Schválená: 2.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DURSBAN* 480 EC

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie škodlivého cicavého a žravého hmyzu na rastlinách.

Typ prípravku na ochranu rastlín: insekticíd

Účinná látka:

 

 

chlorpyrifos,

480 g.l-1; 44,53 % w/w

t.j. O,O -diethyl O- 3,5,6-trichloro-2-pyridinyl

 

 

phosphorothioate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: chlorpyrifos, CAS No.: 2921-88-2; solventnafta, CAS No.: 64742-95-6

Označenie prípravku:

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

H226

H302

H304

H315

H319

H332

H335

H336

H410

EUH401

P280

P301 + P310

Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití.

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí.

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

ICZ/2015/3786/mt

1/5

 

Schválená: 2.12.2015

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. /Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochranné zóny (v prípade ošetrenia

 

ovocných sadov min. 30 m, v prípade obilnín a zeleniny min. 5 m) od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd.

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt4

Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V2

Prípravok je škodlivý pre populácie: dážďovky.

Vč1

Prípravok pre včely jedovatý.

Vč1

Prípravok je jedovatý pre populácie všetkých druhov užitočných článkonožcov.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte na telo zvierat!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Prípravok je horľavinou II. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 0201.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

DOW AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné

 

námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

3536

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l , 5 l PET fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DURSBAN* 480 EC je insekticídny prípravok na báze účinnej látky chlórpyrifos, ktorá patrí medzi organofosforové zlúčeniny. Účinkuje ako dotykový, požerový a dýchací jed.

Mechanizmus účinku

Účinná látka chlorpyrifos patrí do skupiny organofosforových insekticídov inhibujúcich acetyl- cholesterázu.

ICZ/2015/3786/mt

2/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválená: 2.12.2015

POVOLENÝ ROZSAH PRÍPRAVKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

Škodlivý činiteľ

 

Dávka l/ha,

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

koncentrácia

 

doba

 

 

 

 

obilniny

 

kohútik pestrý a modrý

 

1 l

 

AT

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

hrbáč obilný

 

1 l

 

AT

 

 

 

 

repa cukrová, repa

 

voška maková a

 

0,75-1 l

 

AT

 

 

 

 

kŕmna

 

broskyňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhorka, paprika,

 

strapka západná

 

0,75 l -1,5 l

 

AT

 

 

sadenice

 

rajčiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paprika

 

voška broskyňová a

 

0,75 l -1,5 l

 

7 dní

 

 

len

 

 

 

rešetliaková

 

 

 

 

skleníková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čerešňa, slivka

 

vošky

 

1 l

 

21 dní

 

 

 

 

jadrové ovocie

 

vošky

 

2 l

 

21 dní

 

 

 

 

vinič

 

obaľovač pásový a

 

0,75 l

 

21 dní

 

 

 

 

 

 

mramorový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrasné rastliny

 

strapka západná

0,2 %

 

3 dni

 

-

POKYNY PRE APLIKÁCIU

V poľných plodinách aplikujte insekticíd DURSBAN 480 EC podľa signalizácie alebo pri prvom zistení škodcov v poraste. Reziduálna aktivita prípravku (za priaznivých podmienok až 14 dní) znižuje počet potrebných insekticídnych ošetrení v poraste.

Obilniny – prípravok aplikujte maximálne 2x počas vegetačného obdobia, BBCH 12 - 59

Repa cukrová, repa kŕmna - prípravok aplikujte maximálne 1x počas vegetačného obdobia BBCH 31- 49

Priesady uhorky, papriky a rajčiakov proti strapke západnej ošetrujte pri zistenom výskyte škodcu v jeho ľubovoľnom vývojovom štádiu ešte pred výsadbou. 1 aplikácia. Prah škodlivosti škodcu nie je určený.

Paprika(len skleníková) – prípravok aplikujte maximálne 1x počas vegetačného obdobia, BBCH 11 - 89

Jadrové ovocie – prípravok aplikujte maximálne 1x počas vegetačného obdobia Čerešňa slivka - prípravok aplikujte maximálne 2x počas vegetačného obdobia Vinič - Prípravok aplikujte maximálne 2x počas vegetačného obdobia BBCH 12-59

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri aplikácii prípravku na okrasné rastliny (saintpaulie s určitým rizikom) je potrebné použiť väčšie množstvo vody, podľa ich vzrastu, v rozpätí 1000-2000 l/ha. Ruže sa neodporúča ošetrovať na začiatku ich rýchlenia, kedy sú rastliny najcitlivejšie. Postrek je potrebné najmenej trikrát po sebe zopakovať v 2 až 4 denných intervaloch. Pred vlastným ošetrením okrasných rastlín je potrebné vopred odskúšať citlivosť kultúry na menšom počte rastlín v miestnych podmienkach.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neaplikujte nižšie než registrované dávky prípravku.. Ak je to možné, kombinujte pesticídnu a biologickú ochranu.

ICZ/2015/3786/mt

3/5

Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie, poraďte sa s lekárom.
Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár Zákaz podávania mlieka,
4/5

Schválená: 2.12.2015

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok neaplikujte vo fáze kvitnutia plodiny/kultúry alebo burín nachádzajúcich sa v poraste. Prípravok účinkuje ako dotykový, požerový a dýchací jed.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité náradie, nástroje a aplikačné zariadenia ako aj osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte ich vodou. Vzhľadom na vlastnosti prípravku sa nevyžadujú špeciálne metódy čistenia aplikačného zariadenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné kultúry.

Prípravok je horľavou kvapalinou. Ako rozpúšťadlo obsahuje Solvesso 100. S vodou tvorí emulziu. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou.

Vodu použite len

výnimočne, a to

formou

jemného

zahmľovania.

Dôsledne dbajte

na to,

aby kontaminovaná

voda (médium)

nemohla

uniknúť

z priestoru

požiaru do okolia,

najmä

do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRÍZNAKY OTRAVY

Otrava sa prejavuje nevoľnosťou, pocitom slabosti, bolesťami hlavy, nutkaním na zvracanie, zvracaním, potením, zúžením zorníc, závratmi, zvýšenou tvorbou slín, hnačkami, bolesťami brucha, poruchami dýchania, svalovými kŕčmi až bezvedomím.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní:

Po požití:

ICZ/2015/3786/mt

 

Schválená: 2.12.2015

 

tukových látok a alkoholu!

Po zasiahnutí

Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Vyberte

očí:

kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte

 

lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí

Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a

pokožky:

mydlom. Odev pred opätovným použitím vyperte.

Informácia pre

Tento materiál obsahuje inhibítor cholínesterázy. Preferovaným protijedom je

lekára:

atropín, podávaný len vnútrožilne. Oxímy (ako napr. 2-PA M/protopam) môžu

 

mať terapeutický účinok ak sú použité včas; použite ich ale spolu s atropínom.

 

Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo

 

symptómov pacienta.

Pri otrave alebo

privolajte lekára a informujte ho o prípravku (chlorpyrifos - inhibítor

podozrení na

cholinesterázy) a poskytnutej prvej pomoci.

otravu

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok DURSBAN 480 EC skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3786/mt

5/5