Etiketa schválená: 10.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CUSTODIA®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený proti bielej hnilobe v repke ozimnej a repke jarnej.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, azoxystrobin CAS No.: 131860-33-8

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Pri používaní prípravku dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe. Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca: ADAMA Makhteshim Ltd., Industrial Zone, P.O. Box 60, Beer Sheva 84100, Izrael

Držiteľ autorizácie: ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CUSTODIA® je systémový fungicíd, s obsahom dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich účinných látok: tebuconazole a azoxystrobin. Tebuconazole pôsobí systémovo, inhibuje biosyntézu ergosterolov. Poskytuje preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. V repke ozimnej a v repke jarnej preukazuje rastovo regulačný efekt. Je rýchlo absorbovaný vegetatívnymi časťami ošetrených rastlín a transpiračným prúdom systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Doba reziduálneho pôsobenia sa pohybuje v rozmedzí 3 – 4 týždňov. Azoxystrobin je systémova fungicídna účinná látka s translaminárnym pôsobením, zastavuje elektrónový transport pri dýchaní mitochondrií

Etiketa schválená: 10.2.2016

a narušuje tým syntézu ATP patogénnych húb. Účinok je predovšetkým preventívny a preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobin poskytuje dlhé reziduálne pôsobenie, môže zabrániť vzniku novej infekcie po dobu 3 – 8 týždňov. Účinkom azoxystrobinu sú porasty dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšie tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.).

NÁVOD NA POUŽITIE

V repke ozimnej a jarnej aplikujte prípravok preventívne alebo na začiatku výskytu bielej hniloby od fázy začiatku kvitnutia až po plné kvitnutie (BBCH 61-65).

Prípravok aplikujte na suchý porast. CUSTODIA® sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči dažďu, avšak hodinu po ošetrení by nemalo dôjsť k zrážkam. Neošetrujte počas poludňajších horúčav.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka tebuconazole je organizáciou FRAC zaradená do G3 skupinyfungicídov so stredným rizikom rozvoja rezistencie. Účinná látka azoxystrobin patrí v rozdelení FRAC do skupiny G11fungicídov, s vysokým rizikom rozvoja rezistencie.

V záujme minimalizácie vzniku rezistencie, dodržiavajte odporúčania v tejto etikete, neznižujte dávku prípravkov. Aplikujte preventívne resp. pri prvých príznakoch napadnutia.

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku typu QoI a/alebo azolov, po sebe bez prerušenia iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku viac ako 2 x za vegetáciu. K zabráneniu rezistencie neaplikujte prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku typu QoI a/alebo azolov, inak ako preventívne alebo čo najskôr v životnom cykle huby.

Nespoliehajte sa iba na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku negatívny dopad na výšku a kvalitu produkcie, spracovateľské procesy ani na časti rastlín určené na rozmnožovanie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nesmie zasiahnuť susedné porasty. Niektoré odrody jabloní sú vysoko citlivé na účinnú látku azoxystrobín. Prípravok nesmie byť použitý, ak hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej kvapaliny na jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy.

Etiketa schválená: 10.2.2016

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je mierne škodlivý pre populácie relevantných predátorských roztočov a pavúkov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred prípravou postrekovej kvapaliny dôkladne pomiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2) Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok), alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení oplachovania. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd!

Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Pracovníci vstupujúci do ošetrených porastov musia mať primerané ľahké pracovné oblečenie a môžu vstupovať do ošetrených miest až po zaschnutí postreku na rastlinách.

Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Prípravok tvorí s vodou emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, CO2, vodnou hmlou, trieštenou vodou, prípadne pieskom, alebo zeminou. Zabezpečte, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických dráždivých a horľavých rozkladných produktov (oxid uhoľnatý, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu uhľovodíkov, oxidy dusíka, oxidy fosforu, oxidy síry)!

Etiketa schválená: 10.2.2016

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Zdraviu škodlivý - v prípade nehody ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety alebo karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

centrom v Bratislave, telefón: 02/54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od 0 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

registrovaná ochranná známka spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Izrael