Etiketa schválená: 02.07.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DESORMONE LIQUID 60 SL®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu na riedenie vodou proti dvojklíčno-listovým burinám v obilninách a kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

2,4 – D

600 g/l

t.j. kyselina 2,4 - dichlorfenoxyoctová vo forme

 

(61,9 % hm)

dimethylaminovej soli

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 2,4-D DMA CAS No.: 2008-39-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05

Nebezpečenstvo

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

 

alebo lekára.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

ICZ/2015/3549/vi + ICZ/2014/2846/ki

1/5

Vč3
PHO1

Etiketa schválená: 02.07.2015

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Vylúčenie použitia vo vnútornej časti ochranného pásma 2 stupňa podzemných a povrchových vôd, v prípade že OP nie je rozdelené na vonkajšie a vnútorné platí zákaz na celé OP 2 stupňa!

Zákaz vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Uložte mimo dosah zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

NUFARM GmbH Co KG, St.-Peter Str. 25, Linz,

 

Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

Nufarm GmbH Co KG, St.Peter Strasse 25, A-4021

 

Linz, Rakúsko

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1252

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 10 l - kanister HDPE

DESORMONE LIQUID 60 SL je registrovaná značka firmy NUFARM GmbH & CoKG, Linz, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok pôsobí ako rastový herbicíd najmä na mladé rastliny v počiatočnom raste. Účinnosť prípravku je podporovaná vyššou teplotou a slnečným žiarením, nepriaznivo ovplyvňovaná nižšou teplotou (chladným počasím), suchom, zlou výživou rastlín a znížením slnečného žiarenia. V chladnom počasí pôsobí prípravok pomalšie. K zvýšeniu účinnosti dôjde po zlepšení vegetačných podmienok. Za priaznivých vegetačných podmienok sa prvý účinok DESORMONE LIQUID 60 SL prejaví po 12-24 hodinách postreku.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky, chryzantémovka siatinová, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná, nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná, starček obyčajný, zemedym lekársky.

Odolné buriny: hlaváčik letný, iskerníky (prudký, hľuznatý), kolenec roľný, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, pichliač bezbyľový, prasličky, rumančeky, stavikrv vtáčí, veroniky.

ICZ/2015/3549/vi + ICZ/2014/2846/ki

2/5

Etiketa schválená: 02.07.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

jačmeň jarný, jačmeň

odolné dvojklíčnolistové

1 l

AT

 

ozimný, pšenica jarná,

buriny

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

jačmeň jarný, pšenica

dvojklíčnolistové

1 l + (40-50 g)

AT

(TM) Aurora 40

ozimná

buriny, pichliač

 

 

WG

 

 

1 l + (1 kg)

AT

(TM) Aurora

 

 

 

 

Super SG

kukurica

dvojklíčnolistové

1,1 l

AT

 

 

buriny, durman,

 

 

 

 

voškovník a trváce

 

 

 

 

buriny

 

 

 

Pri dodržaní odporúčaní pre aplikáciu, uvedených na etikete, ako podmienok správnej poľnohospodárskej praxe, platia maximálne limity rezíduí nasledovne:

MRL: pšenica, raž, tritikale 2 mg/kg, jačmeň 0,05 mg/kg, kukurica 0,05 mg/kg

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody je 300-400 l.ha-1. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

Obilniny bez podsevu ošetrujte vo fáze 3 listov (BBCH 13) až začiatok steblovania (BBCH 29). Kukurica (okrem osivovej) ošetrujte pri zaburinení citlivými dvojklíčnolistovými burinami, vrátane trvácich, ako je pichliač, pupenec poľný a pod. a aplikujte pri 4 listoch kukurice (BBCH 12- 16) t.j. pri výške od 15 do 20 cm.

Nepoužívajte prípravok pri vyšších teplotách ako +25°C, alebo bezprostredne po daždi! Neaplikujte pri nebezpečenstve nočných mrazíkov, neošetrujte zoslabené porasty. Ošetrujte 12 hodín pred dažďom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny, alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka 2,4-D (HRAC: O) preniká do systému rastliny cez listy a prúdením štiav sa dostane do pletív, kde ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov, stoniek a hynutie rastliny. Rezistencia nebola zaznamenaná. Dodržiavajte zásady správnej agronomickej praxe, zásady ochrany rastlín, používajte len technicky spôsobilé aplikačné zariadenia za vhodného počasia. TM s inou účinnou látkou než auxínového typu proti dvojklíčnolistovým burinám či striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku sú vhodným prostriedkom proti možnému vzniku rezistencie. Opakované použitie prípravkov na báze 2,4-D podporuje vznik rezistencie proti nim.

VPLYV NA ÚRODU

Pri pokusoch neboli pozorované žiadne účinky prípravku, ktoré by mali negatívny dopad na zníženie úrody alebo jej kvality.

ICZ/2015/3549/vi + ICZ/2014/2846/ki

3/5

Etiketa schválená: 02.07.2015

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok uvedených v etikete nie je obmedzenie pre pestovanie následných plodín. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú zelenina, vinič chmeľ. V blízkosti citlivých plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty), pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas niekoľkoročnej praxe používania prípravku, neboli v našich podmienkach zistené negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1)Po vypustení nádrže vyplachovať nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

2)Zvyšky oplachovej vody vypustiť a celé zariadenie opäť prepláchnuť čistou vodou s pridaním čistiaceho prostriedku. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte ešte raz postup podľa bodu „2“.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Striekať možno len za bezvetria, alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie :

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

ICZ/2015/3549/vi + ICZ/2014/2846/ki

4/5

Etiketa schválená: 02.07.2015

Po požití: vypláchnite a vyčistite ústa. Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče. Po požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto bezpečnostnú kartu alebo obal od prípravku.

Po zasiahnutí očí: vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 min., taktiež pod očnými viečkami. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta omyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: zabezpečte postihnutému čerstvý vzduch, pokoj a teplo. Privolajte lekára!

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu : privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +35oC v suchých uzamknutých a vetrateľných skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Pri nižších teplotách dochádza k dočasným zmenám, ktoré zmiznú pri normálnych teplotách. Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

ICZ/2015/3549/vi + ICZ/2014/2846/ki

5/5