Schválená: 30.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych užívateľov

DOMINATOR D

Postrekový neselektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, na likvidáciu nežiaducej vegetácie v lesnom hospodárstve, na železniciach a nepoľnohospodárskej pôde.

Účinná látka:

480 g.l-1; 41,53 % w/w

 

glyphosate - IPA

IPA soľ N-(phosphonometyl)-glycínu

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: glyfosátizopropylamín CAS No.: 38641-94-0

Označenie prípravku:

GHS09

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravkom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

ICZ/2015/3854/mt

1/7

ICZ/2015/3675/mt

 

Schválená: 30.9.2015

Držiteľ autorizácie a osoba

DOW AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné

zodpovedná za konečné balenie a

námestie 3, 811 01 Bratislava

označovanie:

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1651

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša

 

5 l PET fľaša

 

10 l PET fľaša

 

10 l HDPE kanister

 

15 l HDPE kanister

 

20 l HDPE kanister

 

640 l HDPE kontajner

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

DOMINATOR ® je ochranná známka firmy DOW AgroSciences

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/54 43 58 63.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok DOMINATOR D je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami a byľami. Asimilačným prúdením prostredníctvom cievnych zväzkov je rozvedený do celej rastliny, vrátane koreňového systému. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi rastlín a nepôsobí na semená burín ani kultúrnych rastlín. Pôsobením prípravku dochádza k postupnému vädnutiu, žltnutiu, zasychaniu až zhnednutiu rastlín zasiahnutých postrekom a k odumieraniu ich nadzemných a podzemných častí. Prvé symptómy od aplikácie sú viditeľné na jednoročných burinách po 2-4 dňoch, na trvácich burinách po 7-10 dňoch. Chladné a oblačné počasie v období aplikácie a po nej spôsobuje spomalenie účinnosti prípravku, symptómy účinku sú viditeľné neskôr. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období plného rastu burinových druhov. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 2 hodín po aplikácii ovplyvňuje negatívne účinok prípravku. Kultivačné práce a sejba sú možné až po objavení sa prvých príznakov účinku - za optimálnych aplikačných podmienok po postreku na jednoročné buriny, výmrvy a vyzimované porasty obilnín to môže byť už po 24 hodinách.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Prípravok DOMINATOR D pôsobí na jednoročné a trváce buriny. Nemá pôdnu reziduálnu účinnosť, nepôsobí na semená. Optimálne obdobie pre aplikáciu je u jednoročných burín v období plného rastu, t.j. od fázy vyvinutej listovej ružice do začiatku kvitnutia, u trvácich burín pri ich výške 15-20 cm.

ICZ/2015/3854/mt

2/7

ICZ/2015/3675/mt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválená: 30.9.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny, kôstkoviny,

 

turanec kanadský

 

2 l

21

 

1)

 

 

vinič

 

pýr, pichliače, mlieče

 

3 l

21

 

 

 

 

 

 

 

 

pupenec roľný

 

6 l

21

 

 

 

 

 

orná pôda, strnisko

 

pýr a iné trváce buriny

 

3 l

 

AT

2)

 

 

zavlažovacie a

 

nežiaduce dreviny,

 

5 l

 

AT

3)

 

 

odvodňovacie kanále

 

pobrežné buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny

 

pýr a iné trváce buriny

 

3 l

14

 

 

4) predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lúky a pasienky

 

obnova TTP

 

3-6 l

21

 

 

 

 

 

ľan

 

pýr a iné trváce buriny

 

3-4 l

14

 

 

5) predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

prerastené buriny

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 l

14

 

 

uľahčenie zberu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len pozemný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postrek

 

hrach, peluška, sója,

 

prerastené buriny

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

slnečnica

 

 

 

 

3-4 l

10

 

 

uľahčenie zberu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len pozemný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postrek

 

repa cukrová, repa

 

prerastené buriny

 

2 l (33-50%)

30

 

 

6) knôtový rám

 

kŕmna, zemiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jahoda

 

prerastené buriny

 

2 l (33-50%)

 

AT

 

6) knôtový rám

 

kukurica, zemiak, sója

 

trváce buriny, pýr

 

2-2,5 l

 

AT

7)

 

 

tabak-

 

zárazovec konáristý

 

0,1 l +

 

AT

 

8) výsadba, DA

 

 

 

 

 

 

 

(0,1-0,15 l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepoľnohospodárska

 

nežiaduca vegetácia,

 

3-5 l

 

AT

 

 

 

 

pôda

 

boľševník

 

 

9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krídlatka

 

5-9 l

 

AT

 

 

 

 

železnice

 

nežiaduca vegetácia

 

5-9 l

 

AT

10)

 

 

lesné škôlky a kultúry

 

buriny, nežiaduce

 

3-6 l

 

AT

11)

 

 

 

 

 

dreviny a kry

0,5-1,0%

 

 

AT

 

11) postrek v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

škôlke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5-2%

 

 

AT

 

12) postrek v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kultúre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-50%

 

 

AT

 

knôtový rám

 

 

 

 

 

 

5-10%

 

 

AT

 

náter rezných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plôch pníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)maximálne 200 l vody/ha

2)maximálne 200 l vody/ha, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy, pred sejbou alebo výsadbou plodiny, pripravovať pôdu a siať môžete už 3 dni po aplikácii aj keď buriny budú ešte zelené, diskovými bezorbovými sejačkami môžete siať už 24 hodín po aplikácii

3)200-300 l vody/ha

4)maximálne 200 l vody/ha, poľahnuté porasty, aplikujte, keď vlhkosť zrna poklesne pod 30 %, t.j. asi 10 dní pred zberom (vosková zrelosť) len pozemná aplikácia

ICZ/2015/3854/mt

3/7

ICZ/2015/3675/mt

 

Schválená: 30.9.2015

5)knôtovým rámom, jahody možno ošetrovať len po zbere

6)maximálne 200 l vody/ha, aplikáciu je možné uskutočniť iba v období, keď klíčiace plodiny sú ešte v podpovrchovej vrstve pôdy. Aplikovať nemôžete v období, keď plodina už vzišla nad povrch pôdy!

7)delená aplikácia - aplikujte na bázy rastlín tabaku a na pôdu okolo nich. Prvý postrek v dávke 0,1 l.ha-1 70 dní po výsadbe a druhý postrek v dávke 0,1 až 0,15 l.ha-1 za 2 až 3 týždne po prvom ošetrení

8)maximálne 200-400 l vody/ha, totálna likvidácia nežiaducej vegetácie a expandujúcich druhov burín (napr.: krídlatka) na chodníkoch, parkoviskách, cintorínoch, ihriskách, skladovacích plochách, v areáli podnikov a na ostatných plochách. Dôležitou podmienkou úspešnej aplikácie je dostatočná listová plocha nežiaducej vegetácie, ktorá zabezpečí optimálnu penetráciu prípravku do rastlín

9)maximálne 200 l vody/ha

10)na produkčných plochách aplikujte pred letným škôlkovaním na zaburinený úhor pred sejbou (chrbtové postrekovače: 1,5-2% roztok, traktorové postrekovače: 3-6 l.ha-1 v maximálne 150- 200 l vody/ha), na manipulačných plochách a kompostoch aplikujte na dobre vyvinutú

burinu pred alebo v období jej kvitnutia (chrbtové postrekovače: 1,5-2% roztok, traktorové postrekovače: 4-6 l.ha-1 v maximálne 150-300 l vody/ha). Ošetrenie cestičiek medzi záhonmi robte postrekom (1,5-2% roztok) len s použitím krytu usmerňujúceho tento postrek.

11)na prípravu pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách

(chrbtové postrekovače: 1,5-2% roztok), na prípravu pôdy na prirodzené zmladenie

(nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 2-2,5% roztokom, na ničenie nežiaducich listnáčov, na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do 2 m výšky aplikujte na súvislé nárasty do výšky 1 m chrbtovými postrekovačmi dávkou podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hodín po ťažbe) okrem obdobia silného miazgotoku na jar náterom alebo nástrekom, použite 5% roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte (do 10% roztok). Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch aplikujte nástrekom 2-3% roztok. Na potlačenie rastu predrastlíkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke aplikujte do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku. Na likvidáciu nežiaducich burín aplikujte 33- 50% roztok ako náter na listovú plochu burín pomocou herbicídnych palíc.

Všeobecné poznámky k aplikácii!

a)Prípravok DOMINATOR D neskladujte v kovových nádržiach, ani nepoužívajte postrekovače s kovovými nádržami, s pozinkovaným vnútrajškom alebo z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy plastickými hmotami. Prípravok DOMINATOR D môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pri tom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

b)Neponechávajte nikdy zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača. Nádrž postrekovača po postreku a dôkladnom umytí nechajte dobre vyvetrať.

c)Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamym postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej kvapaliny.

d)Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne do 2 hodín po aplikácii prípravku.

e)Kultivovať pôdu je možno po aplikácii až vtedy, keď sa prejavili príznaky účinku.

f)DOMINATOR D neaplikujte na silno zaprášenú listovú plochu burín.

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!

ICZ/2015/3854/mt

4/7

ICZ/2015/3675/mt

 

Schválená: 30.9.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Pri aplikácii v plodine je treba dodržiavať dávkovanie prípravku a predovšetkým termín postreku s ohľadom na stav a vývojovú fázu plodiny.

Odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zaznamenaná rezistencia pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledujúce opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu a technologické procesy spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej hmly. Vyvarujte sa predovšetkým postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na iné necielené a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Prázdne a čisté kontajnery (typ EKOBULK MX II 640 UN) aj s uzávermi sú vratnými obalmi, ktoré sa zhromažďujú u zmluvných distribútorov spoločnosti Dow AgroSciences s vyplneným tlačivom uloženým na boku kontajnera.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

ICZ/2015/3854/mt

5/7

ICZ/2015/3675/mt

 

Schválená: 30.9.2015

d)Vodu po oplachu likvidujte na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok nie je horľavou kvapalinou. Prípadný požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a tiež len v prípade, keď je zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z miesta požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nemôže zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má

kŕče.

 

Po nadýchaní:

Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu,

 

rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Ak vznikne

 

podráždenie poraďte sa s lekárom.

Po požití:

Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu

 

ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s

 

lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí:

Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody.

 

Vyberte kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo

 

vyplachovaní. Poraďte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom,

 

ak sa objavia následky.

Po zasiahnutí pokožky:

Odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesto dôkladne umyte

 

teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím

 

vyperte.

Správa pre lekára:

Nie je známy žiadny špecifický protijed. Pravdepodobné symptómy

 

požitia sú nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Podporná liečba. Liečba je

 

založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

V prípade otravy alebo podozrenia na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok DOMINATOR D skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ICZ/2015/3854/mt

6/7

ICZ/2015/3675/mt

 

Schválená: 30.9.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3854/mt

7/7

ICZ/2015/3675/mt