Etiketa schválená: 7.11.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DICOPUR D

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu, riediteľný vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka :

2,4 D 500 g/l t.j. (2,4-dichlorophenoxy) kyselina octová vo forme DMA-soli (50,80 % hm.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:2,4 D – DMA, CAS No.: 2008-39-1

Označenie prípravku:

GHS05 GHS07

NEBEZPEČENSTVO

H302

Zdraviu škodlivý pri požití.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P301+P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte

 

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRU alebo lekára.

P330

Vypláchnite ústa.

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.

P501

Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie : dážďovky prijateľné

ICZ/2014/2848/ha

1/5

Etiketa schválená: 7.11.2014

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

PHO1 Vylúčenie z použitia vo vnútornej časti ochranného pásma 2 stupňa podzemných a povrchových vôd, v prípade že OP nie je rozdelené na vonkajšie a vnútorné platí zákaz na celé ochranné pásmo!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! Uložte mimo dosah zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nufarm GmbH Co KG

 

St.-Peter -Strasse 25

 

Linz

 

Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

Nufarm GmbH Co KG

 

St.Peter-Strasse 25

 

A-4021 Linz

 

Rakúsko

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s r.o.

 

Jašíkova 2

 

821 03 Bratislava

Číslo autorizácie :

12-11-1242

Balenie :

10 l, 25 l HDPE kanister

Číslo šarže :

uvedené na obale

Dátum výroby :

uvedené na obale

Doba použiteľnosti :

2 roky od dátumu výroby

DICOPUR D - je registrovaná značka firmy NUFARM GmbHCo KG, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DICOPUR D pôsobí ako rastový herbicíd najmä na mladé rastliny v počiatočných fázach rastu. Účinnosť prípravku je podporovaná vyššou teplotou a slnečným žiarením, nepriaznivo ovplyvňovaná nižšou teplotou (chladným počasím), suchom, zlou výživou rastlín a znížením slnečného žiarenia. V chladnom počasí pôsobí prípravok pomalšie. K zvýšeniu účinnosti dôjde po zlepšení vegetačných podmienok. Z dôvodu dosiahnutia optimálnej účinnosti na buriny nesmie najmenej 6 hodín po postreku pršať. Za priaznivých vegetačných podmienok sa prvý účinok DICOPUR D prejaví po 12-24 hodinách postreku.

Neaplikujte za vetra, kedy je nebezpečenstvo, že postreková kvapalina bude zanesená na susedné citlivé plodiny.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec

ICZ/2014/2848/ha

2/5

Etiketa schválená: 7.11.2014

roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky, chryzantémovka siatinová, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná, nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná, starček obyčajný, zemedym lekársky.

Odolné buriny: hlaváčik letný, iskerníky (prudký, hľuznatý), kolenec roľný, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, pichliač bezbyľový, prasličky, rumančeky, stavikrv vtáčí, veroniky.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

Dávka / ha

Ochanná

Poznámka

 

 

 

 

 

doba

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové buriny,

1,1-1,3 l

AT

 

 

 

 

durman, voškovník a

 

 

 

 

 

 

trváce buriny

 

 

 

Dávka vody je 400-500 l.ha-1.

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Odporučenie

Aplikujte v období od 15-20 cm výšky kukurice, ktorá má asi 4 listy (BBCH 12-16). Prípravok nepoužívajte za vyšších teplôt než +25°C, alebo bezprostredne po daždi. Neaplikujte v prípade nebezpečenstva nočných mrazíkov, neošetrujte zoslabené porasty. Ošetrujte 12 hodín pred dažďom.

Pozor na úlet postrekovej kvapaliny pri ošetrovaní v blízkosti pestovaných dvojklíčnolistových rastlín. Postrekovou kvapalinou nesmú byť zasiahnuté susedné porasty!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny, alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Rezistencia nebola zaznamenaná. Dodržiavať zásady správnej agronomickej praxe, zásady ochrany rastlín, používať len technicky spôsobilé aplikačné zariadenia za vhodného počasia. TM s inou účinnou látkou než auxínového typu proti dvojklíčnolistovým burinám či striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku sú vhodným prostriedkom proti možnému vzniku rezistencie. Opakované použitie prípravkov na báze 2,4-D podporuje vznik rezistencie proti nim.

VPLYV NA ÚRODU

Pri pokusoch neboli pozorované žiadne významné účinky prípravku, ktoré by mali negatívny dopad na zníženie úrody alebo jej kvality.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok uvedených v etikete nie je obmedzenie pre pestovanie následných plodín. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú zelenina, vinič chmeľ. V blízkosti citlivých plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty).

ICZ/2014/2848/ha

3/5

Etiketa schválená: 7.11.2014

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas niekoľkoročnej praxe používania prípravku, neboli v našich podmienkach zistené negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3-krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

2)Zvyšky výplachovej vody vypustite a celé zariadenie opäť prepláchnite čistou vodou s pridaním čistiaceho prostriedku. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte ešte raz postup podľa bodu „2“.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty. Zvyšky aplikačného roztoku a oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch kedy je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu používajte dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny !

PRVÁ POMOC

Po požití: vypláchnite a vyčistite ústa. Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče. Po požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto bezpečnostnú kartu alebo obal od prípravku.

Po zasiahnutí očí: vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 min., taktiež pod očnými viečkami. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta omyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: zabezpečte postihnutému čerstvý vzduch, pokoj a teplo. Privolajte lekára! Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu : privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku,

ICZ/2014/2848/ha

4/5

Etiketa schválená: 7.11.2014

poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +35oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

ICZ/2014/2848/ha

5/5