Etiketa schválená: 1.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CREDO®

Postrekový systémový fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu proti hubovým chorobám pšenice a jačmeňa.

Účinná látka:

 

 

Picoxystrobin,

100 g/l; 7,9 % w/w

t.j.metyl-(E)-3-metoxy-2-[2-(6-trifluorometyl-2-

 

 

pyridyloxymetyl) fenyl]akrylát

Chlorothalonil,

500 g/l; 39,4 % w/w

t.j. tetrachlórisoftalonitril (2,4,5,6-tetrachlorbenzen-1,3-

 

 

dikarbonitril)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: picoxystrobin, CAS: 117428-22-5, tetrachlorisoftalonitril, CAS č-: 1897-45-6

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

1/6

ICZ/2011/0402/kn

ICZ/2015/3875/mt

 

Etiketa schválená: 1.12.2015

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov/ odovzdajte

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a ciest.

Spe2

Neaplikovať na svahovitých a na drenážnych pôdach, aby sa ochránili vodné organizmy

 

a predišlo sa negatívnym účinkom na ne.

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín

 

tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky a iné pôdne mikroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

PHO4 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. ochrannom pásme. Prípravky sa nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok na ochranu rastlín je vylúčený z použitia v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov! Dbajte, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! Uložte mimo dosah zvierat!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o.

 

Pekařská 14

 

Praha 5, 15500

 

Česká republika

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o.

 

Lichnerova 23

 

90301 Senec, tel. 905 726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-02-1174

Dátum výroby:

uvedené na obale

 

2/6

ICZ/2011/0402/kn

 

ICZ/2015/3875/mt

 

Etiketa schválená: 1.12.2015

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 l HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

® registrovaná ochranná značka E.I.DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok CREDO® obsahuje picoxystrobin, širokospektrálne pôsobiacu účinnú látku zo skupiny QoI strobilurínov, ktorá ako inhibítor mitochondriálneho dýchania pôsobí preventívne proti chorobám obilnín. Chlorothalonil je kontaktná, foliárna, preventívna účinná látka zo skupiny ftalimídov a účinkuje predovšetkým na listové škvrnitosti, zabraňuje klíčeniu spór, rastu mycélia a obmedzuje pohyblivosť zoospór. Chlorthalonil je fungicídna účinná látka, ktorá zasahuje hubu na viacerých cieľových miestach v bunke.

FRAC klasifikácia rizika vzniku rezistencie: nízke.

Prípravok je v dôsledku systémového a translaminárneho pôsobenia ako aj pôsobenia výparom rozvádzaný v pletivách ošetrených rastlín a má dlhodobú reziduálnu účinnosť (6 týždňov). Najlepšie výsledky sú pri preventívnej aplikácii (pred infekciou alebo na začiatku rozvoja choroby).

Kombinácia chlorothalonilu a picoxystrobinu v prípravku CREDO® poskytuje doplnkový a synergický účinok a znižuje riziko vývoja rezistencie. Ošetrenie predlžuje zachovanie zelenej listovej plochy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

septorióza pšenice,

2 l

42

 

pšenica jarná

septorióza plevová, hrdze

 

 

 

jačmeň ozimný,

múčnatka trávová,

2 l

42

 

jačmeň jarný

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

 

jačmeňa

 

 

 

Maximálny počet ošetrení: 2 x 2 l/ha/plodina/rok t.j. aplikáciu maximálne 2 krát 200 gramov účinnej látky Picoxystrobin na jeden hektár za jednu sezónu a maximálne 2 krát 1000 gramov účinnej látky Chlorothalonil na jeden hektár za jednu sezónu

Dávka vody: 200-400 l/ha, pozemná aplikácia Ochranná doba: 42 dní

Interval medzi aplikáciami: minimálne 21 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU

V pšenici ozimnej a pšenici jarnej používajte CREDO® preventívne pri prvom výskyte infekcie v dávke 2 l/ha proti septoriózam a hrdziam v aplikačnom intervale od konca odnožovania až do konca kvitnutia (BBCH 29-69), podľa intenzity infekcie jednotlivých hubových chorôb, optimálne podľa signalizácie.

V jačmeni ozimnom a jačmeni jarnom používajte CREDO® preventívne pri prvom výskyte infekcie v dávke 2 l/ha proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa v aplikačnom intervale od konca odnožovania až do začiatku kvitnutia (BBCH 29-51), podľa intenzity infekcie jednotlivých hubových chorôb, optimálne podľa signalizácie.

3/6

ICZ/2011/0402/kn

ICZ/2015/3875/mt

Etiketa schválená: 1.12.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom na tejto etikete prípravok nevykazuje fytotoxicitu ani negatívny vplyv na úrodu ani užitočné a iné necielené organizmy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie fungicídov s rovnakým spôsobom účinku (QoI inhibítory) na tom istom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných kmeňov patogéna, ktorých výskyt sa môže stať dominantným. Vývoju rezistentných kmeňov možno predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov na báze QoI inhibítorov s iným mechanizmom účinku alebo používaním kombinovaných prípravkov alebo tank mixov prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku. Z dôvodu minimalizácie vzniku rezistencie je potrebné rešpektovať odporúčanie FRAC:

1.dodržiavajte dávky a termíny aplikácie (preventívne použitie)

2.v obilninách aplikujte maximálne dve ošetrenia QoI fungicídom v jednom vegetačnom období

3.v obilninách aplikujte QoI fungicídy prednostne v kombináciách s účinnými látkami s iným mechanizmom účinku

4.obmedzte použitie iba proti múčnatke trávovej

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Obsah kanistra pred použitím homogenizujte pretrepaním.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vypláchnite opakovane vodou s prídavkom čistiaceho detergentu. Postupujte podľa návodu na použitie zvoleného čistiaceho prostriedku. Nevyplachujte v blízkosti zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte respirátor s časticovým filtrom, ľahký ochranný odev z tkaného textilného materiálu, klobúk, ochranný tvárový štít alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte navyše zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie. Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do

4/6

ICZ/2011/0402/kn

ICZ/2015/3875/mt

Etiketa schválená: 1.12.2015

vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

CREDO® je formulovaný ako nehorľavý suspenzný koncentrát na vodnej báze. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom, a iba v tých prípadoch, keď je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda z hasenia nezasiahne verejnú kanalizáciu, recipienty povrchových vôd a neprenikne ku zdrojom spodných vôd.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje nakoľko pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Všeobecne:

Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy

 

informujte lekára a podajte informácie z etikety / karty bezpečnostných

 

údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate vedomia alebo

 

výskytu kŕčov, umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na

 

boku, kontrolujte životne dôležité funkcie a zabráňte prechladnutiu. Pri

 

strate vedomia alebo pri výskyte kŕčov nepodávajte nič ústami, vždy

 

privolajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí:

Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte

 

prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie.

 

Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Po požití:

Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy

 

nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte

 

lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Po zasiahnutí očí:

Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom vlažnej tečúcej

 

vody po dobu minimálne 15 minút. V prípade príznakov podráždenia

vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení z otravy alebo otrave dopravte postihnutého k lekárovi s informáciou o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených neporušených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách od 0 až do +30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, vlhkom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok. Po tejto dobe môže byť prípravok naďalej uvádzaný do obehu a používaný, pokiaľ sa vyšetrením vzorky preukáže, že chemické a fyzikálne vlastnosti vyhovujú registrovanej špecifikácii prípravku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako

5/6

ICZ/2011/0402/kn

ICZ/2015/3875/mt

Etiketa schválená: 1.12.2015

nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Poznámka

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

Disposal and recycling symbols

Green point / triangle with arrows „HDPE“ below or „2“ inside the triangle

6/6

ICZ/2011/0402/kn

ICZ/2015/3875/mt