Etiketa schválená: 08.07.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DESSICASH 20 SL

Postrekový neselektívny desikant a herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený na reguláciu burín a desikáciu v slnečnici a zemiakoch.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Diquat

200 g/l

t.j.-dihydro-8a,10a-diazoniafenanthren

ion

 

(17% hm)

(dibromide)

 

(Diquat dibromide)

(384 g/l)

 

 

 

(31% hm)

 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: diquat / diquat dibromide CAS No.: 2764-72-9 (ion) / 85-00-7(dibromid), hydroxid sodný CAS No.:1310-73-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05

GHS06

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H330

Smrteľný pri vdýchnutí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H372

Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje dikvát-dibromid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P260

Nevdychujte aerosóly.

P280

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre.

P284

Používajte ochranu dýchacích ciest.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

 

alebo lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

ICZ/2015/3504/ki + ICZ/2015/3637/vi

Strana 1 z 5

 

Etiketa schválená: 08.07.2015

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

SPo2

Po použití umyť všetky ochranné odevy.

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m.

Z2

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný.

Vt1

Prípravok je pre vtáky jedovatý.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V2

Prípravok je škodlivý pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely a iný užitočný hmyz prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

V ochrannom pásme povrchových vôd II stupňa je použitie prípravku obmedzené.

1.Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2.Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24

hodín.

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Neaplikujte v blízkosti hladín povrchových a podzemných vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami, dodržte ochrannú dobu!

Zákaz vypúšťania zvyškov postrekovej kvapaliny do kanalizácie. Len pre profesionálne použitie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Sharda Cropchem Limited

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702

 

Dilbeek, Belgicko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-11-1109

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DESSICASH 20 SL je neselektívny listový herbicíd a desikant s kontaktným účinkom. Rastliny prijímajú prípravok zelenými nadzemnými časťami. V zasiahnutej rastline dochádza k poruche

ICZ/2015/3504/ki + ICZ/2015/3637/vi

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 08.07.2015

metabolizmu, je narušená fotosyntéza a niekoľko dní po aplikácii rastliny vädnú a odumierajú. Prvé príznaky účinku (chlorotické škvrny, vädnutie) sa zvyčajne objavujú už niekoľko hodín po aplikácii. Pri styku s pôdou sa účinná látka rozkladá a v pôde nezanecháva biologicky aktívne zvyšky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

zemiak

desikácia

4 l

7-10 dní

 

slnečnica

desikácia, buriny

3 l

15 dní

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Zemiak (konzumný) - desikácia vňate: aplikujte na začiatku prirodzeného dozrievania porastu v dávke 4 l.ha-1. Dávka vody je podľa hustoty porastu 200-500 l.ha-1. Ošetrenie maximálne 1× pred zberom. Na postrek používajte bežné pozemné postrekovače.

Ochranná doba: 7-10 dní.

Maximálny limit rezíduí: diquat/zemiaky 0,05 mg.kg-1.

Slnečnica (desikácia, buriny) - prípravok aplikujte na zrelý porast vo fáze BBCH 85-89, keď vlhkosť nažiek poklesne pod 25 %.

Trávy a trváce buriny sú prípravkom iba dočasne poškodené. Dávka vody- 200-400 l/ha

Ochranná doba: 15 dní Spôsob aplikácie: postrek Počet aplikácií: max 1x

Maximálny limit rezíduí: diquat/slnečnica 1 mg.kg-1.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní predpísanej dávky a termínu ošetrenia príznaky fytotoxicity nie sú známe. Neošetrujte porasty, ktoré boli stresované nepriaznivými podmienkami (napr. sucho, porasty napadnuté chorobami alebo škodcami, nedostatok živín).

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Diquat patrí do kategórie herbicídov označovanej ako bipyridyly (HRAC D). Dodržujte autorizované dávkovanie. Pri použití podľa návodu nebola pozorovaná rezistencia voči tomuto prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na kvalitu ani kvantitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikácia prípravku nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Postrek však v žiadnom prípade nesmie zasiahnuť susedné necieľové porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za

ICZ/2015/3504/ki + ICZ/2015/3637/vi

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 08.07.2015

stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a vypláchnite opakovane čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu alebo 3 % roztoku sódy. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie !

Nejedzte, nepite a nefajčite pri práci!

Zamedzte styku s očami!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy však po vetre t.j. v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy!

Aplikácia

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, alebo bezpečnostné ochranné okuliare, respirátor s filtrom, rukavice odolné voči chemikáliám a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte zásteru z pogumovaného materiálu. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Pokožku rúk po umytí ošetrite regeneračným krémom.

Protipožiarne opatrenia

Požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, alebo pieskom či zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC

Po zasiahnutí očí – Ak sa prípravok dostal do očí, držte oko otvorené a vyplachujte ho pomaly a jemne vodou 15 – 20 minút. Pokiaľ máte kontaktné šošovky, po 5 minútach si ich vyberte a pokračujte vo vyplachovaní oka. Zavolajte do toxikologického centra alebo svojmu lekárovi pre ďalšie liečebné rady.

Po požití – volajte toxikologické centrum alebo navštívte okamžite lekára pre ďalšie liečebné rady. Dajte postihnutému usrkávať vodu, ak môže prehĺtať. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ vám to nepovedali v toxikologickom centre alebo lekár. Nedávajte nič do úst postihnutému, ak je v bezvedomí.

ICZ/2015/3504/ki + ICZ/2015/3637/vi

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 08.07.2015

Po nadýchaní – Po nadýchaní, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch, ak nedýcha, zavolajte 155 alebo 112, a potom poskytnite umelé dýchanie z úst do úst a ak je to možné zavolajte do toxikologického centra alebo lekárovi pre ďalšie liečebné rady.

Po zasiahnutí pokožky - Ak je prípravok na pokožke alebo na odeve, odstráňte kontaminované oblečenie. Ihneď oplachujte pokožku veľkým množstvom vody po dobu 15 – 20 minút. Zavolajte do toxikologického centra alebo svojmu lekárovi pre ďalšie liečebné rady.

Poznámky pre lekára - Aby bola liečba účinná, musí byť uskutočnená OKAMŽITE po požití prípravku. Liečba pozostáva z naviazania účinnej látky diquat v čreve na suspenziu aktívneho uhlia alebo bentonitového ílu, z podávania preháňadla, aby sa zvýšilo vylučovanie a z odstránenia látky diquat z krvi prostredníctvom hemoperfúzie cez aktívne uhlie alebo nepretržitej hemodialýzy.

Ak sa prejavia príznaky otravy a po požití a zasiahnutí oka v každom prípade vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto etiketu.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s príslušným toxikologickým informačným strediskom: Národné toxikologické informačné centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová

5, 833 05 Bratislava, Tel. +421 2 5477 4166

SKLADOVANIE PRÍPRAVKU

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svitom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky odo dňa vyskladnenia.

ZNEŠKODNENIE A ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

registrovaná známka

ICZ/2015/3504/ki + ICZ/2015/3637/vi

Strana 5 z 5