Etiketa schválená: 05.05.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DETER®

Insekticídne moridlo červenej farby vo forme stabilnej suspenzie určené na ochranu ozimných obilnín proti voškám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Clothianidin

250 g/l

t.j. (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-

 

(21,60 % hm)

methyl-2-nitroguanidine

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: clothianidin CAS No.:210880-92-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi prepismi.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd./ Zabrániť kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek

 

ciest).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie, spôsob aplikácie vylučuje

 

styk so včelami.

ICZ/2016/4161/va

1

Etiketa schválená: 05.05.2016

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybám – dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 90106,

 

69266 Lyon Cedex 09, Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

Bayer, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-01-1300

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l HDPE kanister

 

200 l HDPE sud

 

1000 l HDPE kontajner

DETER® je autorizovaná ochranná známka spoločnosti Bayer.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Moridlo DETER obsahuje účinnú látku clothianidin zo skupiny neonicotinoidov, ktorá pôsobí ako kontaktný a požerový jed proti voškám. Účinok tejto látky je smerovaný na centrálny nervový systém hmyzu, kde spôsobuje blokovanie postsynaptických acetylcholinových receptorov. Látka má systémový a dlhodobý účinok. V pôde okolo koreňov vytvára ochrannú zónu a zároveň je akropetálne rozvádzaná i do nadzemných častí rastlín. Vďaka tomu má vedľajšiu účinnosť proti škodcom podzemných častí rastlín (drôtovce) i proti niektorým skorým škodcom nadzemných častí rastlín obilnín (slimáky a skočky).

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

Dávka /t

 

Ochr. doba

Poznámka

jačmeň ozimný, pšenica

 

vektory viróz- vošky

2 l

 

AT

 

ozimná, pšenica tvrdá,

 

 

 

 

 

 

raž ozimná, tritikale,

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

 

 

 

 

Pred použitím prípravok

v obale dokonale homogenizujte.

Morenie osiva vykonávajte iba

v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrenie osiva, na schválených moričkách určených na morenie uvedených plodín. Osivo musí byť rovnomerne a dokonale namorené. Prípravok

DETER je

možné

aplikovať súčasne s autorizovanými fungicídnymi moridlami

v súlade

s odporúčaniami ich

výrobcov. Z produktov spoločnosti Bayer odporúčame aplikovať

súčasne

s moridlami

LAMARDOR 400 FS, SCENIC 080 FS a REDIGO 100 FS a moridlami z radu

RAXIL. Prípravok je možné v prípade potreby riediť vodou. Dávka vody závisí od technických

ICZ/2016/4161/va

2

Etiketa schválená: 05.05.2016

parametrov moričky a konkrétneho prípravku. Používajte len osivo s nepoškodené!

technologického postupu morenia. Farbivo je súčasťou vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky

Prípravok naneste na osivo tak, aby nedochádzalo k mechanickému oderu a vytváraniu prachu pri balení osiva, presýpaní do sejačiek a siatí.

Dávkou moridla sa rozumie množstvo prípravku prilepeného po morení na ošetrenom osive. Moridlo DETER je určené na ochranu ozimných obilnín proti voškám, ktoré spôsobujú prenos žltej vírusovej zakrpatenosti jačmeňa, čím zabraňuje šíreniu tohto ochorenia v ozimných obilninách.

Prípravok DETER má v obilninách vedľajšiu účinnosť proti drôtovcom, slimákom a skočkám.

Drôtovce. Moridlo DETER zlepšuje úrodu tak, že zmierňuje poškodenie zapríčinené drôtovcami. V prípade veľmi veľkej populácie drôtovcov, napr. viac ako 1,25 milióna na hektár, vykonajte ošetrenie inými insekticídnymi prípravkami, pretože stupeň ochrany vyklíčených rastlín samotným moridlom DETER nemusí byť dostatočný.

Slimáky. Proti slimákom moridlo DETER účinkuje len na klíčiacich semenách a nie nadzemných častiach rastlín po ich vyrastení. Ak je populácia slimákov veľká, vykonajte ošetrenie inými insekticídnymi prípravkami, pretože stupeň ochrany vyklíčených rastlín samotným moridlom DETER nemusí byť dostatočný.

Skočky. Prípravok DETER po aplikácii proti voškám, môže obmedziť výskyt skočiek v skorých jarných mesiacoch.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, klíčenie namoreného osiva je porovnateľné s neošetreným osivom a na vzchádzanie má prípravok pozitívny vplyv.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Rezistencia na prípravok DETER nebola doteraz pozorovaná. Na predchádzanie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny neonikotinoidov po sebe bez prerušenia iným insekticídnym prípravkom s odlišným mechanizmom účinku. Dodržujte predpísanú dávku prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Vzhľadom k termínu aplikácie a dobou zberu plodiny prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na kvalitu úrody a technologické procesy spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok sa aplikuje na osivo. Od výsevu po pestovanie následnej plodiny uplynie dostatočne dlhý čas. Príslušnými pokusmi bolo dokázané, že prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na následné plodiny.

Dodržte zásady správnej sejby, namorené osivo sa nesmie siať v silnom vetre, aby nedošlo k úletom prachu a ku kontaminácii necieľového porastu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORAGANIZMY

V pokusoch nebol pozorovaný negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy. Na základe posúdenia ekotoxikologických dát je riziko pri dodržaní aplikačnej dávky pre dážďovky prijateľné.

ICZ/2016/4161/va

3

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 05.05.2016

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení moriacej suspenzie použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite ! Ak sa morenie vykonáva v uzavretých objektoch zabezpečte dostatočné vetranie.

Namorené osivo je zakázané skrmovať hospodárskym zvieratám a rybám! Vrecia s namoreným osivom musia byť viditeľne označené nasledujúcim textom:

P o z o r! Osivo je namorená prípravkom DETER, ktoré obsahuje clothianidin! Zákaz skrmovania!

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely.

Prípravok nie je horľavinou. S vodou tvorí suspenziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. Pri prejavoch podráždenosti pokožky alebo citlivých reakciách privolajte lekára.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 do + 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

ICZ/2016/4161/va

4

Etiketa schválená: 05.05.2016

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál likvidujte ako nebezpečný odpad.

ICZ/2016/4161/va

5