Etiketa schválená: 03.05.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CYTHRIN 250 EC®

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Cypermethrin

250 g/l

pomer izomérov cis / trans 40/60,

 

(26,04% hm)

t.j.(R,S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl(1R,1S)-

 

 

cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-

 

 

cyclo-propanecarboxylate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: cypermethrin CAS: 052315-07-8, rozpúšťadlo Shelsoll A CAS: 64742-95-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného

 

ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P301 + P310

Po požití: okamžite volajte národné toxikologické informačné centrum alebo

 

lekára.

P302 + P352

Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305 + P351

 

+ P338

Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

ICZ/2016/4085/vi

1/5

 

Etiketa schválená: 03.05.2016

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanom zariadení na zber odpadu.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových

vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z1

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (osobitne pre

 

prežúvavce).

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky

prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V2

Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Neaplikujte na krmivo, ktoré je určené pre prežúvavce!

Uložte mimo dosah zvierat!

 

PRÍPRAVOK V TOMTO

VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory 26/1,

 

B-4102 Ougrée, Belgicko

Držiteľ autorizácie:

Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory 26/1,

 

B-4102 Ougrée, Belgicko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-05-1072

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša, 5 l HDPE kanister

CYTHRIN 250 EC je ochranná známka firmy Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory 26, B-4102 Ougrée, Belgicko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CYTHRIN 250 EC je insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyretroidov, s kontaktným účinkom. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

hrach

 

voška hrachová

 

0,02 l

 

14 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka

 

 

 

 

 

 

 

ozimná,

 

blyskáčik repkový

 

0,1 l

 

AT

 

repka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jarná

 

 

 

 

 

 

 

obilniny

 

vošky, kohútik modrý,

 

0,1 l

 

AT

 

 

kohútik pestrý, byľomor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2016/4085/vi

2/5

Etiketa schválená: 03.05.2016

sedlový

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčame vykonávať ošetrenia najmä večer, keď poklesne teplota a intenzita slnečného svitu.

HRACH

Začnite ošetrovať v čase, keď výskyt škodlivého činiteľa dosiahol prah škodlivosti ( 3-5 vošiek na 1 rastlinu), max. 1 aplikácia.

REPKA

Ošetrenie vykonajte v čase pred kvitnutím, pri výskyte 2-3 chrobákov na súkvetie, do rastového štádia plodiny BBCH 60 prvé kvety otvorené, max. 1 aplikácia.

OBILNINY

Kohútiky ošetrujte - v čase liahnutia lariev, vošky ošetrujte – na začiatku výskytu, byľomor sedlový – ošetrujte týždeň po vrchole náletu škodcu (na lepových doskách Mörickeho miskách), do rastového štádia plodiny BBCH 60 do začiatku kvitnutia, max. 1 aplikácia.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri správnom používaní prípravku CYTHRIN 250 EC podľa metodiky nedochádza k prejavom fytotoxicity.

Nebola zistená odrodová citlivosť na prípravok CYTHRIN 250 EC.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Rezistencia na účinnú látku cypermetrin bola zistená pri niektorých tropických druhoch škodcov poľnohospodárskych plodín a zvierat (Anthonomus grandis, Bactrocera dorsalis, Bemisia tabaci, Boophilus microplus, Bovicola ovis, Liriomyza trifolii, Mythimna separata

ďalej v prípade rus domáci, voška broskyňová, voška bavlníková, strapka, bodavo-cicavom hmyze, pri more bavlníkovej, pásavke zemiakovej, bzdôške, motýľovitých škodcoch, moliciach skleníkových, potemníkoch). Riziko vzniku rezistencie sa zvyšuje pri opakovanom používaní insekticídov z tej istej skupiny (viac ako 3 krát za vegetáciu). Antirezistentná stratégia je podmienená striedaním účinných látok s odlišným spôsobom účinku a dodržiavaním odporúčaných dávok.

VPLYV NA ÚRODU

Žiadny.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nakoľko sa jedná o insekticíd pre použitie do viacročných kultúr, v súvislosti s následnou plodinou nie sú limity použitia prípravku CYTHRIN 250 EC.

Susedné plodiny - Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: ani kultúrne, ani prírodné.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Žiadny.

ICZ/2016/4085/vi

3/5

Etiketa schválená: 03.05.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najskôr riadne homogenizovať pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. V prípade registrovaných TM zmesí CYTHRIN 250 EC pridávajte ako prvý v poradí. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia! Použite dostatočné množstvo postrekovej tekutiny (300 – 400 l/ha), alebo výkonné postrekovacie zariadenie, aby boli ošetrované rastliny dokonale pokryté postrekovou kvapalinou. V prípade rosičov resp. postrekovačov pracujúcich s nižšími dávkami postrekovej tekutiny je možné dávku postrekovej tekutiny adekvátne znížiť v zmysle technických parametrov a výkonov konkrétneho zariadenia. Postrek nepripravujte do zásoby, ale vystriekajte ho počas niekoľkých hodín. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Dodržujte predpísané dávkovanie a nepostrekujte počas horúčav alebo dažďa!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Prípravok vytvára emulziu vo vode a je ľahko odstrániteľný vodou z aplikačného zariadenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny!

Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®. Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a umyte vodou.

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávať zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

ICZ/2016/4085/vi

4/5

Etiketa schválená: 03.05.2016

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo. V prípade zdravotných problémov postihnutého zavolajte lekára. Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie ! Dávajte pozor, aby sa pri vyplachovaní chemikália nedostala z jedného oka do druhého.

Po zasiahnutí pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až + 30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4085/vi

5/5