Etiketa schválená: 26.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DIFO 25% EC

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Difenoconazole

250 g/l

t.j. 1-/2-(4-chlórofenoxy-2-chlórofenyl)-4-metyl-

 

(25,97% hm)

1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: : difenoconazole, CAS: 119446-68-3, Tensiofix N9811 a N9839 (zmesi), solventnafta (ropná) CAS: 64742-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM/lekára.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P403 + P233

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

ICZ/2015/2360/ki

1/5

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 26.06.2015

SP1

Neznečisťovať vodu

prípravkom

alebo jeho

obalom.

(Nečistiť

aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

 

Spe2

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na svahovitých

 

pozemkoch (≥ 3° svahovitosti), ktorých okraje sú vzdialené od povrchových vôd < 18 m.

Spe3

Z dôvodu

ochrany

vodných

organizmov

udržiavajte

medzi

ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 18 m bez redukcie úletu, 14

 

m pri 50%, 7 m pri 75% a 6 m pri 90% redukcii úletu.

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

 

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko pre

včely

je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

a dodržaní návodu na použitie.

 

 

 

 

 

Pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosyphi je riziko prijateľné za

 

podmienok dodržania dávky.

 

 

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Sharda Cropchem Limited

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe, b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702

 

Dilbeek, Belgicko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1358

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l fľaša HDPE/EVOH

Doba použiteľnosti:

pri dodržaní podmienok skladovania v pôvodných

 

neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DIFO 25% EC obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku difenoconazole. Vyznačuje sa preventívnym a kuratívnym účinkom. Do rastliny preniká prostredníctvom listov už v priebehu 24 hodín po ošetrení. Po uplynutí tejto doby už účinná látka nemôže byť zmytá dažďom. Transport účinnej látky v rastline prebieha akropetálne smerom k novým prírastkom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

 

Ochranná doba

Poznámka

 

jadroviny

chrastavitosť jadrovín

0,2 l (0,02 %)

 

21 dní

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

 

Proti chrastavitosti jadrovín ošetrujte preventívne

v dávke 0,2 l/ha alebo čo najskôr na začiatku

ICZ/2015/2360/ki

 

 

 

2/5

 

Etiketa schválená: 26.06.2015

výskytu choroby, od fázy červeného pupeňa (BBCH 57 ). Dávka vody je 200- 1000 l/ha.

Kuratívne ošetrenie je možné len za predpokladu spoľahlivej signalizácie. Pri kuratívnom ošetrení postrek vykonajte do 4 dní od vzniku infekcie. Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 4, v intervale 10-14 dní. Neaplikujte v priebehu veterného počasia, aby nedošlo k úletu postrekovej kvapaliny do okolia.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka difenoconazole sa podľa FRAC zaraďuje do skupiny G1. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny azolov viac ako 4x za vegetáciu. Neaplikujte prípravok DIFO 25% EC po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny a okolité porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok DIFO 25%EC nemá škodlivý vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite! Zabráňte kontaktu s očami!

Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy po vetre, smerom od obsluhy a s postupom do neošetrenej plochy!

Postrek nesmie zasiahnuť susedné necieľové porasty!

ICZ/2015/2360/ki

3/5

Etiketa schválená: 26.06.2015

Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Príprava postrekovej kvapaliny a aplikácia

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice odolné voči chemikáliám a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Pri práci s prípravkom a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a umytia vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Po skončení práce a pred každým jedlom sa dôkladne umyte vlažnou vodou a mydlom.

Pokožku rúk po umytí ošetrite regeneračným krémom.

Protipožiarne opatrenia

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01. V prípade požiaru je na hasenie najvhodnejšia hasiaca pena, hasiaci prášok, alebo piesok či zemina. Vodu možno použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je miesto dôkladne zabezpečené proti úniku kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia. Obzvlášť je potrebné zamedziť prieniku kontaminovanej hasiacej vody do verejnej kanalizácie, podzemných vôd či recipientov povrchových vôd a jej kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

PRVÁ POMOC

Po kontakte s očami: Oči premývajte prúdom čistej vody. Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich po 5 min. vymývania vybrať. V premývaní pokračujte po dobu najmenej 15 min. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Postihnutému podajte cca 0,5 l vlažnej vody, prípadne s 10 tabletami živočíšneho uhlia. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po vdýchnutí: Postihnutého vyveďte zo zamoreného priestoru, udržujte ho v pokoji a chráňte ho pred chladom.

Po kontakte s pokožkou: Vyzlečte znečistený odev, umývajte pokožku vodou a mydlom po dobu

15 – 20 min.

Ak sa prejavia príznaky otravy, po požití a pri kontakte s očami vždy vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto kartu bezpečnostných údajov. Liečbu postihnutého možno konzultovať s príslušným toxikologickým informačným strediskom: Národné toxikologické informačné centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová

5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladových priestoroch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplotách +5 až +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v

ICZ/2015/2360/ki

4/5

Etiketa schválená: 26.06.2015

technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného či predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

ICZ/2015/2360/ki

5/5