Etiketa schválená: 29.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DUETT® TOP

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený proti hubovým chorobám pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, tritikale a repy cukrovej.

Účinná látka:

Epoxiconazole, 187 g/l (15,85 % hm) t.j. (2RS,3SR)-3-(2-chlorofenyl)-2-(4- fluorofenyl)-2-(1H- 1,2,4 -triazol-1-yl)methyl)-oxyran

Thiophanate-methyl, 310 g/l (26,27 % hm) t.j. 1,2-bis-(3-metoxykarbonyltioureido)-benzén

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: thiophanate-methyl CAS No.: 23564-05-8, epoxiconazole CAS No.: 133855-98-8, polykondenzát fenolsulfónovej kyseliny a formaldehydu, sodná soľ CAS No.: neuvedené

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H341

Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

H360Df

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa. Podozrenie, že

 

spôsobuje poškodenie plodnosti.

 

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje thiophanate-methyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie

 

a životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P260

Nevdychujte hmlu alebo pary.

 

P264

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/odev a ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa.

 

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte na čerstvý vzduch a uložte oddychovej polohy, ktorá

 

bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.

ICZ/2014/2576/ss

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 29.10.2014

P308 + P311 PRI expozícii

alebo podozrení z nej: Volajte

NÁRODNÉ

TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

 

 

 

 

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

P391

Odstráňte vyliatu/vysypanú chemickú látku.

 

 

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

 

 

 

 

 

P501

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

SP1

Neznečisťovať

vodu

prípravkom

alebo

jeho

obalom

(Nečistiť

aplikačné

zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych

dvorov

a vozoviek

ciest.

Zákaz priameho

vypúšťania

 

nespotrebovaných zvyškov a podzemných vôd)

 

 

 

 

Spe 3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

 

 

PHO1

Prípravok je

vylúčený z použitia vo

vnútornej časti

2. ochranného pásma zdrojov

podzemných a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

DODRŽIAVAŤ PODMIENKY SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE.

Výrobca:

BASF SE, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1490

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE fľaša 1 l, HDPE kanister 5 l, HDPE kanister 10 l

Duett® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ICZ/2014/2576/ss

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 29.10.2014

Duett® Top je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný do celej rastliny Vyznačuje sa preventívnym , kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti múčnatke trávovej, hrdziam a septoriózam na pšenici, rynchospóriovej škvrnitosti, múčnatke trávovej a hnedej škvrnitosti na jačmeni.

Thiophanate-methyl je fungicídna látka zo skupiny benzimidazolov, čo je skupina látok

zasahujúca do tvorby mikrotubulí pri delení buniek.

Je systémovou fungicídnou látkou

s preventívnym a kuratívnym účinkom. Do rastliny preniká

cez listy a korene.

Epoxiconazole je fungicídna látka zo skupiny triazolov. Táto účinná látka je zaradená do skupiny heterocyklických látok, inhybujúcich biosyntézu ergosterolu. Sú charakteristické systémovým pôsobením a širokým spektrom účinku. Po aplikácii epoxiconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, jej funkciu blokuje, čo má za následok, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Epoxiconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

Pšenica ozimná

múčnatka trávová, hrdze,

0,6 l

35 dní

 

 

septorióza pšenice,

 

 

 

 

septorióza plevová, hnedá

 

 

 

 

škvrnitosť, čerň klasov,

 

 

 

 

fuzariózy klasov

 

 

 

 

Jačmeň jarný

rynchospóriová

škvrnitosť

0,6 l

35 dní

 

 

jačmeňa,múčnatka trávová,

 

 

 

 

hnedá

škvrnitosť

jačmeňa,

 

 

 

 

hrdza

jačmenná,

fuzariózy

 

 

 

 

klasov

 

 

 

 

 

Tritikale

múčnatka trávová, hrdze,

0,6 l

35 dní

 

 

septorióza pšenice,

 

 

 

 

septorióza plevová, hnedá

 

 

 

 

škvrnitosť, čerň klasov,

 

 

 

 

fuzariózy klasov

 

 

 

 

Repa cukrová

cerkosporióza, múčnatka

0,5 - 0,6 l

28 dní

 

 

repová, hrdza repová,

 

 

 

 

ramuláriová škvrnitosť

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná, jačmeň jarný, tritikale:

Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri prvých príznakoch napadnutia, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) až do konca klasenia (BBCH 59), najneskôr však do začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti ostatným listovým a klasovým chorobám ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby až do začiatku kvitnutia (BBCH 61). Tritikale neošetrujte v čase kvitnutia!

Dávka vody: 200-400 l/ha. Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 2x. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.

Cukrová repa:

Ošetrujte preventívne alebo pri zistení prvých príznakov choroby, maximálne 1x počas vegetačnej sezóny. Dávka vody: 200-400 l/ha.

Postrek nevykonávajte pri teplotách vyšších ako 22C a pri možnosti dažďa do 2 hodín. Prípravok aplikujte pozemnými postrekovačmi.

ICZ/2014/2576/ss

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 29.10.2014

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinné látky thiophanate- methyl (FRAC kód 1) a epoxiconazole (FRAC kód 3) tvoria zmes látok, ktoré nepodliehajú krížovej rezistencii. Dodržujte aplikačné dávky a termíny aplikácie. Striedajte prípravky s rôznym mechanizmom a spôsobom účinku a z rozličných chemických skupín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte aj ochrannú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

ICZ/2014/2576/ss

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 29.10.2014

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie vyvolajte len na odporúčanie lekára alebo Národného toxikologického informačného centra. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie a nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí: zasiahnuté oči vyplachujte s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte okamžite odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 254 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od + 5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 3 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2014/2576/ss

Strana 5 z 5