etiketa schválená: 19.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CYPRIN® 10 EC

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určeného na ochranu poľnohospodárskych plodín.

ÚČINNÁ LÁTKA:

cypermethrin, 100 g.l-1; 11 % w/w t..j.R-S-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis-trans3-(2,2- dichlorvinyl)-2,2-dimethyl-cyklopropankarboxylát a

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Cypermethrin CAS No.: 52315-07-8; C10 aromatic hydrocarbon, CAS No.: neuvedené; Branched dodecylbenzene sulfonate, calcium salt (60%) Arylan CA CAS No.: 25155-30-0 (emulgátor); methylester CAS No.: neuvedené (aromatické rozpúšťadlo)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

 

 

H226

Horľavá kvapalina a pary.

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

 

H304

Môže mať smrteľné následky pri požití a vniknutiu do dýchacích ciest.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

 

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

 

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste

zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

 

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3806/mt

1 / 4

etiketa schválená: 19.2.2016

Z1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný / zvlášť pre prežúvavce / Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý V2 Prípravok je škodlivý pre populácie: dážďovky

Vč1 Prípravok pre včely jedovatý.

Prípravok je horľavinou II. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Buffer zóna je 5 m. Uložte mimo dosahu zvierat !

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami- dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

SIDECO, Dr. Schirm GmbH, Nemecká spolková republika

Držiteľ autorizácie:

ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Mýtna 23, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

02-02-0600

 

 

Dátum výroby:

 

uvedené na obale

 

 

Číslo šarže:

 

uvedené na obale

 

 

Špecifikácia a veľkosť obalu:

5 l HDPE kanister

 

 

Doba použiteľnosti výrobku:

min.2 roky od dátumu výroby

 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

 

 

 

Prípravok – syntetický pyrethroid účinkuje ako požerový a dotykový jed.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

 

Dávka na ha

Ochranná doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny

kohútik čierny

 

0,2 l

AT

1

 

 

kohútik pestrý

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

pásavka zemiaková

0,25 l

14

2

 

repka jarná

blyskáčik repkový

0,2 l

AT

pred kvitnutím

 

repka ozimná

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jabloň

obaľovač jablčný

0,25 l

28

4

 

vinič

obaľovače

 

0,25 l

14

5

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Množstvo vody: 200 – 300 l.ha-1

ICZ/2015/3806/mt

2 / 4

etiketa schválená: 19.2.2016

1.Obilniny postrek v čase max. liahnutia lariev 2/3 lariev vyliahnutých, aplikovať len 2 × počas vegetácie.

2.Zemiak - postrek v čase maximálneho liahnutia lariev. Na lokalitách, kde sa vyskytol slabší účinok na pásavku zemiakovú je nutné prípravok aspoň na 1 rok vynechať z používania.

3.Repka - postrek pri nálete chrobákov do porastu, aplikovať len 2 × počas vegetácie.

4.Jabloň - postrek podľa signalizácie, aplikovať len 1 x počas vegetácie, v sadoch s biologickou ochranou nepoužívať.

5. Vinič - postrek podľa signalizácie, aplikovať len 1 x počas vegetácie, vo vinohradoch s biologickou ochranou nepoužívať.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

U prípravku nie sú známe žiadne fytotoxické účinky, nespôsobuje odrodovú citlivosť a nie sú známe žiadne negatívne účinky.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Rezistencia na účinnú látku cypermetrin bola zistená pri niektorých tropických druhoch škodcov poľnohospodárskych plodín a zvierat ( Anthonomus grandis, Bactrocera dorsalis, Bemisia tabaci, Boophilus microplus, Bovicola ovis, Liriomyza trifolii, Mythimna separata ďalej v prípade rus domáci, voška broskyňová, voška bavlníková, strapka, bodavo-cicavom hmyze, pri more bavlníkovej, pásavke zemiakovej, bzdôške, motýľovitých škodcoch, moliciach skleníkových, potemníkoch. Riziko vzniku rezistencie sa zvyšuje pri opakovanom používaní insekticídov z tej istej skupiny (viac ako 3 krát za vegetáciu). Antirezistená stratégia je podmienená striedaním účinných látok s odlišným spôsobom účinku a dodržiavaním odporúčaných dávok. V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyretroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: ani kultúrne, ani prírodné.

Nakoľko sa jedná o insekticíd pre použitie do viacročných kultúr, v súvislosti s následnou plodinou nie sú limity použitia prípravku

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je jedovatý pre včely. Nepoužívať v sadoch s biologickou ochranou.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODŇOVANIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné pracovné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

ICZ/2015/3806/mt

3 / 4

PRVÁ POMOC Po požití:
Po nadýchaní:
Po zasiahnutí očí:

etiketa schválená: 19.2.2016

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové topánky. Pri príprave postrekovej tekutiny použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!

Prípravok je horľavinou II. Triedy. Ak sa dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou len vo forme jemnéj hmly a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín!

Podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s asi 8-10 tabletkami medicinálneho uhlia a vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí zvracanie nevyvolávajte! Privolajte lekára!

Dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Vyplachujte prúdom čistej vody, po dobu 15 minút a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesta dôkladne umyte mydlom a teplou vodou.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave: Ihneď privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel.: 02/ 54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v uzamknutých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku min. 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3806/mt

4 / 4