Etiketa schválená: 8.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DESTOR

DESTOR je herbicíd vo forme suspenznej emulzie určený na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám vrátane láskavca ohnutého v repe cukrovej, repe kŕmnej a cvikle

Účinná látka:

 

Desmedipham

160 g.l-1, t.j. Ethyl-[(3′-fenylkarbamoyl)oxy] karbanilát (15,51% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: desmedipham (CAS: 13684-56-5)

Označenie prípravku:

GHS09

Výstražné slovo: nepožaduje sa

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Prípravok je pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý !

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie : dážďovky prijateľné

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd. Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá !

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ

ICZ/2015/3418/ki

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 8.7.2015

ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood park, Birchwood, Warrington WA3 6YN,

Spojené kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood park, Birchwood, Warrington WA3 6YN,

Spojené kráľovstvo

Zástupca držiteľa autorizácie:

Agro Aliance SK s.r.o., ČSLA 579/28, 972 17 Kanianka

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1621

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l F-HDPE fľaša;

 

5 l HDPE/PA kanister,

 

10 l F-HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby pri splnení nasledovných podmienok

 

skladovania: Skladovať v suchých a dobre vetrateľných skladoch pri

 

teplote skladovania +5°C až+ 35°C.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok DESTOR obsahuje účinnú látku desmedipham. Desmedipham patrí do chemickej skupiny fenylkarbamátov. Táto látka brzdí prenos elektrónov pri fotosyntéze a ich prichytenie na receptoroch fotosystému II. Desmedipham sa používa pri postemergentnej aplikácii proti dvojklíčnolistovým burinám v porastoch repy po ich vzídení. Desmedipham účinkuje výlučne cez listy a nie je závislý, za normálnych okolností rastu, od druhu pôdy a jej vlhkosti. Pri aplikácii sa zvažuje iba stupeň vývoja burín, pričom optimálne účinky dosiahnete keď sú buriny vo fáze tvorby prvého klíčneho listu.

Spektrum účinku:

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, kapsička pastierska, mrlík figolistý

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, fialka roľná

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

repa cukrová, repa

dvojklíčnolistové buriny

3 l

AT

 

kŕmna, cvikla

 

1,5 l 2×

AT

DA

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie (posledná aplikácia) a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1

Maximálny počet aplikácií: 2× v plodine (max. 3 l prípravku)

Aplikujte najneskôr v BBCH 14 (cvikla) a v BBCH 31 (repa kŕmna a repa cukrová).

ICZ/2015/3418/ki

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 8.7.2015

Rastová fáza plodiny v čase prvého ošetrenia: BBCH 10-11.

Rastová fáza buriny: BBCH 10 optimálne vo fáze prvých klíčnych listov buriny. Interval medzi aplikáciami: 5-14 dní, po vzídení novej vlny burín.

DESTOR je herbicíd, ktorý sa používa na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám vrátane láskavca ohnutého a po ich vyklíčení v porastoch repy cukrovej, repy kŕmnej a cvikly. Je to kontaktný herbicíd, ktorý je absorbovaný listami burín a prenáša sa najmä do apoplastu rastliny.

Lepšie výsledky dosiahnete rovnomerným pokrytím celého povrchu buriny postrekom, keď buriny aktívne rastú a sú v skorom rastovom štádiu t.j. vo fáze klíčnych listov. V prípade potreby ak sa objavia nové buriny, je možné aplikáciu zopakovať.

DESTOR nie je vhodné používať v porastoch, ktoré sú v nepriaznivých/stresových podmienkach napr. po použití iných pesticídov, poškodené vetrom, trpia nedostatkom vápnika či iných živín, sú napadnuté živočíšnymi škodcami alebo hubovými chorobami a podobne, nakoľko takto by mohli vzniknúť nenapraviteľné škody na úrode.

Pri vonkajších teplotách nad +21°C odporúčame aplikovať prípravok až vo večerných hodinách. Postrek neaplikujte pri mrazoch alebo keď sa mrazy očakávajú.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať intervalom aplikácie, následných agrotechnickým operáciám na ľahkých pôdach a pri vlhkom počasí.

Porast nevalcujte alebo neošetrujte bránami 7 dní pred a po aplikácii prípravku. Nepostrekujte keď sa očakáva dážď, keď sú listy mokré, prší alebo mrholí.

Prípravok sa aplikuje pozemne postrekom schváleným postrekovačom. Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších osôb.

Prípravok DESTOR nie je povolený pre leteckú aplikáciu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie je možné vylúčiť prechodné príznaky fytotoxicity na ošetrovanej plodine. Citlivosť odrody ošetrovanej plodiny konzultujte s držiteľom registrácie. Prípravok nie je určený na použitie v množiteľských porastoch.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Desmedipham patrí do skupiny fenylkarbamátov a v rastlinách brzdí fotosyntézu fotosystému II. Prípravky s takýmto účinkom by sa mali používať v obmedzenom/kontrolovanom rozsahu. V tom spočíva stratégia prevencie a kontroly vývinu rezistencie v burinách. Pracovná skupina skúmajúca vývoj rezistencie burín spracovala príručky/návody. Kópie týchto príručiek môžete získať od Vášho distribútora.

VPLYV NA ÚRODU

Negatívny vplyv na úrodu po aplikácii prípravku DESTOR nebol zaznamenaný.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín bez obmedzenia prípravok nesmie zasiahnuť susedné porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely, domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky a dážďovky prijateľné. Prípravok je pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

ICZ/2015/3418/ki

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 8.7.2015

Tabuľka ochranných vzdialeností stanovených s ohľadom na ochranu necieľových organizmov

DESTOR

bez redukcie

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdialenosť od povrchovej vody s ohľadom na ochranu vodných organizmov [m]

Cukrová repa, kŕmna

4 m

4 m

4 m

4 m

repa a cvikla

 

 

 

 

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pred použitím očistite a skontrolujte všetky hadice, trysky a pracovné náradie. Pridajte potrebné množstvo prípravku s ktorým chcete DESTOR kombinovať a potom pridajte potrebné množstvo DESTORU. Miešacie zariadenie nechajte počas aplikácie zapnuté. Nepoužívajte vodu s vyšším obsahom vápnika alebo železa.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie postrekovej kvapaliny vyprázdnite nádrž postrekovača a prepláchnite celý systém. Nádrž postrekovača naplňte do 1/4 objemu čistou vodou, zapnite premiešavacie zariadenie na dobu 5 minút. Obsah nádrže vystriekajte na ošetrenom pozemku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte ochranný pracovný odev, rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare.

Pri aplikácii prípravku používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv.

Poškodené osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. roztrhnuté rukavice) treba čím skôr vymeniť.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Pracovný odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite. Pokiaľ nepoužívate ochranný odev na jedno použitie, potom pracovný/ochranný odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte resp. očistite (tie OOPP, ktoré nie je možné prať, dôkladne očistite/umyte aspoň teplou vodou a mydlom/pracím práškom). Pri praní/ošetrovaní/čistení textilných prostriedkov sa riaďte podľa piktogramov/symbolov, ktoré sú obyčajne umiestnené priamo na výrobku. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri vykonávaní postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

Dôležité upozornenie

Prípravok nie je horľavou kvapalinou. Prípadný požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností informujte lekára a

ICZ/2015/3418/ki

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 8.7.2015

poskytnite mu informácie z tejto etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu: prerušte expozíciu zabezpečte telesný aj duševný kľud.

Po zasiahnutí pokožky: odložte kontaminovaný / nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

Po zasiahnutí očí: najprv odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate. Súčasne vyplachujte priestor pod viečkami aspoň 10 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nemôžu byť viac používané, treba ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: ústa vypláchnite vodou, prípadne dajte vypiť približne pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (a prípadne aj následnú liečbu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v zatvorených originálnych obaloch, pri teplotách +5 až +35°C v suchých a vetrateľných miestnostiach oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom, vysokou teplotou a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Poznámka pre používateľa

Výrobca zaručuje vysokú kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Neobvyklé miestne pôdne a klimatické podmienky a nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca nepreberá zodpovednosť.

ICZ/2015/3418/ki

Strana 5 z 5