Etiketa schválená: 9.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CUPROXAT SC

Meďnatý fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča, chmeľu proti peronospóre chmeľovej, broskýň proti kučeravosti broskyňových listov a rajčiakov proti plesni zemiakovej.

Účinná látka:

 

Tribázický síran meďnatý 345 g/l;

190 g/l vo forme kovovej medi

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tribázický síran meďnatý CAS No.: 12527-76-3, ethandiol CAS No.: 107-21-1

Označenie prípravku:

GHS09

POZOR !

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickú

 

reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu obalov.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné

 

zariadenia

v blízkosti

povrchových

vôd.

Zabrániť

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových

kanálov

z poľnohospodárskych dvorov

 

a vozoviek, ciest.

 

 

 

 

 

SPe3

Z dôvodu

ochrany vodných

organizmov

udržiavajte medzi

ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m

 

pre chmeľ a broskyne.

 

 

 

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

 

 

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

 

 

ICZ/2014/2947/mt

 

 

 

 

 

1 /5

Etiketa schválená: 9.2.2015

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz používania prípravku v 1. A 2. Ochrannom pásme vodných zdrojov! Zabezpečte, aby pri aplikácii neboli zasiahnuté včelomilné kvitnúce buriny. Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

NUFARM GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A-

 

4021 Linz, Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A-

 

4021 Linz, Rakúsko

Poverený zástupca:

FN Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-02-1199

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

CUPROXAT® SC - je registrovaná značka firmy Nufarm GmbH & Co KG, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Cuproxat SC pôsobí kontaktne, po postreku vytvára na rastline dobre viditeľný, jemný, rovnomerne rozložený film, ťažko zmývateľný dažďom, čím chráni rastlinu aj za nepriaznivého počasia.

Meď inhibuje rozvoj a rast chorôb zapríčinených hubovými a bakteriálnymi patogénmi narúšaním ich enzýmového systému. Meď je účinnejšia viac na spóry ako samotné mycélium, preto musí byť aplikovaná ešte pred očakávaným výskytom infekcie.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

 

peronospóra viniča

 

5 l

21

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chmeľ

 

peronospóra chmeľová

 

5 l

14

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broskyňa

 

kučeravosť broskyňových

 

5 l

 

AT

-

 

 

 

listov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajčiak

 

pleseň zemiaková

 

5 l

10

 

 

na spracovanie

 

 

 

3

 

 

na priamy konzum

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2014/2947/mt

 

 

 

 

 

2 /5

 

Etiketa schválená: 9.2.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 4 x

Ošetrenie viniča

Začnite až po odkvitnutí (BBCH 69). Zvlášť výhodné je jeho použitie pre záverečné ošetrenie. Množstvo postrekovej kvapaliny 1000 – 1500 l/ha podľa vzrastu viniča a infekčného tlaku.

Broskyne

Ošetrujte vo fáze nalievania pupeňov, najneskôr na začiatku nalievania pupeňov (BBCH 01), v čase, kedy dochádza k otváraniu vonkajšieho obalu pupeňov. Dávka vody 1000 l/ha.

Ošetrenie rajčiakov

Prípravok používajte preventívne pred očakávaným výskytom infekcie. Odporúčaný interval je v závislosti od počasia 5 – 7 dní. Dávka vody 1000 l/ha.

Chmeľ

Dávka postrekovej kvapaliny závisí od rastovej fázy chmeľu (1000-2500 l/ha). Vždy zabezpečte dokonalé zmáčanie povrchu ošetrovaných rastlín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Anorganické meďnaté prípravky sú podľa FRAC zaradené medzi prípravky s viacpolohovou kontaktnou aktivitou (FRAC kód M1), ktoré spravidla nevyvolávajú rezistenciu.

VPLYV NA ÚRODU

Pokusmi bolo zistené, že pri dodržaní predpísaného dávkovania a návodu na použitie, prípravok nemá negatívne účinky na úrodu ošetrovaných plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nie sú známe žiadne obmedzenia v zaradení následných a náhradných plodín. Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Postrekujte za bezveterného počasia.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní všetkých doporučení uvedených v etikete, prípravok nemá žiadne škodlivé účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2014/2947/mt

3 /5

Etiketa schválená: 9.2.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po aplikácii je potrebné celý postrekovač dôkladne vyčistiť niekoľkonásobným prepláchnutím vodou, prípadne s prídavkom aktívneho uhlia. Použité nástroje, náradie, zariadenia a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou. Prípravok, postreková kvapalina ani oplachové vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postreku používajte gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po skončení práce sa dôkladne umyte vodou a mydlom. Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Postrek vykonávajte len za bezvetria, alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty!

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

Po požití:

Vypláchnite ústa, dajte vypiť 1-2 poháre vody. Ak je postihnutý

 

v bezvedomí alebo ak má

kŕče,

nikdy nič nepodávajte ústami

 

a nevyvolávajte zvracanie.

Pri

pretrvávajúcich

problémoch

 

vyhľadajte lekársku pomoc.

 

 

 

Po nadýchaní:

Odneste postihnutého zo zamoreného priestoru na

čistý vzduch

 

a zabezpečte polohu v pokoji. Pri ťažkom a nepravidelnom dýchaní

 

postihnutého okamžite dopravte k lekárovi.

 

Po zasiahnutí pokožky: Kontaminovaný odev okamžite odstráňte. Zasiahnuté miesta omývajte vodou a mydlom. Ak bola pokožka podráždená a podráždenie pretrváva, zaistite lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najmenej 15 minút vyplachujte množstvom pitnej vody aj pod horným a spodným viečkom. Okamžite vyhľadajte odborného lekára.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku alebo poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave ( 02 /54774166 ). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

Upozornenie

Cuproxat SC nie je horľavá kvapalina.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to formou jemnej hmly , nikdy nie silným prúdom a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda (ak bola použitá) nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5°C do + 35°C v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív

ICZ/2014/2947/mt

4 /5

Etiketa schválená: 9.2.2015

a prázdnych obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod".

ICZ/2014/2947/mt

5 /5