Etiketa schválená: 27.8.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

COLLIS®

Postrekový prípravok je dvojzložkový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou so systémovým účinkom proti hubovým chorobám viniča.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: kresoxim-methyl CAS No.: 143390-89-0, boscalid CAS No.: 188425-85-6

Označenie prípravku:

GHS08 GHS09

POZOR

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

COLLIS® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Collis® je systémovo pôsobiaci fungicíd. Do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.

Etiketa schválená: 27.8.2014

Collis® zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Takže inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Kresoxim-methylkvázi-systémovo pôsobiaci účinok. To znamená, že účinná látka sa premieňa na plyn a vytvára ochrannú vrstvu okolo rastliny. Zároveň vniká prieduchmi do pletív rastliny. Collis® sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti múčnatke viniča (Uncinula necator).

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE:

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Vinič: Postrekujte preventívne 3x v bloku s odstupom maximálne 14 dní. Posledná aplikácia by mala byť najneskôr 28 dní pred zberom. Koncentrácia prípravku v postrekovej kvapaline 0,04 %. Odporúčame použiť na prípravu postrekovej kvapaliny 1000 l/ha vody, kvôli tomu, aby bol povrch viniča dokonale pokrytý postrekom a tým sa zabezpečila maximálna účinnosť prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Collis® je dobre tolerovaný všetkými plodinami, na ktoré je odporučený. po jeho aplikácii je možné pestovať ktorúkoľvek následnú plodinu bez rizika vzniku fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNI KU REZISTENCIE

Prípravok odporúčame použiť maximálne 3 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek , zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor , gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Etiketa schválená: 27.8.2014

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte.

Po zasiahnutí očí: Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/ 547 741 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-300 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku min. 2 roky od dátumu výroby.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipienty vôd povrchových

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po

Etiketa schválená: 27.8.2014

aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia. Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.