Etiketa schválená: 7.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DISCUS®

Postrekový prípravok s čiastočne systémovým účinkom vo forme vodou dispergovateľných granúl proti múčnatke jabloňovej na jabloniach, chrastavitosti jadrovín na jabloniach a hruškách, americkej múčnatke egreša na egreši, čučoriedkach, brusniciach a ríbezliach a proti múčnatke ruže a čiernej škvrnitosti listov ruže v ružiach.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

ÚČINNÁ LÁTKA:

Kresoxim-methyl 500 g/kg t.j. (E)-metyl-2-metoxyimino-2-[-2-(o-tolyloxy- metyl)fenyl] acetát

(50 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: : kresoxim-methyl CAS No.: 143390-89-0

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS08

GHS09

Pozor

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské

 

zdravie a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.Pred

 

použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice a ochranný odev.

P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

ICZ/2013/1841/kn

1/6

 

Etiketa schválená: 7.1.2016

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 5 m - slnečnica, vinič skorá aplikácia, 10 m – vinič neskorá aplikácia, egreš, ruža, 20 m ovocné sady od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Poecilus cupreus, Coccinella septempunctata a Trichogramma cacoeciae s prijateľným rizikom.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia z vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo. Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz vypúšťania prípravku a zvyškov postrekovej kvapaliny do kanalizácie. Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 05 Bratislava

Číslo autorizácie:

98-02-0406

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,002 kg a 0,02 kg PA/PE vrece

ICZ/2013/1841/kn

2/6

Etiketa schválená: 7.1.2016

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l PE fľaša 2,2 l PE fľaša (plnené do 1 kg)

DISCUS® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinok kresoxim-methylu je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese, čím dochádza k zabráneniu sporulácie a klíčeniu spór.

DISCUS® je kvázi-systémovo pôsobiaci fungicíd. To znamená, že účinná látka sa premieňa na plyn a vytvára ochrannú vrstvu okolo rastliny. Zároveň preniká prieduchami do pletív rastliny. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti hubovým patogénom. Na základe špecifického spôsobu účinku a vysokej odolnosti voči dažďu spoľahlivo účinkuje proti múčnatke jabloňovej (Podosphaerea leucotricha) a chrastavitosti jadrovín (Venturia spp.). Veľmi účinne chráni egreš proti americkej múčnatke egreša (Sphaerotheca mors-uvae). Rovnako účinný je i pri ochrane ruží (výsadby vonku i v skleníkoch) proti múčnatke ruže (Spherotheca pannosa) a čiernej škvrnitosti listov ruže (Diplocarpon rosae).

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

jabloň, hruška

 

múčnatka jabloňová,

 

0,2 kg

28

max.4x

 

 

chrastavitosť jabĺk

 

(0,02 %)

 

 

 

 

chrastavitosť hrušiek

 

 

 

 

ríbezľa

 

americká múčnatka egreša,

 

0,2 kg

21

max. 3x

červená,

 

drobnomúčka egrešová,

 

 

 

 

ríbezľa čierna,

 

európska múčnatka egreša

 

 

 

 

čučoriedka,

 

 

 

 

 

 

brusnica, egreš

 

 

 

 

 

 

ruža

 

múčnatka ruže,

 

0,2 – 0,3 kg

AT

výsadby

 

 

čierna škvrnitosť listov ruže

 

(0,02 - 0,03% *)

 

vonku a v

 

 

 

 

 

 

skleníkoch

 

 

 

 

 

 

max. 3x

chryzantémy

 

hrdza chryzantém

 

0,2 – 0,3 kg

AT

max.3

 

 

 

 

(0,02 - 0,03% *)

 

 

 

 

 

 

 

* vzťahuje sa na 1 000 l postrekovej kvapaliny na ha

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

Jablone, hrušky

 

 

 

 

 

V ovocných sadoch sa DISCUS používa

proti múčnatke jabloňovej a chrastavitosti jabĺk

a chrastavitosti hrušiek. DISCUS možno použiť aj vo výsadbách s introdukciou dravých roztočov. Pri pravidelnom používaní prípravku DISCUS sú ošetrené porasty zelenšie a ich asimilácia sa zvyšuje, čím je kvalita a množstvo produkcie vyššie.

DISCUS sa aplikuje od štádia zeleného púčika až myšieho uška v 14 denných intervaloch alebo podľa signalizácie, posledný termín pre aplikáciu je najneskôr 35 dní pred zberom.

ICZ/2013/1841/kn

3/6

Etiketa schválená: 7.1.2016

Najvýznamnejšie obdobie pre rozvoj infekcie a hlavné obdobie pre aplikáciu prípravku je od tretej dekády apríla do konca mája. Prípravok má kuratívnu účinnosť do 72 hodín od začiatku infekcie. Optimálne preventívne použitie prípravku DISCUS je aplikácia dvoch ošetrení za sebou v intervale 10 – 14 dní podľa infekčného tlaku. Pre ďalšie ošetrenia je nutné použiť prípravky s iným mechanizmom účinku. Z dôvodu obmedzenia rizika vzniku rezistencie prípravok DISCUS aplikujte maximálne 3x počas vegetácie. DISCUS sa môže miešať s insekticídmi a listovými hnojivami. Teplota pri aplikácii nemá žiadny vplyv na účinok. DISCUS spoľahlivo účinkuje aj pri aplikácii na vlhký list. Dávka vody je 1000 l.ha-1

Egreše, ríbezle, brusnice, čučoriedky

Ošetrujte pred kvetom preventívne, lebo rozhodujúce šírenie choroby nastáva po ukončení kvitnutia. Interval medzi postrekmi je 10 – 14 dní. Prípravok aplikujte max. 3x v priebehu vegetácie. Dávka vody je 500-1000 l.ha-1.

Ruže, chryzantémy

Proti hubovým chorobám ošetrujte preventívne, najneskôr po výskyte prvých príznakov choroby, v intervale 7 – 12 dní. Dôkladne pokryte rastlinu postrekovou kvapalinou. Kvôli rezistencii prípravok aplikujte max. 3x v priebehu vegetácie. Dávka vody je 1000 l.ha-1

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENICIE

Účinná látka kresoxim-methyl prípravku DISCUS® patrí podľa FRAC do skupiny QoI-fungicídov (C3). Ide o vysokorizikovú skupinu s vypracovanými smernicami pre zvládnutie rezistencie. Prípravok neaplikujte častejšie počas jednej vegetácie, ako sa uvádza pri jednotlivých plodinách. V postrekovom programe pri použití prípravkov zo skupiny QoI fungicídov ich dôsledne striedajte s fungicídmi s iným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku DISCUS® nebol zistený jeho negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vsypte do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.

ICZ/2013/1841/kn

4/6

Etiketa schválená: 7.1.2016

Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky dávkujte do nádrže oddelene. Kvapalinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Pripravte si len také mnozštvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, gumovú zásteru z pogumovaného textilu, rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov, gumové rukavice a gumové čižmy.

Pri aplikácii postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú obuv.

Pracovníci vstupujúci na ošetrené plochy musia použiť ochranný pracovný odev a rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami.

Poškodené ochranné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť. Opätovný vstup na ošetrený pozemok je možný až po zaschnutí prípravku.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Dôležité upozornenie

ICZ/2013/1841/kn

5/6

Etiketa schválená: 7.1.2016

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletami mediciálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte.

Po zasiahnutí očí: oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave: privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 3 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávneho použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný dovoz v SR.

ICZ/2013/1841/kn

6/6