Etiketa schválená: 27.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CONTANS WG®

Postrekový prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl s fungicídnou účinnosťou na ozdravenie pôdy od sklerócií húb rodu Sclerotinia spp.

Účinný mikroorganizmus: 100 g Coniothyrium minitans, kmeň CON/M/91-08 v 1 kg prípravku

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: nie sú prítomné.

Klasifikácia a označenie: nepožaduje sa

Nebezpečný pri manipulácii/použití.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku

pri dodržaní predpísanej

dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

 

 

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je prijateľné pre populácie všetkých druhov užitočných článkonožcov.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vo4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie

 

je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.

 

 

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Bayer, spol. s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

ICZ2015/3322/ss

1/4

ICZ/2014/2438/ss

 

Etiketa schválená: 27.4.2015

Výrobca prípravku a účinnej látky:

Bayer CropScience Biologics GmbH, Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSUP:

15-02-1557

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

4 kg, 12 kg a 20 kg PE vrecia (PET uzatvárací zips)

Doba použiteľnosti: pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch pri teplote do 4°C je doba použiteľnosti prípravku 6 mesiacov od dátumu výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Spóry huby Coniothyrium minitans po aplikácii a zapravení do pôdy infikujú a parazitujú na prítomných skleróciách húb Sclerotinia spp. a pomerne rýchlo ich rozkladajú. K parazitácii dochádza vo vrchnej prevzdušnenej vrstve pôdy cca do 10 cm pri teplotách od 1°C (optimálna teplota je 12-25°C) a už pri teplote 5°C sú sklerócie patogéna plne infikované s Coniothyrium minitans. Pri zamrznutí pôdy Coniothyrium minitans pozastavuje svoj rast, ale nedochádza k jej odumretiu. Po zvýšení teploty začína huba opäť parazitovať sklerócie. Prípravok je možné aplikovať na jeseň i v jarných mesiacoch pri spracovaní pôdy. Optimálne pH pôdy je medzi 4,5-8,0.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.doba

Poznámka

fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná

sklerócie huby

1 - 4 kg

AT

postrek

pred

pôda (citlivé plodiny napr.

Sclerotinia spp.

 

 

sejbou,

následne

slnečnica, repka, šalát) pôda pod

 

 

 

zapraviť do pôdy

sklom, pôdny substrát

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: poľné plodiny: 300-500 l/ha, zelenina: 300-1000 l/ha.

Vhodné je dodržať požiadavku aspoň 2 mesačného predstihu aplikácie pred výsevom citlivej plodiny. Suspenziu spór Coniothyrium minitans aplikujte do pôdy postrekom (dávka vody : 100- 500 l/ha) a na jej zapracovanie do hĺbky 5-10 cm sa osvedčilo použiť diskové brány alebo inú minimalizačnú technológiu.

1 kg pri zapracovaní do 10 cm;

2 kg pri zapracovaní do 20 cm;

4 kg pri frézovaní.

SPÔSOB APLIKÁCIE

-Ošetrenie strniska po zbere repky a zapracovanie podrvenej slamy diskami do cca 10 cm.

Následný výsev ozimín urobte len s minimálnym spracovaním pôdy.

-Ošetrenie podrvených bylí slnečnice a ich plytké zapracovanie do pôdy robte diskovými bránami. Ošetrenie s prípravkom robte min. 14 dní po aplikácii DAM! Pred sejbou oziminy (jariny) robte len plytké spracovanie pôdy.

-Aplikáciu a následné plytké zapracovanie do pôdy (5-10 cm) robte na jeseň tam, kde na jar bude vysievaná slnečnica, repka jarná, horčica, alebo na jeseň ďalšieho roku repka ozimná.

-Aplikáciu robte na jar na pôdu, kde bude vysievaná slnečnica – tu odporúčame čo najskoršiu aplikáciu tak, aby spóry vyklíčili a mali čas parazitovať prítomné sklerócie. Spracovanie pôdy

ICZ2015/3322/ss

2/4

ICZ/2014/2438/ss

 

Etiketa schválená: 27.4.2015

robte len do hĺbky 10 cm, t.j. vrstvy z ktorej klíčia spóry a askospóry neskôr môžu infikovať zelenú rastlinu. Pri tomto spôsobe aplikácie však existuje možnosť myceliárnej infekcie semien/koreňov klíčiacej slnečnice.

-V skleníkoch ošetrujte celú plochu a pri spracovaní pôdy (fréza) do 20 cm použite príslušnú vyššiu dávku/ha.

-Neaplikujte spolu s fungicídmi a DAM.

Fytotoxicita, rezistencia, vplyv na úrodu, vplyv na necieľové organizmy, odrodovú citlivosť, vplyv na následné plodiny.

Vzhľadom na povahu prípravku a spôsobu aplikácie nevzniká riziko fytotoxicity. Dlhodobým používaním nebolo zistené negatívne ovplyvnenie rastu a vývoja kultúrnych plodín, vrátane susedných. Nebol zistený vplyv na necieľové organizmy. Prípravok je vhodný do IPM systémov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe na riedku homogénnu kašu, vlejte do postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného / sódy / alebo 0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou . Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

 

 

 

Pri

práci

vonku

používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný

štít

na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor , gumové rukavice a

gumové topánky. Postrek

robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to

v smere

po vetre od pracujúcich. Postrek

nesmie zasiahnuť susedné kultúry .

 

 

 

 

Pri

práci

a

po

nej až

do vyzlečenia ochranného

odevu a dôkladného umytia celého tela

teplou vodou

a

mydlom

nie je dovolené piť, jesť a

ani fajčiť !

 

Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom .

 

 

Ak sa prípravok

dostane

do centra požiaru, haste najlepšie hasiacou

penou, hasiacim práškom,

prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len

vo forme

jemného zahmlievania, a to len

v

takých

prípadoch, ak

je

zaručené, že

kontaminovaná

voda

neprenikne do verejnej

kanalizácie a

nezasiahne

zdroje

podzemných

a ani

recipienty povrchových vôd .

ICZ2015/3322/ss

3/4

ICZ/2014/2438/ss

 

Etiketa schválená: 27.4.2015

Poučenie o opatreniach na ochranu zdravia a o zásadách bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a prvej pomoci:

Všeobecné pokyny: Prípravok nie je nebezpečný. Nepredpokladajú sa škodlivé účinky na zdravie človeka. Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto bezpečnostnej karty.

Pri nadýchaní: Pri nadýchaní aerosólov postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokiaľ postihnutý po expozícii nedýcha, privolajte lekársku pomoc zabezpečte umelé dýchanie až do jej príchodu!

Pri styku s pokožkou: Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pri na silu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcom dráždení oka vyhľadajte lekára.

Pri požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. V prípade spontánneho zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. O ďalšom postupe sa poraďte s lekárom alebo Národným toxikologickým informačným centrom

Ďalšie údaje:

Poznámka pre lekárov: Nepredpokladajú sa závažné nežiaduce účinky. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu 02 5477 4166.

SKLADOVANIE

 

 

CONTANS WG® sa musí skladovať

v originálnych,

uzavretých obaloch, na chladnom, suchom,

uzamykateľnom a dobre vetrateľnom mieste, oddelene

od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných

prostriedkov a obalov od týchto

látok pri teplote nad bodom mrazu, do 4°C. Pri skladovaní

v tomto teplotnom rozmedzí sa jeho skladovateľnosť predlžuje na 6 mesiacov od dátumu výroby. Nakoľko tento biologický prípravok obsahuje spóry, môže byť poškodený teplom, a preto by mal byť po celú dobu skladovania chránený pred vyššími teplotami. V priebehu skladovania nesmie prípravok zvlhnúť. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Spôsob bezpečného zneškodnenie nespotrebovaného prípravku na ochranu rastlín a jeho obalu.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení a oplachové vody (t.j. technologický zvyšok) vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ2015/3322/ss

4/4

ICZ/2014/2438/ss