Etiketa schválená: 19.5.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CORAGEN 20 SC

Postrekový insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu kukurice, jablone, viniča a zemiaka proti žravým škodcom.

ÚČINNÁ LÁTKA

200 g/l (18,4 % hmot.) Chlorantraniliprole, t.j. 3-brom-4'-chlór-1-(3-chlór-2-pyridyl)-2'- metyl-6'-(metylkarbamoyl)pyrazol-5-karboxanilid

Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Chloranthraniliprole, CAS 500084-45-7

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

GHS09

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie je pre včely prijateľné.

Aplikujte mimo letového času včiel, najlepšie vo večerných hodinách.

Etiketa schválená: 19.5.2014

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. A 2. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV (PODZEMNÝCH AJ POVRCHOVÝCH) PITNÝCH VÔD.

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ZABRÁŇTE KONTAMINÁCII VÔD SAMOVOLNÝM SPLAVENÍM PRÍPRAVKU Z OŠETRE NÝCH PLÔCH.

PRÍPRAVOK NESMIE ZASIAHNUŤ SUSEDIACE PLODINY ANI NECIEĽOVÉ

RASTLINY.

ZÁKAZ VYLIEVANIA PRÍPRAVKU A JEHO ZVYŠKOV DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DUPONT International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DUPONT CZ s.r.o., Pekařská 14, 155 00 Praha 5, Česká republika

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec Tel. 905 726 030

Etiketa schválená: 19.5.2014

CORAGEN® registrovaná ochranná značka E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CORAGEN 20 SC je kontaktný a požerový insekticíd z triedy antranildiamídov. Obsahuje účinnú látku chlorantraniliprole, s novým mechanizmom účinku, ktorý spočíva v tom, že ovplyvňuje ryanodínové receptory cieľového hmyzu, blokuje svalovú reguláciu, čo vedie k rýchlej paralýze a úhynu. Expozícia v toxickej dávke vedie v dôsledku ochrnutia k bezprostrednému zastaveniu príjmu potravy s plným účinkom o 2- 4 dni od ošetrenia. Účinkuje tiež ovicídne a ničí všetky larválne štádia citlivých druhov hmyzu.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU Jabloň

Obaľovač jablčný : Ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok, najneskôr pred liahnutím, formou postreku alebo rosenia, v BBCH 70-87 (t.j. veľkosť plodov do 10 mm až ovocie zrelé pre zber). Množstvo vody je 800 - 1500 l /ha podľa vzrastu stromov. Ošetrujte max. 2 x počas vegetačného obdobia v intervale 14-21 dní.

Vinič

Obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný:

Ošetrite postrekom alebo rosením podľa signalizácie, na začiatku liahnutia lariev každej generácie, prednostne L2- L3.

Vinič (na víno) ošetrujte najneskôr v BBCH 57-83 (t.j. metlina celkom vyvinutá, kvety oddelené až bobule jasno sfarbené), max. 1 x počas vegetácie. Dávka vody je 1000 l/ha.

Kukurica

Vijačka kukuričná: Ošetrite podľa signalizácie na začiatku liahnutia lariev, max. 2 x za vegetačné obdobie, v BBCH 14-55 (t.j. 4 listy vyvinuté až stred metliny sa začína oddeľovať) a v BBCH 73- 87 (t.j. skorá mliečna zrelosť až fyziologická zrelosť, zrno má 60 % sušiny). Dávka vody 300- 600 l/ha. Interval medzi aplikáciami je 10- 30 dní.

Etiketa schválená: 19.5.2014

Zemiak

Pásavka zemiaková:

Prípravok aplikujte podľa signalizácie, na začiatku liahnutia lariev, v BBCH 31-60 (t.j. začiatok zapájania plodiny: 10% rastlín v riadku zapojených až do začiatku kvitnutia). Ošetrujte max. 1x počas vegetačného obdobia. Dávka vody je 300-600 l/ha.

Aplikujte v odporúčaných dávkach, keď populácia škodcov dosiahne prah ekonomickej škodlivosti. Používajte dostatočné objemy postrekovej kvapaliny pre zaistenie dôkladného a rovnomerného pokrytia. Striedajte s insekticídmi s odlišným mechanizmom účinku.

Dažďové zrážky v dobe, keď postreková kvapalina na povrchu ošetrených rastlín už zaschla, nevyžadujú opakovanie ošetrenia.

Vstup do ošetrených porastov je možný okamžite po zaschnutí postreku.

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

CORAGEN 20 SC bol testovaný na množstve odrôd bez zistenia fytotoxických príznakov. CORAGEN 20 SC je možné použiť na všetkých odrodách jabloní a viniča ako aj hybridov kukurice.

Chlorantraniliprol je na základe svojho mechanizmu účinku vhodným nástrojom integrovanej ochrany rastlín.

Vzhľadom na množstvo odrôd v pestovateľskej praxi DuPont nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie v prípade použitia na špecifickú novú odrodu. Podľa doterajších skúseností všetky kultúrne rastliny dobre znášajú ošetrenie prípravkom CORAGEN 20 SC bez príznakov fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie insekticídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných populácií škodcov, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh sa považuje za rezistentný, ak ho použitý insekticíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku. CORAGEN 20 SC je insekticíd zo skupiny 28 podľa IRAC (modulátory ryanodínových receptorov).

Pre zabránenie vzniku rezistencie nepoužívajte viac ako dve ošetrenia za sezónu. CORAGEN 20 SC aplikujte v rámci postrekových programov s použitím insekticídov s iným mechanizmom účinku a v registrovaných dávkach.

Dodržujte striedanie s inými insekticídmi.

Monitorujte populácie škodlivého hmyzu a aplikujte po dosiahnutí prahov ekonomickej škodlivosti.

Dodržiavajte návod na použitie.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie je pre užitočné a iné necieľové organizmy prijateľné.

CORAGEN 20 SC šetrí populácie užitočných článkonožcov (parazitoidov a predátorov), ktoré napomáhajú potláčaniu škodlivých organizmov. Podľa princípov Správnej poľnohospodárskej

Etiketa schválená: 19.5.2014

praxe CORAGEN 20 SC nepoužívajte v dobe aktívneho letu včiel a v dobe kvitnutia. Ošetrujte skoro ráno a večer, keď letová aktivita včiel je minimálna.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

V prípade tank-mix zmesi dávkujte prípravok CORAGEN 20 SC vždy ako prvý.

Miešateľnosť

CORAGEN 20 SC je možné miešať s fungicídmi. V prípade tank-mixov je potrebné rešpektovať aplikačné pokyny jednotlivých tank-mix komponentov. Odporúča sa vyskúšať fyzikálnu kompatibilitu na menšej vzorke. Nepoužívajte kombinácie troch a viac komponentov.

Pri príprave tank-mixov postupujte podľa tohto poradia:

1.vo vode rozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.CORAGEN 20 SC a ostatné suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.kvapalné koncentráty

7.suspenzné koncentráty na olejovej báze

8.olejové disperzie

9.emulzné koncentráty

10.adjuvanty, zmáčadlá a oleje

11.rozpustné hnojivá

12.spomaľovače úletu postrekovej kvapaliny

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane vypláchnite čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu. Hadice a trysky vypláchnite opakovane čistou vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné plodiny a plochy určené na výsevy alebo výsadby citlivých poľnohospodárskych plodín. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia a fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko úletu bez ohľadu na prípadné bezvetrie.

PRVÁ POMOC
Všeobecné pokyny:

Etiketa schválená: 19.5.2014

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Neošetrujte plodiny stresované suchom, zamokrením, mrazom, nedostatkom výživy alebo inými faktormi, ktoré znižujú schopnosť rastu.

Prípravok je nehorľavý suspenzný koncentrát na vodnej báze. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a odovzdajte mu informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii, liečbu konzultujte s lekárom.

Po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú liečbu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

Etiketa schválená: 19.5.2014

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory, ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody, môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Disposal / packaging symbols

Greenpoint symbol / triangle with arrows “2/HDPE“