Etiketa schválená: 8.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DEVRINOL 45 F®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv vo výsevoch tabaku, v paprike, rajčiakoch a repke ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

450 g.l -1 (45 % hmot)t.j. N,N-diethyl-2-(1-naftyloxy)-propionamid

Napropamide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: napropamide CAS No.: 15299-99-7; etán-1,2-diol CAS No.: 107-21-1;

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

 

GHS09

Pozor

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/ nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie : dážďovky prijateľné

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel aplikovať v bezletovom čase včiel, skoro ráno, neskôr večer !

ICZ/2015/3179/ha

1

Etiketa schválená: 8.4.2015

Uložte mimo dosahu zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI !

Výrobca:

UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN,

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN,

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Poverený zástupca:

Agro Aliance SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 971 17 Kanianka

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-11-0791

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

PE kanister 5 l (5,6 kg), 20 l (22,4 kg)

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

DEVRINOL 45 F ® je registrovaná ochranná známka spoločnosti UPL Europe Ltd, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DEVRINOL 45 F je pôdny herbicíd, účinkuje systémovo cez koreňový systém vzchádzajúcich burín. Účinná látka napropamide, patrí do skupiny acetamidov, inhibuje delenie buniek (inhibuje veľmi dlhé reťazce mastných kyselín). Na vzídené buriny neúčinkuje. Má dlhodobý reziduálny účinok. Vlhké počasie zlepšuje účinnosť prípravku.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny

lipnica ročná, metlička obyčajná, žltnice, rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý Odolné buriny

veroniky, peniažtek roľný, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavky, fialka roľná, zemedym lekársky, láskavce, mrlíky, ambrózia palinolistá, trváce buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

 

Poznámka

tabak

 

dvojklíčnolistové buriny

 

0,2 – 0,3 ml.m-2

 

AT

 

výsev, zálievka

paprika

 

dvojklíčnolistové buriny

 

3 l

 

AT

 

výsadba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajčiak

 

dvojklíčnolistové buriny

 

3 l – 4 l

 

AT

 

výsadba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

2,5 l

 

AT

 

 

 

 

jednoročné trávy, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 l + (0,2-0,25 l)

 

AT

 

(NA) Command 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS

ICZ/2015/3179/ha

 

 

 

 

 

 

2

Etiketa schválená: 8.4.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody pre zálievku výsevov tabaku je 5 l.m-2, postrek výsadieb papriky, rajčiaka je 600-700 l.ha-1 a pre ošetrenie repky ozimnej 200-300 l.ha-1.

Počet ošetrení: 1× za sezónu

Pri aplikácii prípravku dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Ošetrujte tak, aby ste zabránili prekrývaniu postrekových pásov a ďalším zdrojom miestneho predávkovania (zastavovanie postrekovača v činnosti, nedokonalá príprava postrekovej kvapaliny). Prípravok možno vo vyššie uvedených plodinách aplikovať kedykoľvek v priebehu 14 dní pred sejbou alebo výsadbou. Zapracovaním zabránite rozkladu účinnej látky, ku ktorému dochádza následkom svetla.

Paprika, rajčiak - výsadba: aplikujte postrekom na pôdu s následným plytkým zapracovaním (2 – 3 cm) do pôdy najneskôr do štyroch hodín po aplikácii. Následne v priebehu 14 dní možno vysadiť priesady papriky alebo rajčiaka.

Tabak - výsev: aplikujte zálievkou na pôdu pred výsevom. Ihneď po obschnutí povrchu pôdy alebo do 14 dní po zálievke sa môže vysiať tabak.

V repke ozimnej je možné ošetrovať nasledovným spôsobom:

-predsejbovou aplikáciou prípravku DEVRINOL 45 F so zapracovaním do hĺbky 2 – 3 cm, alebo

-následnou aplikáciou prípravku Command 36 SC po predsejbovej aplikácii prípravku DEVRINOL 45 F zapracovaného do hĺbky 2-3 cm. Následne v priebehu 14 dní možno vysiať repku ozimnú.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Spôsob účinku účinnej látky napropamide podľa HRAC je inhibícia delenia buniek (inhibuje veľmi dlhé reťazce mastných kyselín) tj. skupina K3, chemická skupina acetamidy. Rezistencia (znížená účinnosť na citlivé buriny) pre napropamide nebola doposiaľ zistená. Pre prípravok je schválená iba jedna aplikácia za rok, čo podstatne znižuje riziko vzniku rezistentných biotypov. Okrem toho odporúčame dodržiavať nasledovné zásady antirezistentnej stratégie: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v schválených dávkach. Striedajte plodiny. V ochrane proti burinám používajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku. Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok DEVRINOL 45 F nemá negatívny účinok na množstvo alebo kvalitu úrody pestovaných plodín pri používaní v súlade s návodom na použitie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Následné plodiny (po riadnom zbere repky ozimnej): Po orbe do hĺbky minimálne 20 cm nie sú pre pestovanie následných plodín žiadne obmedzenia.

Náhradné plodiny (po predčasnom zaoraní repky ozimnej na jeseň): Vzhľadom na reziduálny účinok napropamide nie je možné vysievať žiadne oziminy.

Náhradné plodiny (po predčasnom zaoraní repky ozimnej na jar): Po orbe do hĺbky minimálne 20 cm možno pestovať repku jarnú, kapustovú zeleninu alebo zemiaky.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty !

ICZ/2015/3179/ha

3

Etiketa schválená: 8.4.2015

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok DEVRINOL 45 F nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky, dážďovky a iné pôdne makroorganizmy, včely a iné necieľové článkonožce prijateľné. Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Nádrž, čerpací, filtračný systém a postrekové ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v množstve ktoré zodpovedá najmenej 10% objemu nádrže postrekovača. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa ich návodu na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom. Aplikovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri aplikácii prípravku nepoužívajte kontaktné šošovky.

Opatrenia pri požiari

DEVRINOL 45 F nie je horľavá kvapalina. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, event. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti (najmä podráždenie očí) alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii

Prerušte expozíciu a zabezpečte telesný aj duševný pokoj. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky

Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku následne dobre opláchnite.

Po zasiahnutí očí

Odstráňte kontaktné šošovky v prípade ak ich postihnutý používa. Okamžite vyplachujte prúdom (veľkým množstvom) čistej vlažnej vody minimálne počas 10-15 minút, pri násilím široko otvorenými viečkach (najmä priestory pod viečkami). Pri ťažkostiach vždy vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, treba ich zlikvidovať.

ICZ/2015/3179/ha

4

Etiketa schválená: 8.4.2015

Pri náhodnom požití

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte vypiť pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu/kartu bezpečnostných údajov prípadne obal prípravku.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu

Privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku alebo poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166 ). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5°C do +30°C v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred mrazom, vlhkom, priamym slnečným žiarením a sálaním iných zdrojov tepla.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Doplňujúca informácia spoločnosti UPL Europe Ltd

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku. Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

ICZ/2015/3179/ha

5