivý vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako náhradnú i následnú plodinu možno po orbe použiť kukuricu. Pšenicu ozimnú a jačmeň ozimný možno vysievať ako následnú plodinu na jeseň toho istého roku až po orbe. Nasledujúci rok po aplikácií nie je možné pestovať repu, slnečnicu a zeleninu. Ostatné plodiny je možné v nasledujúcom roku pestovať bez obmedzenia. Nepriaznivé podmienky (pôda s nízkym pH, nízkou biologickou aktivitou, vysokým obsahom organickej hmoty a zlou pôdnou štruktúrou, pri dlhotrvajúcom suchu a stresových podmienkach) môžu zapríčiniť u citlivých plodín (strukoviny, repka, ozimné obilniny siate v roku aplikácie) mierne presvetlenie listov, prípadne zbrzdenie rastu a preriednutie porastu.

Nepredstavuje pri dodržaní postupov správnej poľnohospodárskej praxe pre susediace plodiny neakceptovateľné riziko.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii. Zakázané je pri príprave TM zmesí miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému

ICZ/2016/4200/pu

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 26.2.2016

subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok ELUMIS, všetky jeho stopy musia byť z postrekovača a miešacej nádrže odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte 100 g chlórového vápna na 100 l vody. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania. Potom nádrž vypustite.

c)Opakujte postup b) ešte raz.

d)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

e)Trysky a sieťku čistite oddelene. Na odstránenie stôp chlórového vápna vypláchnite dôkladne nádrž čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť!

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Všeobecné odporúčania:

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti

 

Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske

 

ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu

 

bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí:

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha

 

nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým

 

dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a pokoji. Ihneď

 

volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky:

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu.

 

Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak

 

podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený

 

odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí:

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom

 

vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky.

 

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

ICZ/2016/4200/pu

Strana 5 z 6

Po požití:

Etiketa schválená: 26.2.2016

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2016/4200/pu

Strana 6 z 6