Etiketa schválená: 13.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DUAL GOLD 960 EC

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie prosovitých tráv v strukovinách, olejninách, kukurici a okopaninách.

Účinná látka:

 

S-metolachlor

960 g.l-1, (86,5 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

S-metolachlor CAS No.: 87392-12-9, solvent naphtha (petroleum) highly arom CAS No.: 64742-94- 5

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

ICZ/2014/2786/mt

 

ICZ/2013/1585/ki

1/6

Etiketa schválená: 13.10.2014

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ !

ZÁKAZ SKRMOVANIA OŠETRENÝCH RASTLÍN HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI - DODRŽTE OCHRANNÚ DOBU !

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !

Výrobca:

SYNGENTA Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Konečné balenie a označovanie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

98-11-0421

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l HDPE kanister

DUAL GOLD je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DUAL GOLD 960 EC brzdí klíčenie. Účinná látka S-metolachlor je prijímaná prostredníctvom koleoptylu (trávy), klíčkov a koreňov (dvojklíčnolistové buriny). DUAL GOLD 960 EC je špecificky pôsobiaci herbicíd proti prosovitým trávam a niektorým dvojklíčnolistovým burinám. Na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku je žiadúca dostatočná vlhkosť pôdy. Za sucha sa znižuje účinnosť prípravku.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: ježatka kuria, metlička obyčajná, milota, moháre, portulaka zeleninová, psiarka roľná, rumančeky, stoklasy, proso, prstovka krvavá, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: cirok alepský zo semena, hviezdica prostredná, lesknice, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, láskavce, lipnice, mätonohy, ovos hluchý, veroniky, zemedym lekársky.

Odolné buriny: fialka roľná, horčiaky, ľuľok čierny, mrlík biely, podslnenčík Teofrastov, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí a trváce buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE:

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové

 

1,25 l + (0,25-0,3 l)

 

AT

 

(TM)

Callisto

480

 

 

 

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

 

 

 

SC, PRE, EPOST

 

 

 

 

trávy

 

1,25 l + (1 l)

 

AT

 

(TM)

Callisto

100

ICZ/2014/2786/mt

 

ICZ/2013/1585/ki

2/6

Etiketa schválená: 13.10.2014

 

 

 

 

SC, PRE, EPOST

 

hrach, bôb

jednoročné trávy

0,8-1,4 l

AT

-

 

hrach

dvojklíčnolistové

1,4 l + (0,2-0,25 l)

AT

(TM) Command

36

 

buriny a jednoročné

 

 

CS

 

 

trávy, lipkavec

 

 

 

 

šošovica

jednoročné trávy

0,8-1,4 l

AT

-

 

lupina

dvojklíčnolistové

1,4 l + (3 l)

AT

(TM) Linurex 50 SC

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

sója

dvojklíčnolistové

0,8-1,4 l + (1,5-2 l)

AT

(TM) Linurex 50 SC

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

1,4 l + (0,2-0,25 l)

AT

(TM) Command

36

 

buriny a jednoročné

 

 

CS

 

 

trávy, lipkavec

 

 

 

 

slnečnica

jednoročné trávy

0,8-1,4 l

AT

-

 

repa cukrová,

ježatka, moháre

0,8-1,4 l

AT

-

 

repa kŕmna

dvojklíčnolistové

0,8-1,4 l + (4,1-4,9

AT

Pyramin Turbo

 

 

buriny a jednoročné

l)

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

0,8-1,4 l + (6 kg)

AT

(TM) Goltix WG 70

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

 

trávy, výmrv repky

 

 

 

 

zemiak

dvojklíčnolistové

0,8-1,4 l + (1,5-3 l)

AT

(TM) Linurex 50 SC

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

repka ozimná

jednoročné trávy

1,6 l

AT

-

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 400-500 l.ha-1

Počet aplikácií: 1× za vegetačnú sezónu

Termíny použitia:

1.Povrchová predsejbová aplikácia. Iba pre minimálne spracovanie pôdy, alebo pre bezorbový systém. DUAL GOLD 960 EC možno aplikovať už 30 dní pred sejbou plodín.

2.Predsejbové spracovanie (PPI-systém) - DUAL GOLD 960 EC aplikujte a následne zapracujte plytko do pôdy, max. 5 cm, pred sejbou za použitia brán, diskov, rotavátora prípadne iného vhodného zariadenia.

3.Preemergentne. DUAL GOLD 960 EC aplikujte zároveň so sejbou alebo do 3 dní po sejbe, najneskôr však pred vzídením plodiny a burín. Pri ošetrení dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Povrch pôdy musí byť dobre pripravený, bez hrúd a pozberových zvyškov.

4.Skorá postemergentná aplikácia. Prípravok aplikujte do rastovej fázy max. 1-2 listov trávovitých burín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

DUAL GOLD 960 EC použitý v súlade s návodom nemá nežiaduce škodlivé účinky na ošetrované rastliny ani ich odrody a hybridy.

ICZ/2014/2786/mt

 

ICZ/2013/1585/ki

3/6

Etiketa schválená: 13.10.2014

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok DUAL GOLD 960 EC obsahuje účinnú látku S-metolachlor, ktorá patrí podľa HRAC do skupiny K3 - chloroacetamidy. Pre zabránenie vzniku rezistencie používajte tento prípravok v súlade s návodom na použitie, dodržiavajte zásady správnej agronomickej praxe, zásady ochrany rastlín, používať len technicky spôsobilé aplikačné zariadenia za vhodného počasia. TM s inou účinnou látkou proti dvojklíčnolistovým burinám či striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku sú vhodným prostriedkom proti možnému vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

DUAL GOLD 960 EC nemá vplyv na úrodu, kvalitu a transformačné procesy.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

DUAL GOLD 960 EC použitý v súlade s návodom nemá nežiaduce ani vedľajšie účinky na následné plodiny, susediace plodiny a rastliny/produkty na množenie.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

DUAL GOLD 960 EC použitý v súlade s návodom nemá nežiaduce ani vedľajšie účinky užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou, rozmiešajte a doplňte vodou na predpísaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. V prípade kombinácie so suspenznými prípravkami pripravte len suspenziu a až potom vlejte odmerané množstvo prípravku DUAL GOLD 960 EC a opäť dôkladne premiešajte. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1)Po vypustení nádrže vyplachovať nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

2)Zvyšky oplachovej vody vypustiť a celé zariadenie opäť prepláchnuť čistou vodou s pridaním čistiaceho prostriedku. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte ešte raz postup podľa bodu „2“.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene.

Postrekové zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

ICZ/2014/2786/mt

 

ICZ/2013/1585/ki

4/6

Etiketa schválená: 13.10.2014

Prípravkom možno postrekovať len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípravok je horľavinou III. triedy. Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly a to v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Všeobecné odporučenia:

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti

 

Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie,

 

majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto

 

prípravku.

Po vdýchnutí:

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

 

Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite

 

s umelým dýchaním.

 

Postihnutého udržiavajte v teple a kľude.

 

Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky:

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu.

 

Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody.

 

Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára.

 

Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí:

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po

 

dobu najmenej 15 minút.

 

Vyberte kontaktné šošovky.

 

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití:

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi

 

ukážte tento obal alebo etiketu.

 

Nevyvolávajte zvracanie

Pokyny pre ošetrujúceho

Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

lekára:

 

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom

Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote 0 až +35oC oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v

ICZ/2014/2786/mt

 

ICZ/2013/1585/ki

5/6

Etiketa schválená: 13.10.2014

pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2014/2786/mt

 

ICZ/2013/1585/ki

6/6