Etiketa schválená: 8.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DELFIN®

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Diflufenican 500g/l t.j. 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)nicotinanilide (50 % hmot)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: diflufenican CAS No 83164-33-4.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

Vč3

Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ICZ/2015/3417/ki

1/5

Etiketa schválená: 8.7.2015

Výrobca:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood park, Birchwood, Warrington WA3 6YN,

Spojené kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood park, Birchwood, Warrington WA3 6YN,

Spojené kráľovstvo

Zástupca držiteľa autorizácie:

Agro Aliance SK s.r.o., ČSLA 579/28, 972 17 Kanianka

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 15-11-1620

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l, 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DELFIN je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty.

Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie obilnín, neovplyvní to však ich následný rast.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý.

Odolné buriny: parumanček nevoňavý, veronika perzská.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná, jačmeň

 

dvojklíčnolistové

0,25 l

AT

preemergentne,

ozimný, raž, tritikale,

 

buriny

 

 

postemergentne

pšenica jarná, jačmeň jarný

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

metlička,

0,25 l + (1,25 l)

AT

(TM) Tolian Flo

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

ICZ/2015/3417/ki

2/5

Etiketa schválená: 8.7.2015

Dávka vody: 200-400 l.ha-1, Objem vody zvýšte v prípade silného zaburinenia alebo hustého porastu. Je nevyhnutné, aby boli buriny úplne pokryté postrekovou kvapalinou.

Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetačné obdobie.

Preemergentná aplikácia:

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný:

Prípravok DELFIN aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou. Optimálnu účinnosť dosiahnete, keď prípravok aplikujete za vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácii mierne poprší.

Na klíčiacich obilninách môže dôjsť k zmene sfarbenia prvého listu, čo však nemá negatívny vplyv na úrodu. Porast vysievajte do normálnej hĺbky (25 mm) a zabezpečte, aby boli zrná dobre prikryté.

Postemergentná aplikácia:

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný

Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29). Pre rozšírenie spektra účinku na metličku možno použiť TM kombináciu s prípravkami na báze izoproturonu (TOLIAN FLO), ale len v porastoch pšenice ozimnej.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Neaplikujte, ak v nasledujúcich 4 hodinách očakávate silný dážď alebo ak je porast akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo oslabený, trpí mrazom, nedostatkom výživy, rastie v nadmerne vlhkých alebo suchých podmienkach, je napadnutý chorobami alebo škodcami.

Neaplikujte na iné druhy plodín ako sú uvedené v návode na použitie, ani na obilniny pestované ako krycia plodina alebo ako podsev.

Po aplikácii nebráňte a nevalcujte.

Pri aplikácii prípravku v súlade s návodom na použitie nie sú známe žiadne neprijateľné účinky na kvalitu alebo výšku úrody ani následne na proces jej spracovania.

Nie je známy negatívny vplyv prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

DELFIN je herbicíd patriaci do skupiny pyridinecarboxamide. DELFIN má bieliace účinky, t.j. zabraňuje biosyntéze karotenoidov v etape fyto-desaturázy (phytoene desaturase). Z hľadiska rezistencie, odolnosti burín, DELFIN patrí do skupiny herbicídov F1.

Pre prirodzene sa vyskytujúce biotypy burín rezistentných voči DELFIN a iným herbicídom patriacim do skupiny pyridinecarboxamide herbicídov, môžu existovať bežné genetické variácie v akejkoľvek populácii buriny. Rezistencia jednotlivcov môže nakoniec pri opakovanom používaní tohto herbicídu ovládnuť populáciu burín. Tieto rezistentné buriny nemajú byť ošetrované DELFIN, alebo inými herbicídmi zo skupiny pyridinecarboxamide.

Dodržujte termín aplikácie, nezvyšujte dávku prípravku. Dodržiavajte zásady správnej agrotechniky (striedanie plodín, termíny sejby, príprava pôdy). Počas sezóny nepoužívajte viac ako jeden prípravok s mechanizmom účinku založeným na inhibícii biosyntézy karotenoidov.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku DELFIN negatívny dopad na výšku a kvalitu produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

ICZ/2015/3417/ki

3/5

Etiketa schválená: 8.7.2015

V prípade zaorania porastu v dôsledku zlého vzídenia alebo poškodenia ako náhradná plodina môže byť na jeseň vysiata pšenica ozimná a po orbe jačmeň ozimný. Na jar po spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmedzenia.

Sejba následných jesenných plodín v normálnej rotácii: Po zbere plodiny po dôkladnom spracovaní pôdy môžu byť vysievané ozimné obilniny bez obmedzenia.

Sejba následných jarných plodín v normálnej rotácii: Pred sejbou alebo výsadbou jarných plodín je potrebné pôdu dôkladne spracovať do hĺbky 15 cm

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli pozorované žiadne negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím dobre potraste. Pred aplikáciou skontrolujte, či je postrekovač čistý a v dobrých pracovných podmienkach. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku. Po použití prípravku DELFIN nádrž úplne vyprázdnite a vypusťte celý systém. Vnútro nádrže dokonale vymyte vodou pomocou tlakovej hadice. Nádrž naplňte do štvrtiny čistou vodou a nechajte ju cirkulovať cez čerpadlo, potrubie, hadice a dýzy, potom ju vypusťte. Znovu naplňte nádrž do štvrtiny, pridajte vhodný čistiaci prostriedok a nechajte cirkulovať systémom aspoň 15 minút. Vypusťte, vyberte filtre a dýzy a umyte ich oddelene. Vnútro nádrže dobre vypláchnite použitím tlakovej hadice a systém prepláchnite čistou vodou.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších osôb.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Ochranné pomôcky

Pri príprave postreku používajte pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Pri aplikácii používajte pracovný ochranný odev, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami, ochrannú masku na tvár. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Pracovný odev a ostatné osobné ochranné pracovné pomôcky pred ďalším použitím vyperte. Po ukončení práce opustite ošetrovaný priestor. Ďalšie práce môžete robiť až po dôkladnom obschnutí ošetrených rastlín.

Opatrenia pri požiari

Prípravok DELFIN je kvapalný suspenzný koncentrát obsahujúci vodu a nie je horľavou kvapalinou. Eventuálny požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, alebo pieskom či zeminou. Voda môže byť použitá iba výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly (nikdy nie silný prúd) a iba

ICZ/2015/3417/ki

4/5

Etiketa schválená: 8.7.2015

vtedy keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda neunikne z priestoru požiariska do okolia. Najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Pri hasení požiaru je potrebné používať izolačný dýchací prístroj, pretože sa môžu tvoriť jedovaté plyny.

PRVÁ POMOC

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybnosti informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku/príbalového letáku.

Pri nadýchaní: prerušte prácu, zabezpečte pokoj. Ak pretrvávajú dýchacie ťažkosti vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí pokožky: odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ je to možné teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí očí: pri otvorených viečkach vyplachujte – najmä priestory pod viečkami - čistou podľa možností vlažnou tečúcou vodou 10-15 minút. Ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) bez meškania vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie).

Pri náhodnom požití: ústa vypláchnite vodou (iba v prípade, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu s Národným toxikologickým centrom v Bratislave (č. tel. 02/ 5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok DELFIN skladujte v starostlivo uzatvorených originálnych obaloch v suchých, a vetrateľných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C. Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Doplňujúca informácia firmy UPL Europe Ltd.

Všetky nami dodávané tovary sú vysokej kvality a vhodné na používanie. Keďže nie sme schopní kontrolovať podmienky pri skladovaní, manipulácii, ani poveternostné podmienky pred alebo po aplikácii ktoré by mohli ovplyvniť účinnosť prípravku, tak sú vylúčené všetky podmienky a záruky, štatutárne a iné, vzťahujúce sa na kvalitu a vhodnosť použitia. Nemôžeme preto prevziať žiadnu zodpovednosť za problémy s účinkom, škody alebo zranenia spôsobené skladovaním, manipuláciou alebo aplikáciou prostriedku.

ICZ/2015/3417/ki

5/5