Etiketa schválená: 22.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

COLZOR TRIO

Postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Dimethachlor,

187,5 g.l-1; 17,6 % w/w

t.j. 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxy-

 

 

ethyl) acetamide (CA)

Napropamide,

187,5 g.l-1; 17,6 % w/w

t.j. (RS)/N,N-diethyl-2-(1-naphthyloxy)propionamide

Clomazone,

30 g.l-1; 2,8 % w/w

t.j. 2-(2-chlorbenzyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-3-

 

 

on

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

dimethachlor CAS No.:50563-36-5, napropamide CAS No.: 15299-99-7, clomazone CAS No.: 81777-89-1, cyclohexanone CAS 108-94-1, rozpúšťadlo naphta CAS ( vysokoaromatická) No.:

64742-94-5

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM/lekára.

 

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

ICZ/2014/3024/mt

 

1/5

Etiketa schválená: 22.5.2015

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu minimálne 10 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd. Pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo.

Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na necieľový porast, hlavne kvitnúce rastliny!

Horľavina III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zabráňte kontaminácii vôd samovoľným splavením prípravku z ošetrených plôch ! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

SYNGENTA Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie a osoba

SYNGENTA Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09

zodpovedná za konečné balenie a

Bratislava

označovanie:

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-11-1006

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l HDPE kanister s fluorovanou vrstvou

 

5 l HDPE/PA kanister

 

20 l HDPE kanister s fluorovanou vrstvou

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

COLZOR TRIO je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

ICZ/2014/3024/mt

2/5

Etiketa schválená: 22.5.2015

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Colzor Trio je trojzložkový herbicídny prípravok. Dimethachlor zo skupiny acetamidov je prijímaný prostredníctvom klíčnych listov a brzdí klíčenie. Napropamid zo skupiny amidov je prijímaný semenami, koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami burín. Inhibuje syntézu proteínov, čo má za následok zastavenie rastu koreňov a následné uhynutie burín. Vyznačuje sa dlhým reziduálnym účinkom a je veľmi málo pohyblivý v pôde, preto ani vysoké zrážky neznižujú jeho účinnosť. Clomazone patrí do skupiny oxazolinidónov. Preniká do rastlín koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI PRÍPRAVKU

Citlivé buriny: moháre, metlička obyčajná, ježatka kuria, lipnica ročná, mätonohy, psiarka roľná, prstovka, rumany, rumanček, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kolenec roľný, alchemilka, kapsička pastierska, mrlík biely, mrlík mnohoplodý, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, horčiaky, viky, veronika perzská, zemedym lekársky, mak vlčí, bažanka ročná, lipkavec.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka na ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

dvojklíčnolistové

 

3,5-4 l

 

AT

 

1× za 3 roky

 

 

 

 

 

buriny, jednoročné

 

2 l + (1,25 l)

 

AT

 

(TM) Teridox 500

EC

 

 

 

 

trávy, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

1× za 3 roky

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

COLZOR TRIO aplikujte ihneď po zasiatí repky, najneskôr však do 3 dní po sejbe. Herbicídnu účinnosť priaznivo ovplyvňujú primerané zrážky do 2 týždňov po aplikácii a starostlivá príprava pôdy. Pozor na rovnomerné rozdelenie postreku.

Dávku prípravku zvoľte v rozmedzí uvedenom v tabuľke. Nižšiu dávku použite na ľahších pôdach alebo pri očakávanej nižšej intenzite zaburinenia. Vyššiu dávku aplikujte na stredných a ťažkých pôdach. Po aplikácii prípravku, obzvlášť pri silnejších zrážkach a na ľahších pôdach môže dôjsť k dočasným prejavom fytotoxicity (prípadné príznaky zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov sú prechodného charakteru a nemajú vplyv na ďalší rast a úrodu repky).

Obmedzenie.

Obmedzenie použitia prípravku COLZOR TRIO do repky ozimnej maximálne 1× za 3 roky na tom istom poli (t.j. aplikácia každý tretí rok).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii prípravku, predovšetkým pri silnejších zrážkach a na ľahších pôdach sa môže dočasne prejaviť fytotoxicita (prípadné príznaky zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov sú prechodného charakteru a nemajú vplyv na ďalší rast a úrodu repky).

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Poznatky o rezistencii burín k prípravku COLZOR TRIO nie sú známe.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok COLZOR TRIO nemá nepriaznivý vplyv na výšku úrody, jej kvalitu ani na transformačné procesy.

ICZ/2014/3024/mt

3/5

Etiketa schválená: 22.5.2015

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Je potrebné vyhnúť sa úletom postreku na susedné plodiny. Pri postreku dodržte minimálne 100 m vzdialenosť od vinohradu. V prípade vyorávky je možné na jar ako následné plodiny pestovať jarnú repku, kukuricu, slnečnicu a fazuľu. Neodporúčame pestovať jarné obilniny, ľan a cukrovú repu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní aplikačnej dávky je riziko prijateľné. Treba dodržať ochrannú zónu 10 m od hladín tečúcich a stojacich vôd.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky dávajte do nádrže oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom v ktorom bol prípravok Colzor Trio, všetky jeho stopy musia byť z postrekovača a miešacej nádrže odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Nádrž a trysky asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda). Opätovne naplňte nádrž čistou vodou a následne prepláchnite ramená a trysky.

c)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

d)Trysky a sieťku čistite oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné, schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite!

Prípravok je horľavina III. triedy. Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Zvracanie nevyvolávajte!

Po nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a pokoji. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

ICZ/2014/3024/mt

4/5

Etiketa schválená: 22.5.2015
Ihneď odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou! Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.
Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte odborného lekára!

Po zasiahnutí pokožky:

Po zasiahnutí očí:

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu postihnutého okamžite dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (č. tel. 02/5477 4166).

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +10oC až +35oC oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2014/3024/mt

5/5