Etiketa schválená: 28.11.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

DELAN®700 WDG

Kontaktný organický fungicíd vo forme vodorozpustných disperzných granúl na ochranu ovocných drevín a viniča proti hubovým chorobám.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

Účinná látka:

Dithianon 700 g.kg-1 t.j. 5,10-dihydro-5,10-dioxonafto-(2,3-b)-1-4-dithiin-2,3- dikarbonitril (70 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dithianon CAS No.:3347-22-6, kaolín CAS No.: 1332-58-7

Označenie prípravku:

GHS05

GHS06

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

 

H301

 

Toxický po požití.

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H351

 

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H400

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

 

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík

 

pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné

 

opatrenia.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované časti tela.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu

 

tváre.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

ICZ/2014/2807/ha

1/5

 

 

Etiketa schválená: 28.11.2014

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301

+ P330

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa.

P303

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým

 

 

množstvom vody a mydla.

P305

+ P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

 

 

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte

 

 

ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P405

 

Uchovávajte uzamknuté.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo

 

 

špeciálneho odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd /Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3 Riziko vyplývajúce z použitia pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné!

Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný!

Vt4 Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF Agro B.V Arnhem (NL) Zürich Branch

 

Im Tiergarten 7

 

CH- 8055 Zürich

 

Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o.,

 

Prievozská 2,

 

821 09 Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

97-02-0372

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

2,2 l PE fľaša (plnená do 1kg)

DELAN®700 WDG je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

ICZ/2014/2807/ha

2/5

Etiketa schválená: 28.11.2014

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DELAN® 700 WDG je vysokoúčinný, mnohostranne použiteľný fungicíd zabraňujúci klíčeniu spór húb. Podmienkou vysokého stupňa účinnosti je vytvorenie postrekového filmu na listoch a pravidelné ošetrovanie v 8 - 10 dňových intervaloch v závislosti na priebehu počasia.

Pri ošetrovaní jadrovín proti chrastavitosti (Venturia inaequalis) má kuratívny účinok pri aplikácii do 48 hodín po vzniku infekcie.

DELAN® 700 WDG je odporúčaný pre použitie v systéme integrovanej ochrany rastlín, pretože predstavuje len malé riziko pre dravého roztoča Typhlodromus pyri.

Povolený rozsah prípravku:

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čerešňa, višňa

 

dierkovitosť listov,

 

0,7 kg (0,07 %)

 

28 dní

 

 

 

 

 

škvrnitosť listov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broskyňa

 

kučeravosť broskyňových

 

1 kg (0,1 %)

 

28 dní

 

 

 

 

 

listov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny

 

chrastavitosť jadrovín

 

0,7 kg (0,07 %)

 

21 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

 

peronospóra viniča

 

0,5 kg (0,05 %)

 

21 dní

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Čerešňa, višňa: 2- 3 postreky, prvý postrek v štádiu plného kvitnutia a potom v 14 dňových intervaloch. V prípade silnej infekcie 1 - 2 postreky zopakujte po zbere úrody. Dávka vody 300 –

1000 l/ha.

Broskyňa: ošetrujte na jar na začiatku zväčšovania púčikov. Ak dôjde k oneskoreniu vývoja v dôsledku chladného počasia, ošetrenie zopakujte po 10 - 14 dňoch. Dávka vody 300 – 1000 l/ha. Jadroviny: DELAN 700 WDG je kontaktný fungicíd, preto ho aplikujte v pravidelných 8 - 10 (14) dňových intervaloch v závislosti od priebehu počasia. Dávka vody 300 – 1000 l/ha.

Vinič: prvé ošetrenie pred kvetom, ďalšie podľa signalizácie resp. priebehu počasia a infekčného tlaku v 8 - 10 (14) dňových intervaloch. Dávka vody 1 000 l/ha.

DELAN® 700 WDG je miešateľný s fungicídmi a zoocídmi. Pred použitím však overte kompatibilitu prípravku. Kombinácia s tekutými prípravkami sa však neodporúča. Rizikové je i následné ošetrovanie DELANom 700 WDG po aplikácii tekutých pesticídov s obsahom oleja a naopak. Zmesi s práškovou sírou použite len za tzv. bezpečného počasia (napr. nie za teplého slnečného počasia) a na plodiny, ktoré nie sú citlivé na síru. DELAN® 700 WDG môže byť aplikovaný v nízkom objeme postrekovej kvapaliny. V takýchto prípadoch zvýšte koncentráciu v relácii k zníženiu objemu vody, pri dodržaní dávky prípravku na 1 ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka dithianon patrí podľa FRAC medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou aktivitou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu. Prípady vzniku rezistencie húb na účinnú látku doposiaľ nie sú známe, ale i napriek tomu sa odporúča v záujme obmedzenia rizika jej vzniku obmedziť počet aplikácií prípravku DELAN 700 WDG v jednotlivých plodinách nasledovne:

Vo viniči maximálne 8x, v jadrovinách najviac 12x, v kôstkovinách najviac 3x za jedno vegetačné obdobie.

ICZ/2014/2807/ha

3/5

Etiketa schválená: 28.11.2014

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody. Vyhľadajte lekára!

Po zasiahnutí očí: zasiahnuté oči vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čerstvom vzduchu, pokoj a vyhľadajte lekársku pomoc. Okamžite vdýchnite dávku kortikosteroidu v aerosóle (napr. dexametazón).

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-300C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

ICZ/2014/2807/ha

4/5

Etiketa schválená: 28.11.2014

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 3 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2014/2807/ha

5/5