.Etiketa schválená: 31.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CURZATE GOLD

Kombinovaný fungicíd vo forme granúl dispergovateľných vo vode na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

cymoxanil,

45 g/kg, 4.5 % w/w

t.j. N-etylaminokarbonyl-2-kyano-2-metoxyimino-acetamid

mancozeb,

680 g/kg, 68 % w/w

t.j. komplex manebu (etylen-1,2-bis-ditiokarbamidanu

 

 

mangánatého) a zinočnatých iontov

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: cymoxanil CAS 57966-95-7; mancozeb CAS 8018-01-7; methenamine CAS 100-97-0

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

Pred každým použitím si prečítajte etiketu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H361fd

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH208

Obsahuje cymoxanil, mancozeb a methenamine. Môže vyvolať alergické

 

reakcie.

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

 

P261

Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

 

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla.

 

P308+P313

PO expozícii alebo podozrení z nej: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

 

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

 

P501

Obsah / obal zneškodnite v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému

 

subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

 

ICZ/2015/4005/mt

1 / 6

 

.Etiketa schválená: 31.3.2016

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a ciest.

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

SPe4

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné

 

povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je

 

zvýšené riziko stekania vody.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je priajteľné pre populácie: dážďovky.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre včely prijateľné.

 

Prípravok je škodlivý pre populácie Typhlodromus pyri.

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz používania v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (podzemných aj povrchových). Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ, ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

DUPONT de International Operations S.A. (DIOSárl)

Držiteľ autorizácie/povolenia:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5, Česká

 

republika

 

tel. 257 411 111

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. 905

 

726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-02-1765

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 kg LDPE papierové vrece

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Curzate® je ochranná známka E.I. DuPont de Nemours and Co. Inc.

ICZ/2015/4005/mt

2 / 6

.Etiketa schválená: 31.3.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CURZATE GOLD je kombinovaný fungicídny prípravok s kontaktnou a lokálne-systémovo pôsobiacou zložkou. Cymoxanil pôsobí lokálne systémovo ako antisporulant, podporuje hypersenzitívnu reakciu v napadnutých pletivách, inhibuje klíčenie spór a rast mycélia plesne a zabezpečuje aj translaminárny a kuratívny účinok krátko po infekcii. Patrí do chemickej skupiny cyanoacetamideoxime. Rýchly príjem a transport cymoxanilu v ošetrených rastlinách zabezpečuje spoľahlivý účinok aj v daždivom období. Mancozeb ako dithiokarbamát s viacpolohovou aktivitou pôsobí kontaktne a predlžuje dobu účinku. Patrí do chemickej skupiny dithio- carbamates. CURZATE® GOLD ničí citlivé druhy plesne zemiakovej, ako aj kmene rezistentné voči prípravkom zo skupiny derivátov acylalanínu.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

pleseň zemiaková

 

2,3 kg

 

14 dní

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Zemiak

Dávka vody: 200 - 400 l /ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 4 × Interval medzi aplikáciami: 7 dní

CURZATE GOLD aplikujte pozemne proti plesni zemiakovej od rastovej fázy: viac ako 90 % rastlín v riadku zapojených, do rastovej fázy začiatku žltnutia listov (BBCH 39-91).

Ošetrujte pozemne schválenými a dobre kalibrovanými postrekovačmi.

Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť. Mancozeb je kontaktná účinná látka, ktorá nepreniká do rastlín a je zmývateľná dažďom. Po vydatných dažďoch (viac ako 20 mm zrážok) ošetrenie opakujte.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom v etikete nemá prípravok CURZATE® GOLD fytotoxické ani iné nepriaznivé účinky na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie fungicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných kmeňov hubových patogénov, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý kmeň sa považuje za rezistentný, ak ho použitý fungicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej dávke.

Vývoju rezistentných kmeňov sa dá predísť dodržiavaním zásad správnej praxe ochrany rastlín (aplikáciou za priaznivých podmienok, vyhýbaniu sa monokultúrnemu pestovaniu plodín) alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným mechanizmom účinku.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šlachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po

ICZ/2015/4005/mt

3 / 6

.Etiketa schválená: 31.3.2016

dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

VPLYV NA ÚRODU

Ošetrenie nemá negatívny vplyv na rastové parametre, úrodu ani kvalitu ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ošetrenie neovplyvňuje rotáciu pestovaných plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zaistite kontinuálne miešanie obsahu postrekovača po celú dobu prípravy kvapaliny aj vlastnej aplikácie. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave. Nemiešajte CURZATE® GOLD s alkalickými prípravkami (pH 8)!

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.olejové disperzie

8.emulzie typu olej:voda

9.emulzné koncentráty

10.koncentráty pre riedenie vodou

11.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

12.rozpustné hnojivá

13.spomaľovače úletu

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a vypláchnite opakovane vodou

s prídavkom vhodného čistiaceho detergentu. Postupujte podľa návodu na použitie zvoleného čistiaceho prostriedku. Mechanicky odstráňte prípadné usadeniny.

Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranu očí/tváre (t.j. ochranný tvárový štít alebo ochranné okuliare), respirátor s časticovým filtrom, gumové topánky a zásteru z pogumovaného textilu/PVC.

Pri aplikácii postrekom používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranu očí/tváre (t.j. ochranný tvárový štít alebo ochranné okuliare), respirátor s časticovým filtrom, gumové topánky.

Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a u mytia tváre a rúk

ICZ/2015/4005/mt

4 / 6

PRVÁ POMOC Všeobecné pokyny:

.Etiketa schválená: 31.3.2016

teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Vstup na ošetrené plochy je povolený najskôr po vysušení postreku na porastoch za podmienky použitia pracovného odevu a rukavíc. Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Zabráňte dopadu priameho postreku alebo úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosolu: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujťe kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, zarudnutie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lékársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárská pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďaľší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 °C do +30 °C, oddelene od poživatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred zvlhnutím! Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok. Po tejto dobe môže byť prípravok naďalej uvádzaný do obehu a používaný, pokiaľ sa vyšetrením vzorky preukáže, že chemické a fyzikálne vlastnosti vyhovujú registrovanej špecifikácii prípravku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/4005/mt

5 / 6

.Etiketa schválená: 31.3.2016

CURZATE® GOLD používajte iba v súlade s návodom na použitie na tejto etikete. Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Green point / arrows in triangle „PA/LDPE“

ICZ/2015/4005/mt

6 / 6