Etiketa schválená: 26.8.2013

Prípravok na ochranu rastlín

DYNALI

Fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného koncentrátu určený na ochranu viniča proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

60 g.l-1

difenoconazole

t.j. 3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

 

 

ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl 4-chlorofenyl ether

30 g.l-1

cyflufenamid

t.j. (Z)-N-[α-(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-

 

 

(trifluoromethyl)benzyl]

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: -

Klasifikácia: Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UPOZORNENIE!

 

 

 

 

 

 

 

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

 

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

 

 

 

 

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

 

 

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

 

 

 

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

 

 

 

 

EUH401 Dodržiavajte návod

na používanie, aby ste

zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

 

 

 

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie

 

 

 

 

 

 

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

 

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

 

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné

 

 

 

 

SP1

Neznečisťovať vodu

prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite

aplikačné

zariadenia

 

v blízkosti

povrchových vôd.

Zabráňte kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

 

 

 

SPe3

Z dôvodu

ochrany

vodných

organizmov

udržiavajte

medzi

ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

 

 

PHO3

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov

 

podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na

 

vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

 

 

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK JE VYLÚČENÝ Z POUŽÍVANIA V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD.

1

ICZ/2011/0184/kn

Etiketa schválená: 26.8.2013

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1317

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Veľkosť obalu:

250 ml, 500 ml HDPE, HDPE/PA, f-HDPE, PET fľaša

 

1 l, 5 l, 10 l HDPE, HDPE/PA, f-HDPE, PET kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová fungicídna účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaná listami a v rastline sa šíri akropetálne a translaminárne.

Účinná látka cyflufenamid je fungicídna účinná látka zo skupiny fenyl-acetamidov s preventívnymi a kuratívnymi účinkami. Zabraňuje vytváraniu a rozvoju haustórií, mycélia a spór škodlivých organizmov. Pre túto účinnú látku je charakteristický dobrý translaminárny pohyb a uvoľňovanie vo forme pár.

DYNALI je fungicíd určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča (Erysiphe necator), čiernej hnilobe viniča (Guignardia bidwellii) a červenej spály viniča (Pseudopezicula tracheiphila).

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

vinič

múčnatka viniča, čierna hniloba

0,65 l

21

 

 

viniča, červená spála viniča

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU.

Dávka aplikačnej kvapaliny: 200 – 1000 l/ha

Vinič ošetrujte od rastovej fázy vyvinutého tretieho listu (BBCH 13) do rastovej fázy zrelých bobúľ vhodných na zber (BBCH 89). V priebehu sezóny ošetrujte maximálne 2x. Interval medzi aplikáciami: min. 10 dní.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie, je veľmi tolerantný k ošetrovanej plodine.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac ako 2x za vegetačnú sezónu.

2

ICZ/2011/0184/kn

Etiketa schválená: 26.8.2013

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Čerpadlo ponechajte zapnuté aj počas presunu postrekovača i pri samotnej aplikácii. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž aplikačného zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice odolné voči chemikáliám, gumené topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nejedzte, nepite a ani nefajčite !

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu - nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, zabezpečte aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do okolia - najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC.

Všeobecné odporučenia: keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, národné toxikologické informačné centrum v Bratislave alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí:vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a kľude.

Ihneď volajte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave .

Po zasiahnutí pokožky: ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití: po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie

Pokyny pre ošetrujúceho lekára: Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

3

ICZ/2011/0184/kn

Etiketa schválená: 26.8.2013

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS +421 905 585 938, alebo Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 55 4093.

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

4

ICZ/2011/0184/kn