Etiketa schválená: 9.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DIVIDEND® 030 FS

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na ochranu osiva obilnín proti hubovým chorobám.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku : difenoconazole CAS No.: 119446-68-3, oxirane, methyl-, polymer oxirane, monobutyl ether CAS No.: 9038-95-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1

GHS07

POZOR

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Etiketa schválená: 9.7.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Zákaz skrmovania moreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybami!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

® DIVIDEND je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Dividend 030 FS s účinnou látkou difenoconazole patrí do skupiny DMI fungicídov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach patogénov. Má systémovú účinnosť. Je prijímaný osivom a následne sa pohybuje smerom do klíčiacej rastliny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 9.7.2014

Poznámka:

DIVIDEND 030 FS má vedľajšiu účinnosť proti:

-plesni snežnej (Microdochium nivale) v ozimných obilninách

-proti fuzariózam (Fusarium sp., Fusarium culmorum) v ozimných i jarných obilninách

- proti prašnej sneti jačmennej (Ustilago nuda) a tvrdej sneti jačmennej (Ustilago hordei) v jačmeni jarnom a jačmeni ozimnom

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Moridlo DIVIDEND 030 FS môže byť aplikované aj priamo neriedené, ale z hľadiska zvýšenia kvality morenia ho odporúčame zriediť s vodou do maximálneho objemu moriacej kvapaliny 8-10 litrov na tonu osiva. Urobte kalibráciu dávkovacieho zariadenia moričky použitím finálnej moriacej kvapaliny.

Moridlo nepoužívajte na morenie osiva, ktorého vlhkosť je nad 16%, resp. na osivo, ktoré obsahuje naklíčené alebo mechanicky poškodené obilky. Nemorte osivo, ktoré už bolo namorené iným moridlom. Prípravok nepôsobí negatívne na klíčivosť osiva ani na poľnú vzchádzavosť.

Príprava moriacej kvapaliny :

-premiešajte produkt ešte v originálnom obale,

-naplňte miešacie zariadenie potrebnou dávkou vody zníženou o 10% objemu,

-zapnite miešacie zariadenie,

-za neustáleho miešania pridajte požadované množstvo moridla ,

-so zvyšnými 10% objemu vody vypláchnite originálny obal prípravku a roztok vlejte do miešacej nádrže,

-moriaca kvapalina je pripravená k moreniu po niekoľkých minútach miešania, hneď ako je koncentrát rovnomerne rozpustený,

-počas morenia pokračujte v miešaní moriacej kvapaliny,

-moriacu kvapalinu spotrebujte do 24 hodín od prípravy,

-po ukončení morenia vypláchnite moričku a oplachovú vodu použite na prípravu nasledujúcej moriacej kvapaliny.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU

Moridlo DIVIDEND 030 FS je kompatibilné s polymérnymi prípravkami na obaľovanie osív a tiež s inými WS/FS formuláciami moridiel s neutrálnou reakciou. Dividend 030 FS nie je kompatibilný s formuláciami moridiel obsahujúcimi organické rozpúšťadlá.

Etiketa schválená: 9.7.2014

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom a prachu, zásteru, gumené rukavice a gumené topánky, prípadne komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite.

Namorené osivo je zakázané skrmovať hospodárskymi zvieratami a rybami. Vrecia od namoreného osiva nepoužívajte na iné účely a výrazne ich označte. Ošetrené namorené osivo zneškodnite iba vysiatím.

S vodou sa prípravok mieša v každom pomere. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to formou jemného zahmlievania, nie silným prúdom a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne z priestoru požiaru do okolia a neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín.

Informácie pre lekára: Špecifická protilátka nie je známa. Používajte symptomatickú liečbu.

Etiketa schválená: 9.7.2014

Terapiu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel. 02/5477 4166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: 0905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch v skladoch suchých, hygienicky čistých a vetrateľných, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplote +5° až + 35°C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej kvapaliny, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.