Etiketa schválená: 26.6.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

®DOMARK 10 EC

Postrekový systémový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určeného na ochranu viniča proti múčnatke viniča a jabloní proti múčnatke jabloňovej.

Účinná látka:

Tetraconazole, 100 g.l-1 (10 % hmot.), t.j. (RS)-2-(2,4-dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1- yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: petrolej nešpecifikovaný

CAS No.: 64742-94-5; tetraconazole CAS No.: 112281-77-3; etoxylovaný neutralizovaný amín; kalcium-bis(dodecylbenzénsulfonát) CAS No.: 26264-06-2; 2-metylpropán-1-ol, izobutanol CAS No.: 78-83-1; naftalén CAS No.: 91-20-3.

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO!

 

 

H302

Škodlivý po požití .

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

 

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

 

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

 

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a návodu na použitie. Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné !

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý !

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

ICZ/2012/1006/ss

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 26.6.2014

pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PRÍPRAVOK JE HORĽAVINOU III. TRIEDY NEBEZPEČNOSTI PODĽA NORMY STN 65 02

01.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT !

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK, ZVYŠKY PRÍPRAVKU JEHO OBALY V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTALI DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE! PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

DODRŽIAVAJTE ZÁSADY SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE.

Výrobca:

ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro - Edificio D-ala 3, Via Caldera 21, 20153 Miláno,

Taliansko, tel.č.: 0039 (0)2 4090 1276

Držiteľ autorizácie:

ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro - Edificio D-ala 3, Via Caldera 21, 20153 Miláno,

Taliansko, tel.č.: 0039 (0)2 4090 1276

Poverený zástupca držiteľa autorizácie v SR:

AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 KANIANKA, tel: 046 540 05 01

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-02-1249

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie a objem (čistá hmotnosť): 0,25 l (0,2 kg); 0,5 L (0,5 kg); 1 L (0,9 kg) coex HDPE/EVOH fľaša; 5 L (4,5 kg); 10 L (9 kg); coex HDPE/EVOH kanister; 200 L (180 kg) oceľový sud

Doba použiteľnosti prípravku: pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DOMARK 10 EC je širokospektrálny fungicíd zo skupiny triazolov so systémovým účinkom, ktorý pôsobí proti múčnatke jabloňovej na jabloniach a proti múčnatke viniča na viniči. Môže byť aplikovaný v rôznych rastových fázach. Účinná látka tetraconazole z chemickej skupiny triazolov patrí medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu. Tetraconazole nevplýva na tvorbu giberelínov ani iných rastlinných sterolov a preto nespôsobuje na ošetrovaných rastlinách príznaky fytotoxicity.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha,

Ochranná doba

Poznámka

ICZ/2012/1006/ss

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 26.6.2014

 

 

koncentrácia

 

 

vinič

múčnatka viniča

0,25 l – 0,3 l

30

 

 

 

(0,025-0,03 %)

 

 

jabloň

múčnatka jabloňová

0,25 – 0,3 l

14

 

 

 

(0,025-0,03 %)

 

 

Ochranná doba je doba medzi poslednou aplikáciou a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jabloň. Proti múčnatke jabloňovej prípravok aplikujte v dávke 0,25 – 0,3 l/ha, (0,025% - 0,03%) s dávkou vody 1000 l/ha. Začínajte ošetrovať 1 – 2 týždne pred kvitnutím (BBH 37) a pokračujte v 7- 14 dňových intervaloch do dozrievania (BBCH 83).. Maximálny počet ošetrení: 3x počas vegetačnej sezóny. Prípravok odporúčame miešať s kontaktnými fungicídmi (napr. na báze dodinu alebo captanu).

Vinič. Proti múčnatke viniča prípravok aplikujte v dávke 0,25 – 0,3 l/ha, (0,025% - 0,03%), s dávkou vody 1000 l/ha. Začnite ošetrovať pred kvitnutím (BBCH 55) a pokračujte v 7-14 dňových intervaloch. Posledné ošetrenie je možné vo fáze (uzatvorenia strapcov BBCH 79). Maximálny počet ošetrení: 3x počas vegetačnej sezóny.

INFORMÁCIA O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Na základe doterajších poznatkov nie je známa žiadna negatívna reakcia pestovaných rastlín na ošetrenie týmto prípravkom vykonané v súlade s pokynmi uvedenými na tejto etikete.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka tetraconazole je podľa spôsobu a cieľového miesta účinku G1 zaradná podľa FRAC do skupiny DMI fungicídov (SBI: trieda I), FRAC kód 3, so stredným rizikom vzniku rezistencie. Doposiaľ nebola zaznamenaná žiadna odolnosť kmeňov patogénnych húb voči prípravkom s účinnou látkou tetraconazole. Podobne ako pri iných produktoch zo skupiny triazolov aj v tomto prípade existuje riziko vzniku odolnosti rás patogénnych húb. Najlepšou stratégiou na zníženie tohto rizika je obmedzenie počtu ošetrení na 3 v najcitlivejších štádiách vývoja patogénov a striedanie ošetrení s fungicídnymi prípravkami patriacimi do iných chemických skupín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Nádrž, čerpací, filtračný systém a postrekové ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v množstve, ktoré zodpovedá najmenej 10% objemu nádrže postrekovača. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa ich návodu na použitie.

.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

ICZ/2012/1006/ss

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 26.6.2014

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri používaní, manipulácii dodržujte základné bezpečnostné opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd. Pri príprave postreku používajte pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Pri aplikácii používajte pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami. ochrannú masku na tvár. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite! Pri príprave postrekovej kvapaliny ani pri postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

Opatrenia pri požiari

Prípravok je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného postreku, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody. Pri zásahu proti požiaru použite samostatné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa vyskytnú pretrvávajúce zdravotné ťažkosti (bolesti hlavy; nevoľnosť, slzenie, sčervenanie, pálenie očí; podráždenie pokožky a pod.) alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

Nikdy nevyvolávajte zvracanie. V prípade bezvedomia alebo zníženého vnímania uložte postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, s hlavou mierne zaklonenou, uvoľnite mu odev, a postarajte sa o priechodnosť dýchacích ciest.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte prácu, zabezpečte telesný a duševný pokoj. Prejdite mimo ošetrovanú oblasť.

Po zasiahnutí pokožky: Odložte znečistený odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

Po zasiahnutí očí: Ihneď odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate a súčasne vyplachujte oči pri doširoka otvorených viečkach aspoň počas 10-15 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nesmú byť viacej použité treba ich zlikvidovať. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca.

Pri náhodnom požití: NIKDY nevyvolávajte zvracanie. Ústa vypláchnite vodou (iba v prípade, ak postihnutý nie je v bezvedomí). Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu/štítok prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

V prípade vyhľadania lekárskej pomoci informujte o prípravku, s ktorým sa pracovalo a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup pri prvej pomoci je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách od +5°C až do +30°C oddelene od potravín, krmív, liekov, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom! Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2012/1006/ss

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 26.6.2014

Oplachové vody t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2012/1006/ss

Strana 5 z 5