Etiketa schválená: 25.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DELTA® EW 50

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzie olej vo vode určený na reguláciu výskytu živočíšnych škodcov v poľnohospodárstve a záhradníctve.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Deltamethrin, 50 g.l-1 t.j. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylát (4,80 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: deltamethrin, CAS: 52918-63-5, solvent naphta CAS: 64742-94-5, alkohol ethoxylate phosphate ester CAS: neuvedené, cyklohexanone CAS: 108-94-1.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS06 GHS09

Nebezpečenstvo

H301

Toxický po požití.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE

POŠKODIŤ

ZDRAVIE PO

POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU

A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

SP 1

Neznečisťovať

vodu prípravkom

alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Spe 3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu 5 m od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd.

 

 

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Postreková aplikácia je možná v čase mimo letu včiel – vo večerných hodinách.

Z 1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce.

ICZ/2014/2919/ha

1/7

Etiketa schválená: 25.3.2015

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme pitných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami – dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-05-0992

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l fľaša Coex (HDPE/EVOH)

 

5 l kanister Coex (HDPE/PA)

 

200 l sud PE

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

DELTA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Deltamethrin, účinná látka prípravku DELTA EW 50, je svetlostabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Nepôsobí na roztočce.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochr.doba

Poznámka

 

obilniny

byľomor sedlový

0,1 l

28

 

 

 

kohútik pestrý,

0,15 l

28

 

 

 

kohútik modrý

 

 

 

 

 

voška ovsená

0,15 l

28

 

 

ovos

zunčavka jačmenná

0,15 l

28

semenné porasty a na

 

 

 

 

 

kŕmenie

 

kukurica

vijačka kukuričná,

0,25 l

30

na zrno

 

 

kukuričiar koreňový

 

 

 

 

bôb

vošky, strapky

0,1 l

7

na zrno

 

ICZ/2014/2919/ha

 

 

 

2/7

 

 

 

 

Etiketa schválená: 25.3.2015

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochr.doba

Poznámka

šošovica

plodomor šošovicový

0,1 l

7

 

zemiak, rajčiak

pásavka zemiaková

0,15 l

14

 

repka ozimná,

blyskáčik repkový

0,1 l

45

 

repka jarná,

piliarka repková,

0,15 l

45

 

horčica

krytonos repkový,

 

 

 

 

krytonos štvorzubý,

 

 

 

 

byľomor kelový, skočky,

 

 

 

 

krytonos šešulový

 

 

 

lucerna

listáriky

0,25 l

14

 

lucerna

bzdôšky, strapky

0,15 l

14

semenné porasty

trávy

bzdôška hnedožltá

0,15 l

14

semenné porasty

ľan

skočky

0,15 l

45

 

tabak

vošky

0,15 l

AT

 

ovocné dreviny

žraví a cicaví škodcovia

0,2 l

28

 

jabloň

obaľovač jablčný

0,2 l

28

signalizácia

čerešňa

vrtivka čerešňová

0,25 l

7

 

vinič

obaľovače

0,2-0,25 l

21

 

jahoda

kvetovka jahodová

0,15 l

3

 

reďkovka

blyskáčik repkový

0,1-0,15 l

3

semenné porasty

 

krytonos repkový,

0,15 l

 

 

 

krytonos štvorzubý

 

 

 

kapustová zelenina

skočky, piliarka repková,

0,15 l

7

 

 

húseničky môr a

 

 

 

 

mlynárika kapustového

 

 

 

mrkva, , paštrnák,

psota rascová, obaľovače,

0,1 l

3

semenné porasty

 

bzdôšky

 

 

 

petržlen, fenikel,

psota rascová, obaľovače,

0,1 l

7

semenné porasty

kôpor, rasca

bzdôšky

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny:

Proti byľomorovi sedlovému ošetrujte cca 1 týždeň po vrchole náletu do žltých

 

misiek. Proti kohútikom ošetrujte počas liahnutia vajíčok (2/3 vyliahnutých

 

lariev). Proti voškám aplikujte od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Ovos:

Proti zunčavke jačmennej ošetrujte prvýkrát vo fáze 2-3 listov a opakujte do 7

 

dní po vyklasení hlavného stebla.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x

Kukurica na zrno:

Proti vijačke kukuričnej ošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných

 

lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol, opakujte za 7-10 dní.

 

Proti Diabrotica virgifera ošetrujte podľa signalizácie. Termín aplikácie je

 

spravidla zhodný s termínom ošetrenia proti vijačke.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Zemiak a rajčiak:

Proti pásavke zemiakovej ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev,

 

obyčajne v dobe, keď prvé vyliahnuté larvy dosiahnu 3.stupeň. V oblastiach,

 

kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto

 

prípravky aspoň na jeden rok z používania vynechať.

ICZ/2014/2919/ha

3/7

 

Etiketa schválená: 25.3.2015

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Bôb na zrno:

Proti strapkám aplikujte pred alebo na začiatku kvitnutia, proti voškám pri

 

výskyte.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Šošovica:

Proti plodomorovi šošovicovému ošetrujte prvýkrát pri objavení 3 poschodia

 

kvetných pukov, druhýkrát po 14 dňoch.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Repka ozimná,

Proti piliarke repkovej a skočkám ošetrujte od vzchádzania do konca

repka jarná:

októbra.Prvé ošetrenie proti blyskáčikovi vykonajte na začiatku predlžovacieho

 

rastu, kedy základ kvetenstva je krytý zelenými lístkami a rastliny sú asi 20 cm

 

vysoké, pričom sú súčasne ničené aj krytonosy. Ďalej ošetrujeme v období

 

objavovania sa prvých púčikov na okrajoch kvetenstva až počas zakvitania (2-3

 

chrob./kvetenstvo). Prípravok účinkuje aj pri nízkych teplotách. Proti

 

krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu

 

chrobákov do porastu repky. Proti krytonosovi šešulovému a byľomorovi

 

kelovému ošetrujte od fázy žltého púčika do konca plného kvitnutia.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Ľan:

Proti skočkám ošetrujte od vzídenia do fázy stromčeka.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x

Lucerna:

Proti bzdôškam ošetrujte podľa signalizácie v období od začiatku maximálnej

 

tvorby kvetných pukov, najneskôr pred začiatkom kvitnutia a pri dokvitaní.

 

Proti listárikom ošetrujte vzchádzajúce porasty do fáze prvého trojlístka. Proti

 

strapkám ošetrujte pred kvitnutím.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Trávy - množiteľské Proti bzdôškam ošetrujte pri výskyte škodcu vo fáze steblovania.

porasty:

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x

Kapustová zelenina: Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke

 

repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov na začiatku

 

liahnutia lariev.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x.

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Reďkovka:

Množiteľské porasty proti piliarke repkovej , krytonosom ošetrite v čase

 

výskytu. Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Rasca:

Proti psote, bzdôškam, obaľovačom ošetrujte pred kvitnutím.

 

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Mrkva, petržlen,

Proti psote, bzdôškam, obaľovačom ošetrujte semenné porasty pred kvitnutím.

paštrnák, fenikel,

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

kôpor:

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Ovocné dreviny:

Ošetrujte proti cicavým a žravým škodcom. Prípravok pôsobí na kvetovku

 

jabloňovú, piliarky,, podkopáčika, obaľovače, húsenice rôznych motýľov, vošky

 

a radu ďalších škodcov.

 

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

 

Interval medzi aplikáciami: 7dní

ICZ/2014/2919/ha

4/7

Etiketa schválená: 25.3.2015

Jabloň: Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte podľa signalizácie, t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov do feromónových lapačov.

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Čerešňa: Proti vrtivke čerešňovej ošetrujte podľa signalizácie, proti imágam asi týždeň po začiatku výletu škodcu.

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Jahoda: Proti kvetovke jahodovej použite 2000 l aplikačného roztoku na ha a vysoký tlak. Aplikujte pred kvitnutím.

Dávka vody: 200-600 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Vinič hroznorodý: Podľa signalizácie (viď jabloň). Ošetrujte pri začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice prvej generácie sa obyčajne liahnu v druhej polovici mája, húsenice druhej generácie v druhej polovici júla. Ak let motýľov trvá dlhšie ošetrenie proti 1. a 2. generácii zopakujte. Aplikujte vo forme klasického postreku pri použití 600-2000 l postrekovej kvapaliny alebo vo forme rosenia.

Pri rosení aplikujte prípravok traktorovými rosičmi v dávke 300-600 l pri prejazde každým medziradím. Prúd vzduchu s kvapôčkami insekticídu smerujte predovšetkým do zóny kvetenstva viniča hroznorodého.

Dávka vody: 200-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x Interval medzi aplikáciami: 7 dní

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Je potrebné používať plnú registrovanú dávku prípravku; používanie redukovaných (subletálnych) dávok môže viesť k rýchlej selekcii populácií s priemernými hladinami tolerancie. Vysoké dávky naopak predstavujú zbytočne vysoký selekčný tlak.

Je nutné striedať insekticídy s rôznym mechanizmom účinku.

V prípade nedostatočnej účinnosti neopakujte ošetrenie ani nezvyšujte dávku alebo koncentráciu prípravku.

V oblastiach, kde bolo zaznamenané zlyhanie účinnosti deltamethrinu, popr. pyrethroidov proti škodlivým organizmom vplyvom rezistencie, nepoužívajte ani iný prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku deltamethrin alebo pyrethroidy. Na likvidáciu škodcov použite pre následné ošetrenie prípravok s inou účinnou látkou alebo s iným mechanizmom účinku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Použitie prípravku DELTA EW 50 môže predstavovať riziko pre necieľové článkonožce z čeľade

Phytoseiidae a Braconidae.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou

ICZ/2014/2919/ha

5/7

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 25.3.2015

a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok tvorí s vodou emulziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Vypláchnite ústa dôkladne vodou. Pacienta ponechajte v kľude a zaistite lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou

vodou.

 

 

Pri otrave alebo podozrení na otravu

privolajte ihneď lekára a informujte ho

o prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade

potreby lekár môže liečbu konzultovať

s Národným

toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 do + 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ICZ/2014/2919/ha

6/7

Etiketa schválená: 25.3.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2919/ha

7/7