Etiketa schválená: 08.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

®CUPROCAFFARO MICRO

Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

Účinná látka:

 

 

Copper oxychloride

658 g.kg-1;

t.j. oxichlorid meďnatý,

 

65,8 % hmot.

obsah 375 g.kg-1 resp. 37,5 % hmot. kovovej

 

 

medi (Cu)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: oxichlorid meďnatý CAS č.: 1332-40-7; sodná soľ metylnaftalen sulfónovej kyseliny CAS č.: 9084-06-4; nátrium-2-[metyl (oleoyl) amino]etán-1-sulfonát CAS č.: 137-20-2

Označenie prípravku:

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok a iný prípravok obsahujúci účinnú zložku Cu v dávke vyššej ako 3 kg/ha za sezónu na rovnakom pozemku.

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

SPe 8 Nebezpečný pre včely.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2014/2754/ha

1/5

 

Etiketa schválená: 08.10.2014

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč2

Prípravok je pre včely škodlivý.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte, ak v podraste ošetrovaného viniča sú kvitnúce buriny! Zabráňte úletom aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI !

Výrobca: ISAGRO, S.p.A., Centro Uffici SanSiro,

Fabbricato D-ala 3,

Via Caldera 21,

20153 Miláno,

Taliansko

Držiteľ autorizácie: ISAGRO, S.p.A., Centro Uffici SanSiro, Fabbricato D-ala 3,

Via Caldera 21,

20153 Miláno,

Taliansko, tel: 0039 (0)2 4090 1276

Právny zástupca: AGRO ALIANCE SK, s.r.o.,

ČSĽA 579/28,

972 17 KANIANKA, tel.: 046/5400501

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1344

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie a hmotnosť (čistá): 1 kg, 2 kg vrecko kompozit C(PES/AL/PE) a kartónová škatuľa

5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg vrece C(PAP/PE);

Doba použiteľnosti prípravku: 2 roky od dátumu výroby pri správnom skladovaní

® CUPROCAFFARO je registrovaná ochranná známka spoločnosti ISAGRO S.p.A.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fungicíd CUPROCAFFARO MICRO sa používa na preventívne ošetrenie viniča proti peronospóre viniča. Oxychlorid medi je kontaktná účinná látka s preventívnym účinkom proti pôvodcom hubových chorôb, ktorým spôsobuje inhibíciu klíčenia spór na povrchu ošetrených rastlín. Fungicídny viacbodový účinok uvoľňovaných meďnatých iónov pôsobí preventívne proti klíčeniu spór patogénnych húb tým, že spôsobujú nešpecifický rozpad bunkových bielkovín.

ICZ/2014/2754/ha

2/5

 

 

 

 

Etiketa schválená: 08.10.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

Plodina

 

 

 

Ochranná

Poznámka

 

 

Účel použitia

Dávka/ha

doba

 

vinič

 

peronospóra viniča

2,0 - 2,67 kg

21

 

 

 

 

(0,2-0,27 %)

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií: 3 aplikácie za sezónu. Pri ošetrovaní iba v dávke 2 kg/ha sú možné 4 aplikácie za sezónu (4 x 2 kg/ha) , t.j. max 3 kg Cu/ha.

Odporúčaná dávka vody: 1000 l na ha.

Aplikujte pred kvetom, po odkvitnutí opakovať podľa potreby v intervale 7-14 dní, predovšetkým pre posledné ošetrenie (BBCH 71-89).

V prípade znižovania množstva vody pri ošetrovaní viniča (300-1000 l/ha), je potrebné dodržať dávku prípravku na hektár.

Prípravok môže byť aplikovaný bežnými rosičmi, prípadne postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Nie je povolený pre leteckú aplikáciu!

Dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

INFORMÁCIA O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINÉ PRODUKTY

Prípravok aplikovaný v registrovanej dávke a v súlade s etiketou nepredstavuje pre vinič žiadne riziko fytotoxicity pre akúkoľvek odrodu ošetrovanej plodiny. Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susedné porasty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Používanie prípravku s účinnou látkou oxichlorid Cu nepredstavuje riziko vzniku rezistencie patogénov, voči ktorým je prípravok používaný. Oxichlorid meďnatý patrí podľa FRAC do skupiny (M1) anorganických fungicídnych účinných látok (ako napríklad aj síra), ktoré sa vyznačujú širokospektrálnym účinkom. Napriek tomu, že oxichlorid meďnatý je dlhodobo používaná účinná látka, doteraz nebol zistený žiadny prípad rezistencie. Skupina FRAC vznik rezistencie na túto účinnú látku ani nepredpokladá.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok aplikovaný v registrovanej dávke a v súlade s návodom na použitie nepredstavuje riziko vplyvu na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, alebo iné vlastnosti rastlinných produktov vrátane vplyvu na transformačné procesy - spracovanie hrozna kvasením.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok aplikovaný v registrovanej dávke a v súlade s návodom na použitie nepredstavuje riziko vplyvu na následné ani susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní uvedených dávok prípravku a podmienok aplikácie, z hľadiska požiadaviek integrovanej ochrany rastlín prípravok neškodí populáciám Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea ani Aphidius rhophalosiphi. Prípravok môže byť používaný v systémoch integrovanej ochrany rastlín alebo integrovanej rastlinnej produkcie.

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. Prípravok je pre včely škodlivý.

ICZ/2014/2754/ha

3/5

Etiketa schválená: 08.10.2014

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky dážďovky a iné pôdne makroorganizmy prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Upozornenie:

Na prípravu kvapaliny ani na aplikáciu nepoužívajte železné nádoby ani nádoby z bieleho plechu. CUPROCAFFARO MICRO nie je kompatibilné s prípravkami so zásaditou reakciou alebo s prípravkom na báze účinnej látky thiram. V prípade miešania s inými prípravkami, dodržujte dlhšiu ochrannú dobu. Všímajte si bezpečnostné opatrenia pre jedovaté prípravky.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Nádrž, čerpací, filtračný systém a postrekové ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v množstve ktoré zodpovedá najmenej 10% objemu nádrže postrekovača. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa ich návodu na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ošetrovanie môže byť vykonávané iba za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť! Pri príprave aplikačnej kvapaliny používajte: pracovný ochranný odev, zástera z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Pri aplikácii prípravku používajte pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami, ochrannú masku na tvár. Kontaminovaný pracovný odev pred novým použitím vyperte! Poškodené osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. roztrhnuté rukavice) treba vymeniť. Aplikujte za bezvetria alebo mierneho vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu aplikačnej kvapaliny na obsluhu aplikačného zariadenia. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri aplikácii nepoužívajte kontaktné šošovky.

Dôležité upozornenie

Prípadný požiar haste vodou, CO2 v závislosti od materiálov nachádzajúcich sa v ohni. Vodu použite iba výnimočne a keď tak iba vo forme jemnej hmly, nikdy ne silným prúdom a len vtedy keď je dokonalo zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti (najmä podráždenie očí) alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte prácu, opustite zamorený priestor.

Po zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

Po zasiahnutí očí: Postihnutému najprv odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používa a súčasne vyplachujte priestor pod viečkami aspoň počas 10 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nemožno opätovne použiť, treba ich zlikvidovať.

ICZ/2014/2754/ha

4/5

Etiketa schválená: 08.10.2014

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu/kartu bezpečnostných údajov prípadne obal prípravku.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (aj prípadnú následnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v zatvorených originálnych obaloch v zamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30 °C oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Výrobca nepreberá záruku za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním prípravku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA SPOLOČNOSTI ISAGRO S.P.A.

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Isagro S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku

ICZ/2014/2754/ha

5/5