Etiketa schválená: 9.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DELARO®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Prothioconazole

175 g/l t.j. 2-2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl-

 

2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione

 

(16,00 % hm)

Trifloxystrobin

150 g/l t.j.methyl-alfa-(methoxyimino)-2-({[(E)-{1-[3-

 

(trifluormethyl)fenyl]ethyliden}amino] oxy}methyl)benzenacetate

 

(13,70 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: prothioconazole CAS No.: 178928-70-6, trifloxystrobin CAS No.: 361377-29-9, gamma-butyrolactone CAS No.: 96-48-0, 2-ethylhexanol propylene ethylenglycol ether CAS No.: 64366-70-7, alkylarylpolyglycol ether CAS.: 104376-75-2, citric acid CAS.: 77-92-9

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo)

ICZ/2014/2920/ha

1/6

Etiketa schválená: 9.3.2015

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie je pre včely prijateľné

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd Uložte mimo dosahu zvierat!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BAYER SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 1

Číslo autorizácie ÚKSÚP

:

12-02-1273

Dátum výroby

:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže

:

uvedené na obale

Balenie

:

1 l HDPE alebo COEX (HDPE/E-VAL, HDPE/PA) fľaša

 

 

3 l HDPE alebo COEX (HDPE/E-VAL, HDPE/PA) kanister

 

 

5 l HDPE alebo COEX (HDPE/E-VAL, HDPE/PA) kanister

 

 

15 l COEX (HDPE/PA) kanister

Doba použiteľnosti

:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

 

dátumu výroby

DELARO® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DELARO je fungicídny prípravok obsahujúci účinnú látku prothioconazole zo skupiny triazolinthionov a trifloxystrobin zo skupiny strobilurínov. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné k výstavbe bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Má preventívny, kuratívny a tiež eradikatívny účinok. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľnejšie transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Má dobrú odolnosť proti zmývaniu dažďovými zrážkami po aplikácii.

Trifloxystrobin pôsobí ako inhibítor respirácie, t.j. bráni prenosu elektrónov v mitochondriách buniek hubových patogénov. Účinkuje v začiatočných fázach infekcie (klíčenie spór, rast spór a

ICZ/2014/2920/ha

2/6

Etiketa schválená: 9.3.2015

penetrácia do listov), ale rovnako účinne inhibuje aj rast mycélia. Vyznačuje sa tzv. mezostemickým účinkom, spočívajúcom v ukladaní účinnej látky do voskovej vrstvičky a následnou redistribúciou aj do častí rastlín, ktoré neboli postrekovou kvapalinou priamo zasiahnuté. Prípravok má vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov („green efekt“) a tým aj pozitívny vplyv na ukladanie asimilátov v zrne.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná,

septorióza pšenice,

0,7 – 1,0 l

35

 

pšenica jarná,

septorióza plevová

 

 

 

pšenica tvrdá,

 

 

 

 

raž ozimná,

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

pšenica ozimná,

steblolam, múčnatka

1,0 l

35

 

pšenica jarná,

trávová, hrdza pšeničná,

 

 

 

pšenica tvrdá

hrdza plevová, fuzariózy

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

steblolam, múčnatka

0,75 l

35

 

jačmeň jarný

trávová, hrdza jačmenná,

 

 

 

 

hrdza plevová, hnedá

 

 

 

 

škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

raž ozimná

steblolam, múčnatka

1,0 l

35

 

 

trávová, hrdza jačmenná,

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

tritikale

steblolam, múčnatka

1,0 l

35

 

 

trávová, hrdza pšeničná,

 

 

 

 

hrdza plevová, fuzariózy

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Maximálna jednorázová dávka:

Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: 1 l/ha. Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: 0,75 l/ha.

Maximálna celková dávka/ha počas vegetácie:

Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: 2 l/ha. Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: 1,5 l/ha.

Najneskorší termín aplikácie:

Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale: do konca kvitnutia (BBCH 69), ochranná doba 35 dní.

Jačmeň jarný, jačmeň ozimný: do začiatku kvitnutia (BBCH 61), ochranná doba 35 dní. Maximálny počet aplikácií: 2x za vegetáciu.

Množstvo vody: 200 - 400 l/ha, podľa typu aplikačného zariadenia a stavu porastu.

Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších porastoch alebo pri vysokom infekčnom tlaku/riziku chorôb na zaistenie kvalitnej penetrácie prípravku na nižšie postavené listy a bázy stebiel. Použitie redukovaných dávok vody sťažuje kvalitu pokrytia porastu a môže znižovať účinnosť proti chorobám.

Odporúčaný aplikačný tlak: 2-3 bary (0,2-0,3 MPa; 200-300 KPa). Neaplikujte letecky, len pozemne schválenými postrekovačmi!

ICZ/2014/2920/ha

3/6

Etiketa schválená: 9.3.2015

Neošetrujte pri teplotách nad 25 °C a pri intenzívnom slnečnom žiarení.

Steblolam:

Termín aplikácie: aplikujte na jar pri prvých príznakoch choroby v čase, keď sú odnože vzpriamené (BBCH 30), až do fázy 2. kolienka (BBCH 32).

Septorióza pšenice, septorióza plevová:

Termín aplikácie: aplikujte preventívne, najneskôr pri objavení počiatočných príznakov choroby. Na ochranu horných listov a klasov prípravok DELARO aplikujte od obdobia zástavnicového listu (BBCH 39) až do polovice kvitnutia (BBCH 65). Pokiaľ pretrváva vysoký infekčný tlak chorôb, aplikáciu zopakujte.

Múčnatka trávová:

Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. V prípade vysokého infekčného tlaku aplikáciu zopakujte.

Hrdza pšeničná, hrdza plevová:

Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. V prípade vzniku nového napadnutia urobte druhú aplikáciu s odstupom 2-3 týždňov.

Komplex chorôb klasov:

Termín aplikácie: pre výrazné zníženie napadnutia fuzariózami klasov v pšenici aplikujte prípravok po ukončení klasenia (BBCH 59) až do konca kvitnutia (BBCH 69).

Rynchospóriová škvrnitosť:

Termín aplikácie: aplikujte na jar pri prvých príznakoch choroby. Pri silnom napadnutí urobte druhú aplikáciu s odstupom 2-3 týždňov.

Hnedá škvrnitosť jačmeňa:

Termín aplikácie: aplikujte pri prvých príznakoch choroby. Pri silnom napadnutí a pretrvávajúcich priaznivých podmienkach pre šírenie choroby urobte druhú aplikáciu prípravku s odstupom 2-3 týždňov.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok pre aplikáciu uvedených v etikete je riziko poškodenia ošetrovaných rastlín zanedbateľné.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka prothioconazole patrí podľa FRAC do skupiny G1- DMI fungicídy, ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie hodnotené ako stredne rizikové. Účinná látka trifloxystrobin je podľa FRAC zaradená do skupiny C3- QoI fungicídy, pri ktorých je riziko vzniku rezistencie vysoké, a preto je nutné dodržiavať opatrenia proti vzniku rezistencie.

Pre zabránenie vzniku rezistencie aplikujte prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku typu QoI maximálne 2x počas vegetačnej sezóny.

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu QoI a/alebo azolu inak ako preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní pokynov pre aplikáciu prípravok nemá nepriaznivý vplyv na úrodu alebo kvalitatívne parametre zozbieraných rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí poškodenie plodín, ktoré budú na ošetrovanom pozemku pestované v rámci normálneho osevného postupu ani v prípade núdzového zaorania plodiny.

ICZ/2014/2920/ha

4/6

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 9.3.2015

Pri aplikácii postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri aplikácii v súlade s návodom na použitie nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Nádrž, čerpací a filtračný systém a aplikačné ramená vypláchnite trikrát vodou v množstve najmenej 10 % objemu nádrže aplikačného zariadenia, prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo roztokom (3% roztok) uhličitanu sodného (sódy). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie. Je potrebné dôkladne vyčistiť filtre.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte dym!

S vodou sa mieša v každom pomere, tvorí suspenziu.

Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pacienta ponechajte v pokoji a zaistite lekársku pomoc. Lekárovi poskytnite informácie z karty bezpečnostných údajov.

Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto okamžite umyte vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

ICZ/2014/2920/ha

5/6

Etiketa schválená: 9.3.2015

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2920/ha

6/6