Etiketa schválená: 8.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

COUGAR® FORTE

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu určený proti metličke a dvojklíčnolistovým burinám v ozimných obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Diflufenican

280 g/l t.j. N-(2,4-dichlorfenyl)-2-(3-fluormethylfenoxy)-3-

 

pyridinkarboxamid (22,70 % hm)

Flufenacet

280 g/l

t.j. N-(4-fluoro-phenyl)-N-isopropyl-2-(5-trifluoromethylethyl-

[1,3,4]thiadiazol-2-yloxy)acetamide (22,70 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: flufenacet CAS No.: 142459-58-3, diflufenican CAS No.: 83164-33-4

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

H302 Škodlivý po požití.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P308+P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely a iný užitočný hmyz prijateľné.

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

ICZ/2015/3829/ha

1/5

Etiketa schválená: 8.2.2016

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

PHO 2 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2.pásma ochrany (PO) zdrojov podzemných vôd. Ak nie je 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2.pásmo. Vo vnútornej časti 2. pásma ochrany povrchových vodných zdrojov môže byť prípravok použitý len za nasledovných podmienok:

a)nemôže sa použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky

b)nesmie sa použiť vo vnútornej časti druhého PO vodárenského toku (povrchového zdroja vôd, ktorý slúži s priamo k odberu vodárňami),

c)prípravok sa môže používať vo vnútornej časti ochranného pásma 2. stupňa povrchových vôd len za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15º), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd.

Prípravok sa nesmie používať v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd, v 2. ochrannom pásme povrchových vôd sa môže prípravok použiť len pri dodržaní stanovených podmienok.

Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-11-1041

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l HDPE kanister

 

10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby

COUGAR® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Diflufenican je prevažne absorbovaný mladými rastlinami v období klíčenia a vzchádzania, sekundárne potom koreňovým systémom a listami. Flufenacet je absorbovaný prevažne koreňovým systémom, sekundárne klíčnymi listami a 1. párom pravých listov. Pri preemergentnej aplikácii vytvorí diflufenican na povrchu pôdy tenkú vrstvu. Flufenacet vhodne dopĺňa a rozširuje spektrum herbicídneho účinku, predovšetkým na trávovité buriny. COUGAR FORTE je určený pre jesennú

ICZ/2015/3829/ha

2/5

Etiketa schválená: 8.2.2016

preemergentnú a postemergentnú aplikáciu v ozimných obilninách proti širokému spektru jednoročných burín.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: metlička obyčajná, mätonohy, lipnica ročná, lipkavec obyčajný, mak vlčí, rumančeky, kapsička pastierska, horčica roľná, láskavec ohnutý, ruman roľný, rožec roľný, stavikrv vtáčí, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, zemedym lekársky, hluchavka purpurová, reďkev ohnicová, veroniky, fialky, loboda konáristá, nevädza roľná, mrlík biely, chryzantémovka siatinová, stavikrvy, iskerník roľný, psiarka roľná.

Menej citlivé buriny: lipkavec obyčajný v dávke 0,35 l/ha

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná, raž,

metlička,

0,35 l

AT

 

tritikale, jačmeň ozimný

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

lipkavec obyčajný

0,5 l

AT

 

tritikale, jačmeň ozimný

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčané množstvo vody pri pozemnej aplikácii je 200-400 l.ha-1 Prípravok COUGAR FORTE aplikujte jedenkrát za sezónu. Ošetrujte na jeseň od výsevu do začiatku odnožovania plodiny.

Preemergentne (BBCH 00-09) ošetrujte pozemky s dobre pripravenou pôdou, bez hrúd. Na ľahkých kamenitých pôdach je lepšie prípravok aplikovať na jeseň postemergentne (BBCH 11-21), v zime je možná aplikácia na zamrznutú pôdu, pokiaľ nedochádza k striedavému rozmŕzaniu a zamŕzaniu. Nebráňte a nevalcujte 15 dní pred a po postemergentnej aplikácii! Pri postemergentnej aplikácii neošetrujte poškodené, vzchádzajúce a nedostatočne hlboko zasiate (3 cm) obilniny, prípadne porasty v zlom zdravotnom stave (mráz, sucho, zamokrenie). Neošetrujte obilniny s podsevmi ďatelinovín a ovsa. Zaistite rovnomernú aplikáciu.

Aplikácia je možná bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie.

Letecky neaplikovať!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii prípravku COUGAR FORTE môže v niektorých prípadoch dôjsť na ošetrenej obilnine k prechodnej fytotoxicite, ktorá sa prejavuje najmä zosvetlením listov, žltými škvrnami na listoch alebo zbelením niektorých listov. K týmto prejavom môže dôjsť najmä v prípade, že ošetrená obilnina je vystavená stresu poklesom teplôt, nadmernými zrážkami, zamokrením či kombináciou rôznych stresových faktorov. Prípadný výskyt príznakov fytotoxicity je dočasný a nemá vplyv na výšku úrody ani kvalitu zrna.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok COUGAR FORTE obsahuje dve účinné látky. Účinná látka flufenacetat je herbicíd na báze oxyacetamidu, ktorý pôsobí prostredníctvom inhibície delenia a rastu buniek. Patrí do skupiny K3 (HRAC). Účinná látka diflufenican je na báze pyridínkarboxyamidu a patrí do skupiny nikotínanalidových herbicídov, ktoré účinkujú cestou inhibície biosyntézy karotenoidov. Patrí do skupiny F1(HRAC).

Prípravok COUGAR FORTE sa používa jedenkrát za sezónu.

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

ICZ/2015/3829/ha

3/5

Etiketa schválená: 8.2.2016

-dodržiavať zásady striedania plodín

-dodržiavať zásady správnej agrotechniky, ničiť vzídené buriny pred sejbou plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi

-pri pestovaní obilnín na rovnakých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín

-používať čistené certifikované osivo, aby sa zabránilo prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok COUGAR FORTE nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade výsevu následných plodín v bežnom osevnom postupe po zbere obilniny pri použití klasickej orby môže byť vysievaná akákoľvek plodina bez obmedzenia.

V prípade minimalizácie (napr. sejba po podmietke) sa môžu na repke ozimnej na klíčnych a prvých pravých listoch prejaviť symptómy fytotoxicity vo forme svetlých škvŕn bez vplyvu na neskorší vývoj plodiny. Pri priamom výseve bez kultivácie môžu byť tieto symptómy výraznejšie.

Pokiaľ dôjde k potrebe presiať ošetrenú plodinu po aplikácii COUGARU FORTE už na jeseň tak môže byť vysievaná len pšenica ozimná. Pokiaľ sa vysieva náhradná plodina na jar, malo by medzi aplikáciou a novým výsevom uplynúť najmenej 12 týždňov, pozemok by mal byť zoraný a ako náhradná plodina môže byť vysievaná pšenica jarná, jačmeň jarný, hrach, fazuľa, zemiaky, mrkva, kukurica, slnečnica, sója, lupina alebo cibuľa. V žiadnom prípade by ako náhradná plodina nemala byť vysievaná akákoľvek kapustovitá plodina alebo repa cukrová.

Susediace plodiny (okrem ozimných obilnín, do ktorých je prípravok registrovaný) nesmú byť postrekovou kvapalinou zasiahnuté.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s etiketou nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač musí byť vyčistený čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov postrekovej kvapaliny a jej zložité odstraňovanie.

POSTUP:

1.Vystriekajte všetku postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dobre ich prepláchnite vo vode.

3.Naplňte postrekovač vodou na 10% obsahu nádrže a spusťte miešanie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku).

4.Vystriekajte výplachovú kvapalinu na práve ošetrenom pozemku.

5.Opakujte krok 3 a 4.

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

ICZ/2015/3829/ha

4/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 8.2.2016

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchnuť ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadať lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu

privolajte ihneď lekára a informujte ho

o prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade

potreby lekár môže liečbu konzultovať

s Národným

toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

 

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3829/ha

5/5