Etiketa schválená: 27.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DESHA 2.5 EC®

Prípravok DESHA 2.5 EC je insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) zo skupiny pyretroidov, určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice a obilnín proti škodlivému hmyzu.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Deltamethrin

25 g/l

t.j.: (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-

 

 

(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo-propán

 

 

karboxy-lát ; číslo CAS: 52918-63-5

 

(2,82 % hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: deltametrín, č.

CAS: 52918-63-5, kyselina fosforečná No. CAS.: 7664-38-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

 

 

 

H226

Horľavá kvapalina a pary.

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H302 + H332

Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie

 

pokožky.

 

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P210

Uchovávajte mi dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa

 

a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

 

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P301+P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

ICZ/2015/3520/pu

1/5

Etiketa schválená: 27.7.2015

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

 

Z dôvodu ochrany necieľových článkonožcov aplikujte výhradne za použitia

 

nízkoúletových trysiek. Pri 50 % redukcii úletu pomocou trysiek dodržte ochrannú

 

vzdialenosť 30 m, pri 75 % redukcii 15 m a pri 90 % redukcii 5 m od okraja

 

ošetrovaného pozemku.

SPe8

Nebezpečný pre včely. Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu aplikujte

 

neskoro večer, až po ukončení denného letu včiel!

Z1

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (osobitne pre

 

prežúvavce).

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vč2

Prípravok je pre včely škodlivý.

 

Prípravok je jedovatý pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme pitných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Práca s prípravkom na ochranu rastlín je zakázaná tehotným a dojčiacim ženám a mladistvým.

Pravidelná práca s prípravkom na ochranu rastlín je nevhodná pre alergikov pretože prípravok na ochranu rastlín obsahuje senzibilizujúcu látku.

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Sharda Cropchem Limited., Domnic Holm, Road 29th, Bandra (West), Mumbai 400 050, India

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertenstrasstraat 142,B-1702, Dilbeek, Belgické kráľovstvo

Číslo autorizácie UKSUP:

14-05-1437

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedené na obale

ICZ/2015/3520/pu

2/5

 

Etiketa schválená: 27.7.2015

Balenie:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1000 ml HDPE/EVOH alebo

 

HDPE/PA (COEX) fľaša, 5 l HDPE/EVOH alebo HDPE/PA

 

(COEX) kanister

Doba použiteľnosti prípravku:

pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených

 

originálnych obaloch 2 roky od dátumu výroby.

® Registrovaná známka

 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Deltametrín, účinná látka insekticídneho prípravku DESHA 2.5 EC, je svetlo stabilný syntetický pyretroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed s repelentným účinkom proti širokému spektru škodcov. Prípravok DESHA 2.5 EC nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Veľmi dobre účinkuje aj pri nízkych teplotách.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

 

doba

 

 

obilniny

 

byľomor sedlový, kohútik pestrý,

 

0,3 l

-

 

 

 

 

kohútik modrý, vošky, vrtivky

 

 

 

 

 

 

 

(Agromyza spp.)

 

 

 

 

 

repka ozimná, repka

 

skočky, blyskáčik repkový, krytonos

 

0,3 l

-

 

 

jarná, horčica

 

repkový, krytonos štvorzubý,

 

 

 

 

 

 

 

krytonos šešuľový, byľomor kelový

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny: Proti byľomorovi sedlovému ošetrujte cca 1 týždeň po vrchole náletu do žltých misiek. Proti kohútikom ošetrujte počas liahnutia lariev (2/3 vyliahnutých lariev).

Proti voškám aplikujte od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky.

Proti vrtivkám (Agromysidae) sa ošetruje pri výskyte prvých mín na listoch. Dávka vody: 300-400 l/ha

Repka, horčica: Aplikujte podľa signalizácie. Proti skočkám ošetrujte od vzchádzania do konca októbra.

Proti krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu chrobákov do porastu repky. Proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému na repke ošetrujte od rastovej fázy začiatku predlžovania byle do viditeľného 5. internódia (BBCH 30-35), proti blyskáčikovi repkovému na repke a horčici ošetrujte od rastovej fázy prítomných kvetných pupeňov do fázy samostatné kvetné pupene viditeľné (BBCH 50-55), proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému na repke a horčici ošetrujte od rastovej fázy prvých otvorených kvetov do plného kvitnutia (BBCH 60-65).

Nepostrekujte porasty postihnuté suchom alebo pod iným fyzickým alebo chemickým tlakom. Používajte schválené postrekovače. Odporúčaná hodnota tlaku je 2-3 bar. Povrch rastlín musí byť dokonale ošetrený. Nepostrekujte vo veternom počasí, aby nedošlo k unášaniu postreku.

Dávka vody: 300-400 l/ha

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

ICZ/2015/3520/pu

3/5

Etiketa schválená: 27.7.2015

Aby sa predišlo vzniku rezistencie, je nutné aplikovať najviac dve dávky prípravku na ochranu rastlín DESHA 2.5 EC alebo iných prípravkov, ktoré obsahujú účinnú látku deltamethrin alebo iné účinné látky patriace do skupiny pyrethroidov, za rastové obdobie.

Účinná látka deltamethrin patrí do 3A skupiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je nebezpečný pre včely. Za účelom ochrany včiel a iných hmyzích opeľovačov neaplikujte na kvitnúce rastliny.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Nejedzte, nepite a nefajčite pri práci! Zabráňte kontaktu s očami! Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v prúde vetra smerom od obsluhy a s postupom do neošetrenej plochy! Postrek nesmie zasiahnuť susedné necieľové porasty! Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Príprava postrekovej kvapaliny: Ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám.

Aplikácia:

Ochranný pracovný odev, rukavice

vhodné

pre

prácu

 

s chemickými látkami, ochranný štít na tvár alebo ochranné

 

okuliare a gumovú obuv.

 

 

 

Počas práce a po nej, až

do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre

a rúk

teplou

vodou

a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, alebo pieskom či zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne, a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak miesto je dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

ICZ/2015/3520/pu

4/5

Etiketa schválená: 27.7.2015

PRVÁ POMOC

Po kontakte s očami: premývajte oči prúdom čistej vody. Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich po 5 min. vymývania vybrať. V premývaní pokračujte po dobu najmenej 15 min. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: podajte postihnutému cca 0,5 l vlažnej vody, prípadne s 10-timi tabletami živočíšneho uhlia. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po vdýchnutí: vyveďte postihnutého zo znečisteného priestoru, udržujte ho v pokoji, chráňte pred chladom.

Po kontakte s pokožkou: vyzlečte znečistený odev, umývajte pokožku vodou a mydlom po dobu

15 – 20 min.

Ak sa prejavia príznaky otravy, po požití a kontakte s očami vždy vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto kartu bezpečnostných údajov.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s príslušným Národného toxikologickým informačným strediskom:

Národné toxikologické informačné centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová

5, 833 05 Bratislava, Tel. +421 2 5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky odo dňa vyskladnenia.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

ICZ/2015/3520/pu

5/5