Etiketa schválená: 1.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

COMMAND 36® CS

Postrekový herbicídny prípravok vo forme mikroenkapsulovaného koncentrátu určený na preemergentné ošetrenie proti dvojklíčnolistovým burinám a lipkavcu v repke, zemiakoch, hrachu, sóji a tabaku.

Účinná látka:

Clomazone 360 g/l t.j. 2-(2-chlorbenzyl)-4,4-dimethyl-1,3oxazolidin-3-on (30,74 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: clomazone CAS No.: 81777-89-1, sodium nitrate CAS No.: 7631-99-4, calcium chloride CAS No.: 10043-52-4

Označenie prípravku:

H413 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy

EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadu.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

FMC Corporation,

 

1735 Market Street,

 

Philadelphia, PA 19103,

 

USA

Držiteľ autorizácie: FMC Chemical sprl,

Agricultural Products Group,

Boulevard de la Plaine 9/3,

B-1050 Brusel,

Belgicko

Poverený zástupca držiteľa autorizácie: F&N Agro Slovensko s r.o.,

Jašíkova 2,

821 03 Bratislava

ICZ/2014/2769/ha

1/5

Etiketa schválená: 1.10.2014

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1251

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedené na obale

Balenie:

0,5 l HDPE fľaša, 1 l HDPE fľaša, 2 l HDPE kanister, 5 l HDPE

 

kanister

Doba použiteľnosti:

pri bežných podmienkach skladovania 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku COMMAND 36 CS preniká do rastlín koreňmi a pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, mrlík biely Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová

Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

 

doba

 

 

hrach

 

lipkavec

0,2-0,25 l

AT

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny,

0,2-0,25 l + (0,3 kg)

AT

(TM) Sencor

 

 

 

lipkavec

 

 

WP/WG

 

 

 

 

0,2-0,25 l + (1,5 l)

AT

(TM) Afalon 45 SC

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny a

0,2-0,25 l + (3,3 l)

AT

(TM) Stomp 330

 

 

 

jednoročné trávy, lipkavec

 

 

EC

 

 

 

 

0,2-0,25 l + (1,4 l)

AT

(TM) Dual Gold

 

 

 

 

 

 

960

 

repka ozimná,

 

lipkavec

0,2-0,25 l

AT

 

 

repka jarná

 

dvojklíčnolistové buriny,

0,2-0,25 l + (1,2-1,5

AT

(TM) Butisan 400

 

 

 

jednoročné trávy, výmrv

l)

 

SC

 

 

 

obilnín, lipkavec

0,2-0,25 l + (1-1,2 l)

AT

(TM) Sultan 50 SC

 

 

 

 

0,2-0,25 l + (2 l)

AT

(TM) Teridox 500

 

 

 

 

 

 

EC

 

 

 

 

0,2-0,25 l + (1,5 l)

AT

(NA) Butisan 400

 

 

 

 

 

 

SC

 

zemiak

 

lipkavec

0,2-0,25 l

AT

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny,

0,2-0,25 l + (1,5-2 l)

AT

(TM) Afalon 45 SC

 

 

 

lipkavec

0,2-0,25 l + (1 kg)

AT

(TM) Sencor

 

 

 

 

 

 

WP/WG

 

sója

 

lipkavec

0,2-0,25 l

AT

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny a

0,2-0,25 l + (1-1,4 l)

AT

(TM) Dual Gold

 

 

 

jednoročné trávy, lipkavec

 

 

960

 

tabak

 

dvojklíčnolistové buriny,

1,2 - 1,5 l

AT

výsev

 

 

 

lipkavec

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny,

1 l

AT

výsadba, pásovo

 

 

 

lipkavec

 

 

 

 

ICZ/2014/2769/ha

 

 

 

 

2/5

Etiketa schválená: 1.10.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Všeobecné:

Zabráňte úletu postrekovej hmly. Aplikujte za bezvetria a pri nízkom prevádzkovom tlaku. Nastavte minimálnu výšku postrekovacieho zariadenia (ramená a trysky postrekovača) nad povrchom ošetrovanej pôdy pri uchovaní rovnomernosti pokrytia pôdy postrekom. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny a plochy, na ktorých rastú necieľové rastliny!

Dávku prípravku zvoľte v rozmedzí uvedenom v tabuľke. Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín.

Vyššie dávky použite na stredných a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnejšom výskyte burín, najmä lipkavca.

Prípravok používajte okrem tabaku zásadne v registrovaných tank-mixoch pre rozšírenie spektra účinnosti.

Špecifické:

Zemiak - termín optimálnej aplikácie je po „slepej preorávke“, zemiaky však nesmú mať vegetačný vrchol nad povrchom pôdy.

Hrach, repka a sója - ošetrujte preemergentne do 3 dní po výseve.

Tabak:

(1)Prípravkom COMMAND 36 CS postrekujte pásovo, špeciálnym aplikátorom po výsadbe

rastlín tabaku v dávke 0,75-1 l prípravku na ha ošetrenej plochy. Odporúčané množstvo vody 75-85 l.ha-1 ošetrenej plochy.

(2)Celoplošne pred výsadbou. Odporúčané množstvo vody je 400-600 l.ha-1.

(3)Preemergentné ošetrenie výsevu v pareniskách (pred vzídením).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v kapitole „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

Po aplikácii prípravku, najmä pri silnejších zrážkach a na ľahších pôdach, môže dôjsť k dočasným prejavom fytotoxicity. Prípadné príznaky zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov plodín sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ich ďalší rast a úrodu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Clomazone sa používa od roku 1986. Patrí do skupiny inhibítorov tvorby pigmentov F3 s nízkym rizikom vzniku rezistencie. V Európe nebol zaznamenaný žiadny prípad vzniku rezistencie. Vo svete boli zistené 4 prípady vzniku rezistencie.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku clomazone, viac ako 1× v kalendárnom roku. Opakované použitie prípravkov na báze clomazone môže podporovať vznik rezistencie voči nim. Striedajte použitie prípravkov s rozdielnymi spôsobmi účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnými spôsobmi účinku.

Dodržiavanie zásad správnej agronomickej praxe, zásad ochrany rastlín, používanie technicky spôsobilých aplikačných zariadení za vhodného počasia a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku sú vhodnými prostriedkami proti možnému vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zistený žiadny negatívny dopad na úrodu.

ICZ/2014/2769/ha

3/5

Etiketa schválená: 1.10.2014

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín bez obmedzenia, pred ich sejbou však odporúčame minimálne strednú orbu.

Jesenná aplikácia:

Náhradné plodiny po aplikácii COMMAND 36 CS v dávke 0,25 l.ha-1 na konci leta: 1. Po orbe do hĺbky 27 cm

-repka ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, bôb - 45 dní po aplikácii

-repa cukrová, slnečnica, kukurica, ďatelina, jačmeň jarný, pšenica jarná - 6 mesiacov po aplikácii

2.Po príprave pôdy do hĺbky 7-10 cm (rotačné brány)

-repka ozimná, bôb, kukurica

-pšenica jarná, jačmeň jarný, ďatelina, repa cukrová, slnečnica - u týchto plodín môže dochádzať k dočasným miernym prejavom vybielenia listov

-nemôžu sa vysievať - pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale

Jarná aplikácia:

Náhradné plodiny po aplikácii 0,25 l prípravku/ha na jar:

1.Po orbe do hĺbky 27 cm

všetky uvedené plodiny môžu byť vysiate 45 dní po aplikácii: repka jarná, horčica, jačmeň jarný, hrach, ďatelina, repa cukrová, zemiak, fazuľa, mrkva, kukurica

2.Po príprave pôdy do hĺbky 7-10 cm

-6 plodín môže byť vysiatych bez príznakov - hrach, zemiaky, fazuľa, mrkva, cirok, kukurica

-repka jarná sa môže vysievať -vybielenie sa môže prejaviť v prekrývajúcich sa pásoch

-horčica, ďatelina, jarné obilniny nemôžu byť vysiate bez predchádzajúcej orby.

Pri sejbe náhradných plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) môže dôjsť k chlorózam na listoch (ktoré sú však dočasné) a to len pri citlivých plodinách ako ďatelina, lucerna, mak, repa cukrová.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny a plochy, na ktorých rastú necieľové rastliny.

Kontakt postrekovej hmly alebo výparov s listami môže zapríčiniť u citlivých rastlín ich vybielenie alebo zožltnutie. Symptómy sú všeobecne prechodné, u niektorých druhov môžu pretrvávať.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá neprijateľný negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku musia byť všetky stopy prípravku odstránené z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu, aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok na báze clomazonu:

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

ICZ/2014/2769/ha

4/5

PRVÁ POMOC Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky: Po nadýchaní:

Etiketa schválená: 1.10.2014

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové čižmy. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Prípravok je horľavinou III. triedy. V prípade eventuálneho požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny!

Vypláchnite a vyčistite ústa. Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče. Po požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto bezpečnostnú kartu alebo obal od prípravku.

Vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 min., taktiež pod očnými viečkami. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta omyte mydlom a teplou vodou.

Zabezpečte postihnutému čerstvý vzduch, pokoj a teplo. Privolajte lekára!

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi, ktorého informujte o prípravku alebo poskytnutej prvej pomoci a o čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54 77 41 66). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzatvorených obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch oddelene od požívatín, krmív, hnojív a obalov od týchto látok pri teplote od +5oC do +30oC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2769/ha

5/5