Etiketa schválená : 20.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CONSENTO®

Kombinovaný dvojzložkový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

Účinná látka:

fenamidone, 75 g.l-1 t.j. 1-anilino-4-methyl-2methylthio 4-phenyimidazolin-5 one propamocarb (propamocarb-hydrochloride), 314,15 g.l-1 (375 g.l-1)

t.j. propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate (propyl-N-(3-dimetylamínopropyl)-karbamát)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fenamidone CAS No.: 161326-34-7, propamocarb (propamocarb hydrochloride) CAS No.: 24579-73-5 (CAS No.: 25606-41-1)

Klasifikácia a označenie:

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208 Obsahuje Propamocarb-hydrochloride, 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE

POŠKODIŤ

ZDRAVIE PO

POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU

A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

 

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

SP1

Neznečisťovať

vodu prípravkom

alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu 5 m od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd.

 

 

ICZ/2014/2935/ss

1/4

Etiketa schválená : 20.3.2015

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd. Pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo.

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-02-1256

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l, 10 l HDPE kanister

 

200 l HDPE sud

Doba použiteľnosti :

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

Consento® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fenamidone je translaminárne pôsobiaca účinná látka zo skupiny imidazolinov (skupina Qol), zastavuje transport elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Pri preventívnom použití zabraňuje klíčeniu oospór, uvoľňovaniu a pohybu zoospór a vytváraniu zárodkov mycélia. Patogén je fenamidonom inhibovaný na bunkovej úrovni na viacerých miestach jeho vývojového cyklu.

Propamocarb-hydrochlorid je systémovo pôsobiaca účinná látka. U patogénnych húb ovplyvňuje syntézu fosfolipidov a mastných kyselín, čím je narušovaná tvorba bunkových membrán. Negatívne ovplyvňuje rast mycélia, produkciu a klíčenie zoospór.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

1,6-2 l

7 dní

 

Prípravok nevykazuje odrodovú citlivosť a je možné ho použiť na akýkoľvek úžitkový typ pestovaných zemiakov. Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

ICZ/2014/2935/ss

2/4

Etiketa schválená : 20.3.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte preventívne ako súčasť postrekového plánu proti plesni zemiakovej. V prípade absencie signalizácie s ošetrením začnite spravidla pri uzatváraní riadkov. Odporúčaná dávka vody na ha je 200-600 l v závislosti od vzrastu vňate a typu aplikačného zariadenia tak, aby ošetrovaná vňať bola prípravkom pokrytá čo najlepšie. Neaplikujte na vlhkú vňať. Interval medzi postrekmi je 7-10 dní v závislosti od infekčného tlaku. Pri očakávanom vysokom infekčnom tlaku je potrebné dávku prípravku v danom rozpätí zvýšiť, interval medzi aplikáciami skrátiť a naopak.

Dážď jednu hodinu po aplikácii neznižuje účinnosť prípravku za predpokladu, že postrek na vňati zaschol. Prípravok použite najviac 3x počas jednej vegetačnej sezóny.

TECHNIKA APLIKÁCIE

Postrek aplikujte bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Je potrebné zabezpečiť dokonalé pokrytie nadzemných častí rastlín aplikačnou kvapalinou. Dávka vody sa prispôsobí veľkosti porastu a kvalite aplikačného zariadenia. Nepoužívajte zbytočne veľké množstvá vody, kedy môže dochádzať k zníženiu koncentrácie prípravku a stekaniu aplikačnej kvapaliny z ošetrených častí rastlín. Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Consento nemá na ošetrované zemiaky fytotoxické či retardačné účinky a to ani v prípade absencie napadnutia plesňou zemiakovou.

Consento nevykazuje odrodovú citlivosť a je možné ho použiť z hľadiska odrôd bez obmedzenia a pre akýkoľvek úžitkový typ pestovaných zemiakov. Po aplikácii Consenta môžu byť vysievané či vysádzané akékoľvek následné či náhradné plodiny. Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii zasiahnuté.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

QoI – fungicídy, kde je zaradená účinná látka fenamidone, z hľadiska vzniku rezistencie sú vysoko rizikovou skupinou s vypracovanými smernicami na zvládnutie rezistencie.

Z dôvodu obmedzenia rizika vzniku rezistencie Consento nepoužívajte v aplikačnom slede viac ako trikrát po sebe a potom použite fungicíd na báze účinných látok z iných chemických skupín. Prípravok nie je možné použiť, pokiaľ je už výskyt choroby viditeľný (napadnuté 1 % listovej plochy).

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINYA ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím najskôr poriadne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravenú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pri čistení postrekovača použite nasledujúci postup:

1.úplne vyprázdnite (vystriekajte) postrekovač na ošetrovanom pozemku

2.rozoberte saciu a tlakovú časť vedenia a tryskové filtre a starostlivo ich vyčistite vo vode

ICZ/2014/2935/ss

3/4

Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená : 20.3.2015

3. naplňte nádrž postrekovača vodou, v množstve 10 % objemu nádrže, dôkladne premiešajte a výplachovú kvapalinu vystriekajte na ošetrenom pozemku

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite naviac zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

 

Po nadýchaní:

dopravte postihnutého na

čistý vzduch, odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

 

Po požití:

ústa vyplachujte vodou.

Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte

lekárske ošetrenie.

oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2935/ss

4/4