Etiketa schválená: 15.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DIMILIN ® 48 SC

Postrekový insekticídny prípravok vo forme dispergovateľného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti húseniciam škodlivého hmyzu.

Účinná látka:

Diflubenzuron, 480 g.l-1 (40,34 % hm; obj)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: diflubenzuron CAS No.: 35367-38-5

Označenie prípravku:

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním oprávnenej osobe.

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

 

 

 

 

 

SPe 3

Z dôvodu ochrany

vodných organizmov

udržiavajte medzi

ošetrovanými rastlinami

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 30 m.

 

 

SPe 8

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na stromy počas kvitnutia

 

a výskytu medovice. Neaplikujte, keď sa v podraste nachádzajú kvitnúce buriny!

 

Z 4

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku

pri

dodržaní

predpísanej

dávky

alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

 

Vt 5

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku

pri

dodržaní

predpísanej

dávky

alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

 

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

 

 

ICZ/2014/2564/mt

1/6

Etiketa schválená: 15.10.2014

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok je škodlivý pre populácie Chrysoperla carnea.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

 

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

 

Dodržiavajte 50 m neošetrený pás smerom k vodným

tokom

a plochám, ktoré slúžia

priamo

k odberu pre pitné účely!

 

 

 

Nepoužívajte na svahovitých pozemkoch so sklonom

nad 15°

spádovaných k vodným

tokom

a plochám, ktoré slúžia priamo k odberu pre pitné účely!

 

 

 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO

VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

CHEMTURA Netherlands B.V., Ankerweg 18, 1040 AT,

 

Amsterdam, Holandsko

Držiteľ autorizácie:

CHEMTURA Europe Ltd.,o.z., Včelárska 7, 821 01

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-05-0867

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch min. 2

 

roky od dátumu výroby

DIMILIN ® - je registrovaná ochranná známka firmy CHEMTURA Corporation

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok Dimilin 48 SC usmrcuje larvy hmyzu ako požeravý jed, a to tým, že narušuje tvorbu chitínu a proces zvliekania lariev. Larvy pri zvliekaní hynú. Prípravok nie je systémový. Nepreniká do rastlinných pletív. Nepôsobí na vošky, ani roztoče. Prípravok nepôsobí na parazity a predátorov hmyzu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha,

Ochr.

Poznámka

 

 

Koncentrácia

doba/dni

 

jabloň

piadivky,

0,1 – 0,2 l (0,01-

28

 

 

mníška zlatorítka,

0,02 %)

 

 

 

mlynárik ovocný,

 

 

 

 

obaľovače šupkové

 

 

 

 

obaľovač jablčný

0,25 l

28

 

ICZ/2014/2564/mt

2/6

Etiketa schválená: 15.10.2014

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha,

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

Koncentrácia

doba/dni

 

 

 

 

podkopáčik špirálový

0,2 l

28

 

 

 

 

podkopáčik ovocný

 

 

 

 

 

 

ploskáčik jabloňový

 

 

 

 

 

pagaštan konský

ploskáčik pagaštanový

0,1 l (0,02%)

AT

 

 

 

dub, lesné

obaľovače a piadivky

0,1-0,15 l

21

 

okrem

 

dreviny

mníška veľkohlavá

0,15 l

21

 

ihličnanov

POKYNY PRE APLIKÁCIU JABLOŇ. Dávka vody: 300-1000 l/ha

Počet aplikácii: maximálne 2 x za sezónu

Interval medzi aplikáciami: 14 dní

Maximálna aplikačná dávka prípravku na jablone je 2 x 0,25 l/ha t.j. 2 x 120 g/ha Diflubenzuron za sezónu.

Proti húseniciam prípravok aplikujte čo najskôr po vyliahnutí húseníc, alebo hneď ako húsenice opustia zimné úkryty.

Proti obaľovačovi jablčnému prvé ošetrenie by malo byť vykonané niekoľko dní po začiatku letu motýľov a pre dosiahnutie optimálneho účinku krátko pred začiatkom kladenia vajíčok. Aby bolo zaistené kontinuálne dostatočné množstvo ovicídu na vyvíjajúcich sa listoch a plodoch, je vhodné vykonať po 14 dňoch druhú aplikáciu.

Proti podkopáčikom (Leucoptera scitella, Lyonetia clerkella, Lithocolletis blancardella) sa ošetruje v období maximálneho výletu motýľov z prezimujúcich kukiel (v období kladenie vajíčok).

LESNÉ DREVINY (okrem ihličnanov) Ošetrujte vtedy, keď listy dosiahnu najmenej 50 % v dobe liahnutia lariev, alebo najneskôr na larvy 2. instaru. Ochranná lehota platí pre zber lesných plodín. Odporúča sa spoločná aplikácia s adjuvantom na báze metylestera repkového oleja, minerálneho oleja alebo parafinového oleja v súlade s návodom na jeho použitie.

Počet aplikácii: maximálne 1 x za sezónu Dávka vody: 500 l/ha pre pagaštan konský

Dávka vody: pre lesné dreviny, dub pre pozemnú aplikáciu je 1000 l/ha; pre leteckú aplikáciu je 8,9 l vody pre dosiahnutie celkového objemu 10 l/ha.

Maximálna aplikačná dávka prípravku pre použitie v listnatých lesných drevinách je 0,15 l/ha t.j. 7,15 g/ha Diflubenzuron za sezónu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

LETECKÁ APLIKÁCIA PRE POUŽITIE DUB, LESNÉ DREVINY POVOLENÁ!

Pri leteckej aplikácii zamedzte priamemu znečisteniu všetkých plôch tečúcich a stojatých povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd (pramenísk, štrkovísk a pod.).

Zásady pri leteckej aplikácii na zníženia toxikologického rizika:

a)Dodržiavajte pri aplikácii pracovno-technologické postupy (t.j. indikáciu použitia prípravku, riedenie, aplikačnú dávku, správna voľba postrekového zariadenia, nerozlievať prípravky, zvyšky postrekovej tekutiny zlikvidovať predpísaným spôsobom).

b)Prípravok neaplikujte, ak rýchlosť vetra presahuje hodnotu 3 m.s-1.

c)Prípravok aplikujte tak, aby v žiadnom prípade nezasiahol susedné plodiny alebo iné porasty (napr. lúky, remízky, lesy a i.).

ICZ/2014/2564/mt

3/6

Etiketa schválená: 15.10.2014

d)V žiadnom prípade prípravky neaplikujte nad hladinou vôd (najmä stojatých). Okolo vodných tokov ako aj vodných nádrží alebo jazier doporučujeme aplikovať prípravky ručne.

e)Zvyšky postrekovej kvapaliny sa v žiadnom prípade nesmú dostať do tečúcich alebo stojatých vôd. V žiadnom prípade sa nesmú zariadenia alebo pomôcky požívané pri príprave postrekovej kvapaliny vymývať v potoku alebo v rybníkoch, resp. v blízkosti nich. Vymývajte ich na vyhradených, k tomuto účelu schválených miestach aby neboli kontaminovaná ani povrchová a ani podzemná voda.

f)Insekticídne prípravky je zakázané aplikovať v čase letu včiel (riaďte sa pokynmi z etikety).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použitiu prípravku v súlade s návodom k použití nemá nepriaznivý vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri použitiu prípravku v súlade s návodom k použití nemá nepriaznivý vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanými rastlinami a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 30 m.

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné za podmienky dodržania opatrenia neaplikovať prípravok na stromy počas kvitnutia a výskytu medovice. Neaplikujte, keď sa v podraste nachádzajú kvitnúce buriny. Prípravok je škodlivý pre populácie Chrysoperla carnea.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Z hľadiska opatrení proti vzniku rezistencie a mechanizmu účinku prípravku je Dimilin 48 SC podľa IRAC zaradený do insekticídov skupiny 15 (inhibítor biosyntézy chitínu, typ 0 Benzoylmočovina). Akékoľvek hmyzie populácie môžu obsahovať jednotlivcov prirodzene odolné voči Dimilinu 48 SC a ďalším insekticídom zo skupiny 15. Pokiaľ sú tieto insekticídy používané opakovane, odolní jedinci môžu nakoniec prevládnuť v populácii hmyzieho škodca. Dimilin 48 SC alebo ďalšie insekticídy zo skupiny 15 sa potom stávajú neúčinnými na takto rezistentný hmyz. Dimilin 48 SC v sebe kombinuje vysokú účinnosť proti citlivým druhom škodlivého hmyzu s veľmi dobrou selektivitou voči väčšine necieľových organizmov. Táto kombinácia vlastností robí diflubenzuron veľmi užitočnou zložkou programov integrovanej ochrany rastlín (IOR). K obmedzeniu vzniku rizika rezistencie sa odporúča dodržiavať nasledujúce opatrenia:

1.Prípravok aplikujte v správnom čase (t.j. v najcitlivejšom vývojovom štádiu) za optimálnych podmienok s odpovedajúcim objemom vody, aby bola zaistená dobrá pokryvnosť listov a to za použitia správneho aplikačného zariadenia;

2.K zaisteniu správneho načasovania aplikácie použite feromónové lapače;

3.Neznižujte dávkovanie. V prípade použitia nízkoobjemových aplikácií použite dávkovanie na hektár;

4.Prípravok používajte len vtedy, keď škodca dosiahne úroveň uznaného prahu škodlovosti;

ICZ/2014/2564/mt

4/6

Etiketa schválená: 15.10.2014

5.Vyvarujte sa opakovaného použitia rovnakého prípravku alebo prípravku s rovnakým mechanizmom účinku alebo takého, ktorý vykazuje cross-rezistenciu (použite IRAC klasifikáciu insekticídov) v rôznych generáciách škodcu;

6.Používajte nechemické spôsoby ochrany rastlín (biologické alebo agronomické).

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení práce dokonale vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou. Použité aplikačné zariadenie a ochranné osobné prostriedky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte z nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri príprave postreku používajte pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv.

Pri aplikácii používajte pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami, ochrannú masku na tvár.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk tela teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to v tým prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Pri náhodnom požití: nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte oči prúdom pitnej vody po dobu najmenej 15 minút. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte dostatočným množstvom vody a mydlom. Žiadne škodlivé účinky sa neočakávajú.

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/ 54774166).

ICZ/2014/2564/mt

5/6

Etiketa schválená: 15.10.2014

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2564/mt

6/6