Etiketa schválená: 18.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DICOHERB M 750

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu a s podsevom ďateliny lúčnej, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv, v ďateline lúčnej a na železnici.

Účinná látka:

MCPA, 750 g.l-1 (77,8 % obj) t.j. 2-metyl-4-chlor-fenoxy-octová kyselina vo forme dimethylamínovej soli

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: MCPA-DMA CAS No.: 2039-46-5, 4-chloro-2-methylphenol CAS No.: 1570-64-5

Klasifikácia a označenie:

 

GHS05

GHS07

NEBEZPEČENSTVO!

H302

 

Škodlivý po požití.

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

 

a životné prostredie.

P264

 

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

 

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

 

 

alebo lekára.

P330

 

Vypláchnite ústa.

P301

+ P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvodáciu odpadov.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne organizmy.

ICZ/2014/2326/ss

1

 

 

Etiketa schválená: 18.7.2014

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte

medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 4 m.

PHO 1

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2.

ochranného pásma zdrojov

 

podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné

 

pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZÁKAZ SKRMOVANIA OŠETRENÝCH RASTLÍN HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI A RYBAMI – DODRŽTE OCHRANNÚ DOBU!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ VYLIEVANIA ZVYŠKOV PRÍPRAVKU DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE. ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca

Nufarm GmbH Co KG, St.Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

Nufarm GmbH Co KG, St.Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Rakúsko

Poverený zástupca držiteľa autorizácie

F & N Agro Slovensko spol. s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Ćíslo autorizácie ÚKSÚP:

11-11-1210

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša, 1 l HDPE fľaša, 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

dva roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných podmienok

 

skladovania.

DICOHERB M 750 – je registrovaná značka firmy NUFARM GmbH&Co KG, Linz, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DICOHERB M 750 má systémový účinok. Do rastliny preniká cez listy a pri prúdení rastlinných štiav sa dostane do pletív. Nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov a stoniek, až nakoniec rastlina hynie.

ICZ/2014/2326/ss

2

Etiketa schválená: 18.7.2014

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: láskavce, chrysantémovka siatinová, konopnica napuchnutá, nezábudka roľná, mak vlčí, veroniky.

Odolné buriny: zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, pakosty, hluchavky, rumančeky, stavikrvy, fialka roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

0,7 l + (20-30 g)

 

AT

 

(TM) Grodyl 75 WG

 

pšenica ozimná, raž

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

0,9-1 l + (0,6-0,8 l)

 

AT

 

(TM) Starane 250 EC,

 

jačmeň ozimný, ovos,

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

Tomigan 250 EC

 

pšenica jarná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

0,7 l + (0,3 l)

 

AT

 

(TM) Lontrel 300,

 

tritikale

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

Cliophar 300 SL

 

jačmeň jarný,

 

dvojklíčnolistové buriny

 

0,7-0,9 l + (5-7 g)

 

AT

 

(TM) Glean 75 WG

 

jačmeň ozimný, ovos,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

0,7 l + (20 g)

 

AT

 

(TM) Granstar 75 WG

 

jačmeň ozimný,

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

Trimmer 75 WG

 

pšenica jarná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

0,7 -0,9 l + (26 g)

 

AT

 

(TM) Logran 20 WG

 

tritikale

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

odolné dvojklíčnolistové

 

0,7 l + (15-20 g)

 

AT

 

(TM) Grodyl 75 WG

 

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

1 l + (50 g)

 

AT

 

(TM) Aurora 40 WG

 

pšenica ozimná

 

buriny, lipkavec,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

citlivé dvojklíčnolistové

 

1 l

 

AT

 

 

 

 

pšenica ozimná, raž

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, ovos,

 

citlivé dvojklíčnolistové

 

0,7 l

 

AT

 

 

 

 

pšenica jarná

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

citlivé dvojklíčnolistové

 

0,7 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny s podsevom

 

dvojklíčnolistové buriny

 

0,7 l

 

AT

 

 

 

 

ďateliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lúky a pasienky

 

dvojklíčnolistové buriny

 

1,8 -2 l

 

28 dní

 

 

 

 

 

 

 

odolné dvojklíčnolistové

 

0,5 l + (1 l)

 

28 dní

(TM) Starane 250 EC,

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

Tomigan 250 EC

 

ďatelina lúčna

 

dvojklíčnolistové

 

0,3 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

buriny, rumančeky,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rumany, parumanček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trávy-semenné

 

dvojklíčnolistové buriny

 

0,7-1 l

60

 

 

 

 

ICZ/2014/2326/ss

3

Etiketa schválená: 18.7.2014

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porasty

 

odolné dvojklíčnolistové

 

1 l + (0,8 l)

60

 

 

(TM) Starane 250 EC,

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

Tomigan 250 EC

 

 

 

 

 

 

 

0,7 l + ( 0,5 l)

60

 

 

(TM) Lontrel 300,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliophar 300 SL

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody je 200-400 l.ha-1. Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a v súlade s pravidlami uvedenými v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.

V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno! Maximálny počet ošetrení: 1x za sezónu (okrem železníc).

Obilniny

DICOHERB M 750 aplikujte v obilninách bez podsevu v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania (BBCH 25-29). Na rozšírenie herbicídnej účinnosti ho možno miešať s inými herbicídmi. Tiež je možné ho miešať s DAM 390 a CCC, čím sa zvyšuje jeho biologická účinnosť proti burinám.

V obilninách s podsevom ďateliny lúčnej DICOHERB M 750 aplikujte v dobe, kedy má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky.

V tritikale DICOHERB M 750 aplikujte od vývinu 4. listu do konca odnožovania (BBCH 14-29), nekombinujte s DAM 390.

Ošetrujte len zdravé a nepoškodené porasty, pri teplotách nad +10C.

Lúky a pasienky

Proti iskerníku prudkému na jar pri jeho výške 15 cm až do fázy pupeňov.

Semenné porasty tráv

Aplikujte pri výške porastu 25-30 cm.

Ďatelina lúčna

Proti dvojklíčnolistovým burinám a parumančeku nevoňavému aplikujte na jar, alebo po kosbe na vzídené buriny. Buriny môžu mať najviac 4 pravé listy. Použitie len v úžitkových porastoch. Aplikáciu pri silnom slnečnom svite a teplotách nad +23C neodporúčame.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

železnice

praslička roľná

1,8 l

AT

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Rezistencia nebola hodnotená!

POKYNY PRE APLIKÁCIU Železnice

aplikujte v množstve vody 200-400 l/ha max. 2 x ročne; prípravok nesmie zasiahnuť úletom, alebo odparením okolité porasty, mimoriadne citlivé sú najmä vinič a chmeľ.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

ICZ/2014/2326/ss

4

Etiketa schválená: 18.7.2014

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní pokynov pre aplikáciu nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

DICOHERB M 750 patrí do skupiny herbicídov, ktoré sú svojim spôsobom účinku analógmi rastlinných hormónov auxínov. Rezistencia na účinnú látku MCPA bola zistená pri druhoch

Cirsium arvense (1979, Švédsko) a Sinapis arvensis. (1990, Kanada).

Antirezistentná stratégia: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte DICOHERB M 750® len na aktívne rastúce buriny. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tank mix podľa registrovaného rozsahu použitia.

VPLYV NA ÚRODU

Pri pokusoch neboli pozorované žiadne významné účinky prípravku, ktoré by mali negatívny dopad na zníženie úrody alebo jej kvality.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín - bez obmedzenia.

Vplyv na susediace plodiny - prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty úletom, odparením ani spláchnutím.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas niekoľkoročnej praxe používania prípravkov obsahujúcich účinnú látku MCPA, neboli v našich podmienkach zistené negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte vodou na stanovený objem. Pre riedenie prípravku nie je vhodné použiť vodu s kyslou reakciou. V tomto prípade je potrebné pH príslušnej vody (dopredu pred zmiešaním s prípravkom) upraviť pridaním sódy na hodnotu pH 6,5-7,5. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Počas postreku zabezpečte miešanie postrekovej kvapaliny.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku musia byť všetky stopy prípravku odstránené z nádrže miešača a postrekovača podľa nasledujúceho postupu, aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok na báze MCPA:

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

ICZ/2014/2326/ss

5

PRVÁ POMOC Po požití:
Po nadýchaní:
Po zasiahnutí pokožky: Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 18.7.2014

Trysky a sitá musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Zvyšky aplikačného roztoku a oplachové vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov povrchových a spodných vôd. Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere.

Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a to len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia, a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín!

Podajte postihnutému 1-2 poháre vlažnej pitnej vody. Zvracanie nevyvolávajte!

Ak je postihnutý v bezvedomí, nič nepodávajte ústami! Privolajte lekára! Prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. Odstráňte postriekaný odev, pokožku omyte teplou vodou a mydlom. Premývajte prúdom čistej vody po dobu 10 – 15 minút a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých, uzamknutých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

UPOZORNENIE

ICZ/2014/2326/ss

6

Etiketa schválená: 18.7.2014

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

ICZ/2014/2326/ss

7