POZOR H317 H319 H361d H400 H411 EUH 401

Etiketa schválená: 3.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DITHANE DG NEOTEC

Postrekový širokospektrálny fungicíd s kontaktným účinkom vo forme dispergovateľného mikrogranulátu proti hubovým chorobám poľných plodín, ovocných drevín, viniča, zeleniny, okrasných kultúr a lesných drevín.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Mancozeb , 750 g.kg-1 t. j. komplex manebu (etylén-1,2-bis-ditiokarbamidanu mangánatého) a zinočnatých iónov

(75 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: mancozeb CAS No.: 008018-01-7, hexametyléntetramín CAS No.: 000100-97-0

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie všetkých druhov užitočných článkonožcov.

ICZ/2015/3770/sy

1

 

 

Etiketa schválená: 3.12.2015

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo

jeho obalom. Nečistiť aplikačné

zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť

kontaminácii prostredníctvom

odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

 

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu (10 m v prípade ošetrenia

 

jadrovín a 3 m v prípade ošetrenia viniča) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie: Indofil Industries (Netherlands) B.V, Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, Holandsko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1678

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 kg kompozit vrece, 10 kg, 20 kg a 25 kg viacvrstvové papierové

 

vrece

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DITHANE DG NEOTEC je fungicídny prípravok s preventívnym a kontaktným účinkom. DITHANE DG NEOTEC aplikujte vo forme preventívneho postreku. Pri ošetrení ťažko zmáčateľných rastlinných častí (kapustová zelenina, cibuľoviny, ruže a iné) sa odporúča pridať zmáčadlo. Prípravok obmedzuje výskyt roztočcov. Vo vinohradníctve pri včasnom ošetrení účinkuje aj proti červenej spále a pri pravidelnom ošetrovaní sa vyznačuje vedľajšou účinnosťou proti plesni sivej.

MECHANIZMUS ÚČINKU

Účinná látka inaktivuje sulfhydrylové skupiny aminokyselín a enzýmov buniek húb, s následkom prerušenia metabolizmu lipidov, respirácie a produkcie ATP.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

zemiak

pleseň zemiaková,

2 kg

7

 

 

alternáriová

 

 

 

 

škvrnitosť

 

 

 

 

zemiakov

 

 

 

vinič

peronospóra viniča

2 kg (0,2%)

56

 

cibuľa, pór

pleseň cibule

2 kg

28

 

fazuľa struková

antraknóza fazule

2 kg

28

do začiatku

 

 

 

 

kvitnutia

fazuľa

antraknóza fazule

2 kg

28

semenné porasty

ICZ/2015/3770/sy

2

Etiketa schválená: 3.12.2015

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

rajčiak

pleseň zemiaková,

2 kg (0,2 %)

3

 

 

 

septorióza

 

 

 

 

 

rajčiakov, čerň

 

 

 

 

 

rajčiaková

 

 

 

 

koreňová a

skládkové choroby

0,2 % (20 l.m-3)

AT

sadzačka

 

kapustová zelenina

 

 

 

 

 

uhorka

pleseň uhorková

2 kg + (2 l) alebo 0,2 % +

3

(TM) Previcur

 

 

 

(0,2 %)

 

607SL

 

mrkva, petržlen

škvrnitosť listov,

2 kg (0,2 %)

AT

semenné porasty

 

 

pleseň mrkvy,

 

 

 

 

 

septorióza

 

 

 

 

 

petržlenu, čierna

 

 

 

 

 

hniloba mrkvy

 

 

 

 

šalát

hubové škvrnitosti,

2 kg

AT

semenné porasty

 

 

pleseň šalátová

 

 

 

 

jadroviny

múčnatka

1,5- 2 kg + (0,45 l)

35

(TM) Topas 100

 

 

jabloňová,

 

 

EC

 

 

chrastavitosť

 

 

 

 

 

jadrovín

 

 

 

 

jabloň

múčnatka

1,5- 2 kg + (0,3 l)

35

(TM) Punch 10

 

 

jabloňová,

 

 

EW

 

 

chrastavitosť jabĺk

 

 

 

 

čerešňa, višňa

dierkovitosť listov,

2 kg (0,2 %)

30

 

 

 

škvrnitosť listov

 

 

 

 

tabak

pleseň tabaku

2 kg (0,2 %)

21

 

 

okrasné rastliny

škvrnitosť listov

2 kg (0,2 %)

AT

 

 

ruža

čierna škvrnitosť

3 kg (0,3 %)

AT

 

 

mečíky, tulipány

hubové choroby

3 kg (0,3 %)

AT

 

 

klinčeky

hrdza klinčeková

2 kg (0,2 %)

AT

 

 

semenáčiky a

pleseň sivá

3 kg (0,3 %)

AT

 

 

sadenice lesných

 

 

 

 

 

drevín

 

 

 

 

 

semenáčiky lesných

padanie

60-120 kg

AT

pôdna

 

drevín

semenáčikov

v 30000-40000 l vody/ha

 

dezinfekcia,

 

 

 

 

 

zálievka

 

lesné dreviny

hrdze

3 kg (0,3 %)

AT

postreky treba

 

 

 

 

 

opakovať

 

borovica

hynutie sadeníc,

3 kg (0,3 %)

AT

 

 

 

sypavka borovicová

 

 

 

 

smrekovec

méria smrekovcová

3 kg (0,3 %)

AT

 

 

semená lesných

hubové choroby

0,5-0,7 kg/100 kg osiva

AT

suché morenie

 

drevín

 

 

 

 

 

dezinfekcia

hubové choroby

3 – 5 kg, max. 10 kg

AT

 

 

skladovacích

 

(0,3-0,5 %, max. 1 %)

 

 

 

priestorov (aj sklady

 

 

 

 

 

s množiteľským

 

 

 

 

 

materiálom)

 

 

 

 

ICZ/2015/3770/sy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Etiketa schválená: 3.12.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody má zabezpečiť dokonalé pokrytie ošetrovanej plochy rastliny. Zvyčajne sa pohybuje od 200 do 1000 l na hektár.

Zemiaky: maximálny počet aplikácií 4 x, dávka vody 200 – 600 l/ha, interval medzi ošetreniami 7 dní.

Rajčiaky: maximálny počet aplikácií 4x, dávka vody 200 – 600 l/ha, interval medzi ošetreniami 7 dní.

Vinič, jadroviny, kôstkoviny: počas vegetácie možno aplikovať prípravok s účinnou látkou mancozeb max. 4 x. Interval medzi aplikáciami 10 – 14 dní. Dávka vody 500 – 1000 l/ha, v závislosti od veľkosti ošetrovanej listovej plochy.

Uhorky, cibuľová a listová zelenina: počas vegetácie ošetrujte s týmto prípravkom maximálne 4x, pór maxiálne 3x. Interval medzi aplikáciami je 7 dní. Dávka vody od 200 – 600 l.

Fazuľa: vo vegetačnom období možno tento prípravok aplikovať len 1x.

Okrasné rastliny a lesné dreviny: maximálny počet aplikácií: 4x, dávka vody 300 – 1000 l/ha.

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe. V prípade ošetrovania plodín na ornej pôde, nie sú známe žiadne obmedzenia pre pestovanie náhradných a následných plodín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Mancozeb patrí do chemickej skupiny dithiocarbamátov, ktoré sú podľa FRAC zaradené medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu. Doposiaľ nebola zaznamená rezistencia na mancozeb. Ak používate mancozeb s TM partnerom alebo viaczložkové fungicídy, riaďte sa antirezistentnou stratégiou pre partnerské účinné látky. Vo všeobecnosti však vždy aplikujte registrovanú dávku. Neznižujte ani nezvyšujte dávkovanie. Rešpektujte maximálny počet ošetrení.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

.

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité náradie, nástroje a aplikačné zariadenia ako aj osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite ich vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte gumenú zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a teplou vodou, nepite , nejedzte a nefajčite . Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

ICZ/2015/3770/sy

4

Etiketa schválená: 3.12.2015

Prípravok je horľavý. Má tendenciu samovznietenia po zvlhnutí, alebo môže dôjsť k jeho rozkladu za uvoľnenia prudko jedovatého a samozápalného sírouhlíka. Prípadný požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, resp. pieskom alebo zeminou. Nepožívajte vodu !

Dôležité upozornenie: pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku jedovatých splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie, poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte lekára a prepravte postihnutého na odborné ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: Oči ihneď dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Poraďte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom, ak sa objavia následky. Ak začervenanie očí pretrváva, vyhľadajte očného lekára.

Poznámka pre ošetrujúceho lekára: Vlastná liečba záleží na rozhodnutí lekára a riadi sa stavom pacienta.

V prípade otravy alebo podozrenia na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Zabráňte zvlhnutiu alebo prehriatiu tohto materiálu pri skladovaní; mohlo by dôjsť k jeho rozkladu, zníženiu jeho účinku alebo k vzniku požiaru. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3770/sy

5