Etiketa schválená: 12.11.2015

Prípravok na ochranu rastlín

CYFLAMID® 50 EW

Postrekový fungicídny prípravok vo forme

vodnej emulzie typu olej : voda (EW) určený

v obilninách proti múčnatke trávovej , v jabloniach a hruškách proti múčnatke jabloňovej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Cyflufenamid

50 g/l

t.j. [N(Z)]-N-[[(cyclopropylmethoxy)amino][2,3-

 

(5 % w/w)

difluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]

 

 

benzeneacetamide CAS No: 180 409-60-3

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: benzínové rozpúšťadlo (ropné) (CAS:64742-94-5); anhydro-D-glucitol-trioelát (CAS:26266-58-0); polyarylfenol, ethoxylovaný (CAS:99734-09-5.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Výstražný piktogram

GHS07 GHS09

Pozor

H315 Dráždi kožu.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje 1,2 benzizothiazol 3(2H)ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (povrchových aj podzemných)!

ICZ/2011/0220/sc

1/5

Etiketa schválená: 12.11.2015

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne organizmy.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

Vč3

Riziko prípravku pre včely pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

a spôsobu aplikácie, je prijateľné.

Prípravok je pre populácie Typhodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Držiteľ autorizácie/výrobca:

Nisso Chemical Europe GmbH

 

Berliner Allee 42

 

40212 Dusseldorf

 

Nemecko

 

(tel.: +49-211-1306686-0)

Konečné balenie a označovanie:

Sumi Agro Czech s.r.o.

 

Na Strži 1702/65

 

140 00 Praha 4

 

Česká republika

 

(tel.: +420 261 090 281-6)

Poverený zástupca:

Sumi Agro Czech s.r.o.

 

Na Strži 1702/65

 

140 00 Praha 4

 

Česká republika

 

(tel.: +420 261 090 281-6)

Číslo autorizácie:

15-02-1665

Dátum výroby/Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,5 l ,1 l coex HDPE fľaša

 

5 l coex HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

Pri dodržaní skladovacích podmienok v pôvodných obaloch

 

je doba použiteľnosti prípravku 2roky odo dňa výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

ICZ/2011/0220/sc

2/5

Etiketa schválená: 12.11.2015

CYFLAMID má preventívny a kuratívny účinok v obilninách proti múčnatke trávovej a na jabloniach a hruškách proti múčnatke jabloňovej. Účinná látka prípravku, cyflufenamid patrí do skupiny fenyl-acetamidov. Cyflufenamid inhibuje napadnutie tým, že bráni prenikaniu haustorií

do buniek a následne

tvorbe hýf a vyvinutiu

konídiofór. Vyznačuje sa

dlhodobým účinkom

a veľmi dobrým prenikaním do pletív rastlín.

 

 

 

 

 

Návod na použitie

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ ha

Ochran

Poznámka

 

 

ná doba

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, pšenica

 

 

 

 

 

 

jarná, jačmeň

 

múčnatka trávová

 

 

AT

 

 

ozimný, jačmeň jarný,

 

0,5 l

 

 

 

 

 

 

 

raž ozimná, tritikale

 

 

 

 

 

 

 

jabloň, hruška

 

múčnatka jabloňová

 

0,33 l

14 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pre aplikáciu

Doporučené množstvo vody: 200-400 l vody/ha. V závislosti od hustoty porastu. Max. 2 aplikácie.

Prípravok v obilninách aplikujte na jar preventívne od začiatku odnožovania do začiatku kvitnutia (BBCH 31-59). Zabezpečte dôkladné pokrytie ošetrovaného porastu v intervale 2-4 týždňoch. Prípravok neaplikujte v prípade, keď je plodina oslabená (z dôvodu sucha, vlhka, chladu, škodcov alebo nedostatku živín, vápna).

(2) Doporučené množstvo vody: 600-1000 l vody/ha. V závislosti od hustoty porastu. Max. 2 aplikácie.

Prípravok v jabloniach a hruškách aplikujte preventívne tesne pred kvitnutím, ošetrenie opakujte pri silnom tlaku choroby (BBCH 19-87). Zabezpečte dôkladné pokrytie ošetrenej listovej plochy.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ produkty

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe. Prípravok nemá nepriaznivý vplyv na susedné alebo následné plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka cyflufenamid je podľa FRAC zaradená do skupiny U6.

Prípravok nevykazuje krížovú rezistenciu s ďalšími fungicídmi s odlišným mechanizmom účinku. Aby sa zabránilo vytvoreniu rezistencie je potrebné striedať prípravky s odlišným mechanizmom účinku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.

Prázdny obal vypláchnite vodou, a to buď ručne (minimálne 3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača. Obal odovzdajte na likvidáciu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou legislatívou.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave tank-mix zmesí je zakázané miešať koncentrované prípravky. Prípravky pridávajte do nádrže jednotlivo za stáleho miešania.

ICZ/2011/0220/sc

3/5

Etiketa schválená: 12.11.2015

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%- ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Používajte odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky.

Príprava aplikačnej kvapaliny: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumová zástera z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumová obuv.

Aplikácia: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumová obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

Prípravok je horľavý (bod vzplanutia 116°C). Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môžu vznikať toxické splodiny.

Prvá pomoc

Všeobecné pokyny: Keď sa prejavia zdravotné komplikácie alebo v prípade pochybnosti uvedomte lekára a poskytnite mu informácie z bezpečnostnej karty alebo etikety.

Po nadýchaní: Ihneď vyveďte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a chráňte ho pred chladom. Ak postihnutý dostatočne nedýcha poskytnite mu umelé dýchanie do príchodu lekára.

Po zasiahnutí pokožky: Odstránite kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta umyte

mydlom

a dostatočným množstvom teplej vody.

 

 

Po zasiahnutí očí: Oči

vyplachujte dostatočným množstvom pitnej vody (10–15

minút).

V prípade pretrvávania začervenania vyhľadajte odborného lekára.

 

 

Po požití: Vypláchnite

ústa a podajte 10 tabliet aktívneho uhlia a minimálne

0,5 l vody.

Nevyvolávajte zvracanie! Privolať okamžite lekársku pomoc

 

 

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho

o prípravku,

s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave tel: 02/54774 166

Skladovanie

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom

ICZ/2011/0220/sc

4/5

Etiketa schválená: 12.11.2015

skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení (min 1:10) vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanuje 3%- ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

®je registrovaná ochranná známka Nippon Soda Chemical Co., Ltd.

ICZ/2011/0220/sc

5/5