Etiketa schválená: 25. 5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DOMINATOR® MAX

Postrekový neselektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, na likvidáciu nežiaducej vegetácie v lesnom hospodárstve, na železniciach a nepoľnohospodárskej pôde.

ÚČINNÁ LÁTKA

Glyphosate

480 g/l, 39.38% w/w

chemická forma: DMA soľ, 608 g/l

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU/Výstražné slovo: nepožaduje sa

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite

aplikačné zariadenie

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom

odtokových kanálov

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Prípravkom nesmú byť zasiahnuté susedné kultúry!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

ICZ/2014/3053/sc

1/7

ICZ/2015/3486/mt

 

 

Etiketa schválená: 25. 5.2015

Číslo autorizácie ÚKSUP:

12-11-1279

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša

 

5 l PET fľaša

 

10 l HDPE kanister

 

20 l HDPE kanister

 

200 l HDPE sud

 

640 l kontajner HDPE

Doba použiteľnosti prípravku: 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok DOMINATOR MAX* je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami a byľami. Asimilačným prúdením prostredníctvom cievnych zväzkov je rozvedený do celej rastliny, vrátane koreňového systému. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi rastlín a nepôsobí na semená burín ani kultúrnych rastlín. Pôsobením prípravku dochádza k postupnému vädnutiu, žltnutiu, zasychaniu až zhnednutiu rastlín zasiahnutých postrekom a k odumieraniu ich nadzemných a podzemných častí. Prvé symptómy od aplikácie sú viditeľné na jednoročných burinách po 2-4 dňoch, na trvácich burinách po 7-10 dňoch. Chladné a oblačné počasie v období aplikácie a po nej spôsobuje spomalenie účinnosti prípravku, symptómy účinku sú viditeľné neskôr. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období plného rastu burinových druhov. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 2 hodín po aplikácii ovplyvňuje negatívne účinok prípravku. Kultivačné práce a sejba sú možné až po objavení sa prvých príznakov účinku - za optimálnych aplikačných podmienok po postreku na jednoročné buriny, výmrvy a vyzimované porasty obilnín to môže byť už po 24 hodinách.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Prípravok DOMINATOR MAX pôsobí na jednoročné a trváce buriny. Nemá pôdnu reziduálnu účinnosť, nepôsobí na semená. Optimálne obdobie pre aplikáciu je u jednoročných burín v období plného rastu, t.j. od fázy vyvinutej listovej ružice do začiatku kvitnutia, u trvácich burín pri ich výške

15-20 cm.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka l/ha

Ochr.

Poznámka

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny, kôstkoviny

turanec kanadský

1,5-2 l

21

1)

 

pýr, pichliače, mlieče

2,5-3 l

21

 

ICZ/2014/3053/sc

2/7

ICZ/2015/3486/mt

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 25. 5.2015

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka l/ha

Ochr.

 

Poznámka

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pupenec roľný

4,5-6 l

21

 

 

vinič

turanec kanadský

1,5-2 l

21

 

1)

 

pýr, pichliače, mlieče

2,5-3 l

21

 

 

 

pupenec roľný

4,5-6 l

30

 

 

orná pôda, strnisko

pýr a iné trváce buriny

1,5-3l

AT

 

2)

zavlažovacie a

nežiaduce dreviny,

4-5 l

AT

 

3)

odvodňovacie kanále

pobrežné buriny

 

 

 

 

obilniny

jednoročné a trváce

1,5-2,5

10

 

4) predzberová

 

buriny

 

 

 

aplikácia

 

pýr

3-4 l

10

 

 

lúky a pasienky

obnova TTP

2,5-6 l

21

 

12

ľan

pýr a iné trváce buriny

2,5-4 l

14

 

5) predzberová

 

 

 

 

 

aplikácia

repka ozimná

prerastené buriny

2,5-4 l

14

 

5)

 

 

 

 

 

uľahčenie zberu,

 

 

 

 

 

len pozemný postrek

hrach, peluška, sója,

prerastené buriny

2,5-4 l

7

 

5)

slnečnica

 

 

 

 

uľahčenie zberu,

 

 

 

 

 

len pozemný postrek

kukurica, zemiak, sója

jednoročné a trváce

1,5-2,5 l

AT

 

7)

 

buriny, pýr

 

 

 

 

nepoľnohospodárska pôda a

nežiaduca vegetácia,

2,5-9 l

n.a.

 

8)

úhorovaná pôda

boľševník, krídlatka

 

 

 

 

železnice

nežiaduca vegetácia

2,5-9 l

n.a.

 

9)

lesné škôlky a kultúry

jednoročné a trváce

2,5-6 l

AT

 

10) postrek v škôlke

 

buriny, nežiaduce

0,4-1,0 %

AT

 

11) postrek v kultúre

 

dreviny a kry

1,2-2 %

AT

 

knôtový rám

 

 

 

 

 

náter rezných plôch

 

 

25-50 %

AT

 

 

 

 

pníkov

 

 

 

 

 

 

 

4-10 %

AT

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)Maximálne 200 l vody/ha, interval medzi aplikáciami 20 dní. V jadrovinách a kôstkovinách maximálne 1 aplikácia. Vo viniči pri dávke 1,5-3 l prípravku maximálne 2 aplikácie, pri dávke 6 l maximálne 1 aplikácia za sezónu.

2)Aplikácia pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodín, prípadne po zbere plodiny je možné uskutočniť iba v období, keď klíčiace rastliny plodín sú ešte v podpovrchovej vrstve pôdy.

Aplikovať nemožno v období, keď klíčiace rastliny plodín už vyrástli nad povrch pôdy!

Maximálne 200 l vody/ha. Pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy. Aplikujte 1,5-3 l.ha-1 prípravku najlepšie v 100-150 l vody/ha pred sejbou a výsadbou plodín. Pripravovať pôdu a siať môžete už 3 dni po aplikácii aj keď buriny budú ešte zelené, diskovými bezorbovými sejačkami môžete siať už 24 hodín po aplikácii. Interval medzi aplikáciami 20 dní, maximálne 2 aplikácie.

3)Množstvo vody 200-300 l. Maximálne 2 aplikácie, interval medzi aplikáciami 20 dní.

ICZ/2014/3053/sc

3/7

ICZ/2015/3486/mt

 

Etiketa schválená: 25. 5.2015

4)Pre uľahčenie mechanizovaného zberu aplikujte 1,5-2,5 l.ha-1 prípravku v 100-150 vody/ha. Proti pýru a trvácim burinám aplikujte 3-4 l.ha-1 v 100-200 l vody/ha. Aplikujte, keď vlhkosť zrna poklesne pod 30 %, t.j. asi 10 -14 dní pred zberom.

5)Maximálne 200 l vody/ha, aplikujte 10-14 dní pred zberom, len pozemná aplikácia, max. 1

aplikácia.

7)maximálne 200 l vody/ha, aplikovať možno iba v období, keď klíčiace rastliny plodín sú ešte v podpovrchovej vrstve pôdy t.j. pred ich vzídením! Aplikovať nemožno v období, keď klíčiace rastliny plodín už vyrástli nad povrch pôdy!

8)Maximálne 100-400 l vody/ha, totálna likvidácia nežiaducej vegetácie a expandujúcich druhov burín (napr.: krídlatka) na chodníkoch, parkoviskách, cintorínoch, ihriskách, skladovacích plochách, v areáli podnikov a na ostatných plochách. Dôležitou podmienkou úspešnej aplikácie je dostatočná listová plocha nežiaducej vegetácie, ktorá zabezpečí optimálnu penetráciu prípravku do rastlín, interval medzi aplikáciami 20 dní, maximálne 2 aplikácie.

9)Množstvo vody 100-400 l. Maximálne 2 aplikácie, interval medzi aplikáciami 20 dní.

10)Na produkčných plochách aplikujte pred letným škôlkovaním na zaburinený úhor pred sejbou (chrbtové postrekovače: 1,2-2% roztok, traktorové postrekovače: 2,5-6 l.ha-1 v maximálne 150-200 l vody/ha), na manipulačných plochách a kompostoch aplikujte na dobre vyvinutú burinu pred

alebo v období jej kvitnutia (chrbtové postrekovače: 1,2-1,5% roztok, traktorové postrekovače: 3- 4,5 l.ha-1 v maximálne 150-300 l vody/ha). Ošetrenie cestičiek medzi záhonmi robte postrekom (1,2-2% roztok) len s použitím krytu usmerňujúceho tento postrek.

11)Na prípravu pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách (chrbtové postrekovače: 1,2-2% roztok), na prípravu pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom, na ničenie nežiaducich listnáčov, na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do 2 m výšky aplikujte na súvislé nárasty do výšky 1 m chrbtovými postrekovačmi dávkou podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hodín po ťažbe) okrem obdobia silného miazgotoku na jar náterom alebo nástrekom, použite 4-5% roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte (do 7,5-10% roztok). Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch aplikujte nástrekom 1,5-3% roztok. Na potlačenie rastu predrastlíkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 0,75-1 ml 12-15% roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke aplikujte do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 0,75-1 ml 12-15% roztoku do každého záseku. Na likvidáciu nežiaducich burín aplikujte 25-50 % roztok ako náter na listovú plochu burín pomocou herbicídnych palíc.

12)Za účelom obnovy TTP aplikujte minimálne 7 dní pred samotnou mechanickou kultiváciou alebo sejbou nového TTP. Dávka vody 100-200 l/ha

Všeobecné poznámky k aplikácii!

a)Prípravok DOMINATOR MAX neskladujte v kovových nádržiach, ani nepoužívajte postrekovače s kovovými nádržami, s pozinkovaným vnútrajškom alebo z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy plastickými hmotami. Prípravok DOMINATOR MAX môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pri tom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

b)Neponechávajte nikdy zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača. Nádrž postrekovača po postreku a dôkladnom umytí nechajte dobre vyvetrať.

ICZ/2014/3053/sc

4/7

ICZ/2015/3486/mt

 

Etiketa schválená: 25. 5.2015

c)Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamym postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej kvapaliny.

d)Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne do 2 hodín po aplikácii prípravku.

e)Kultivovať pôdu je možno po aplikácii až vtedy, keď sa prejavili príznaky účinku.

f)DOMINATOR MAX neaplikujte na silno zaprášenú listovú plochu burín.

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCHÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY:

Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Pri aplikácii v plodine je treba dodržiavať dávkovanie prípravku a predovšetkým termín postreku s ohľadom na stav a vývojovú fázu plodiny.

Odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu a technologické procesy spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej hmly. Vyvarujte sa predovšetkým postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok je neselektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave postrekovej kvapaliny je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže

ICZ/2014/3053/sc

5/7

ICZ/2015/3486/mt

 

Etiketa schválená: 25. 5.2015

postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Prázdne a čisté kontajnery (typ EKOBULK MX II 640 UN) aj s uzávermi sú vratnými obalmi, ktoré sa zhromažďujú u zmluvných distribútorov spoločnosti Dow AgroSciences s vyplneným tlačivom uloženým na boku kontajnera.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok na báze glyphosate, musia byť všetky jeho stopy z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo špeciálny čistiaci prostriedok. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte vyliatím do pôdy na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

f)Pre odstránenie stôp čpavku vypláchnite dôkladne nádrž postrekovača čistou vodou a prepláchnite aj ramená a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok nie je horľavou kvapalinou. Prípadný požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a tiež len v prípade, keď je zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z miesta požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nemôže zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče. Po nadýchaní. Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie poraďte sa s lekárom. Ak osoba nedýcha poskytnite umelé dýchanie.

Po požití. Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

ICZ/2014/3053/sc

6/7

ICZ/2015/3486/mt

 

Etiketa schválená: 25. 5.2015

Po zasiahnutí očí. Oči dôkladne vyplachujte 15-20 minút veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky po 5 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Poraďte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom, ak sa objavia následky.

Po zasiahnutí pokožky. Odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom po dobu 15 až 20 minút. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára. Nie je známy žiadny špecifický protijed. Pravdepodobné symptómy požitia sú nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

V prípade otravy alebo podozrenia na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok DOMINATOR MAX skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/3053/sc

7/7

ICZ/2015/3486/mt