Etiketa schválená: 3.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CLOMATE

Prípravok CLOMATE je preemergentný pôdny systemicky pôsobiaci herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej. zemiakoch, bôbe, mrkve a hrachu.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Clomazone 360 g/l t.j. 2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-ón (31,1 % hm.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Clomazone,

č. CAS: 81777-89-1; chlorid vápenatý, č. CAS: 10043-52-4;

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: nepožaduje sa

UPOZORNENIE:

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu zneškodnite na miestach určených na zneškodňovanie

 

nebezpečného odpadu, v súlade s vnútroštátnymi nariadeniami.

SP 1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd / Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

(posudok VUVH)

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ICZ/2014/2905/sc

1/6

 

Etiketa schválená: 3.7.2015

Výrobca:

Albaugh Europe

Držiteľ autorizácie/povolenia:

Albaugh UK Ltd.

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1285

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1l, 3l, 5l, 10l 20l, HDPE kanister

Číslo šarže:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti prípravku:

pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených

 

originálnych obaloch 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku clomazone patrí do skupiny oxazolidinónov. Do rastlín preniká koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, mrlík biely Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová

Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

repka ozimná

lipkavec

0,33 l

AT

 

zemiak, bôb,

lipkavec

0,25 l

AT

Preemergentne,

mrkva, hrach

 

 

 

maximálne 1 x

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

Repka ozimná

Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou. Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plodiny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere. Aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe, pred vzídením plodín a burín. Dbajte na to, aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom.

Zemiak

Aplikujte na plochách s jemne skyprenou pôdou bez hrúd. Optimálny termín aplikácie je po „slepej preorávke“, zemiaky však nesmú mať vegetačný vrchol nad povrchom pôdy (spravidla cca. 7 dní pred vzídením). Dbajte na to, aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom.

Bôb, mrkva, hrach

ICZ/2014/2905/sc

2/6

Etiketa schválená: 3.7.2015

Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou. Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plodiny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere. Aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe, pred vzídením plodín a burín. Dbajte na to, aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri určitých poveternostných podmienkach môže dôjsť k dočasnej zmene farby listov plodín (zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí), ktorá sa výraznejšie prejaví po silnejších dažďových zrážkach krátko po aplikácii. Tieto prechodné príznaky sa rastom plodiny rýchlo strácajú a nemajú žiaden nepriaznivý účinok na úrodu.. Prípravok Clomate môže byť použitý pri všetkých odrodách repky ozimnej, zemiakov, bôbu, mrkvy a hrachu pred vzídením plodiny a burín. Keďže bezpečnosť prípravku Clomate voči dcérskym hľuzám zemiakov zatiaľ nebola testovaná, o vhodnosti použitia prípravku na ošetrenie sadbových zemiakov sa poraďte s výrobcom alebo s vaším distribútorom. Použitie prípravku na semenných porastoch odporúčame konzultovať so zmluvnými obchodnými zástupcami. Účinky na plodiny určené na spracovanie zatiaľ neboli stanovené. Použitie prípravku Clomate na plodinách určených na spracovanie konzultujte so spracovateľom.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

U burín existuje mierne riziko vybudovania odolnosti voči prípravku Clomate, preto je potrebné uplatniť postupy pre prevenciu a riešenie takejto rezistencie. Medzi vhodné postupy patrí zladenie použitia herbicídov s biologickou ochranou plodín, ako aj striedanie použitia prípravku Clomate (nepoužívajte ho viac ako 1x v kalendárnom roku) s herbicídmi s iným mechanizmom a s podobným spektrom účinku. Uplatnite stratégiu pre rezistenciu burín založenú na správnej poľnohospodárskej praxi a dodržiavajte nasledovné zásady:

Postupujte podľa odporúčaní na etikete výrobku.

Realizujte doplnkové postupy pre boj proti burinám.

Minimalizujte riziko šírenia zaburinenia.

Pri postrekovaní uplatnite vhodné opatrenia pre čo najúčinnejšiu likvidáciu burín. Pre maximalizáciu pokrytia plochy použite vhodné postrekové trysky.

Aplikujte len pri vhodných poveternostných podmienkach.

Monitorujte pôsobenie herbicídu a o akýchkoľvek neočakávaných účinkoch informujte spoločnosť

Albaugh Europe SARL.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY Následné plodiny

Po bežnom zbere úrody akýchkoľvek plodín ošetrených prípravkom Clomate je potrebná orba a kultivácia do hĺbky aspoň 15 cm pred siatím či výsadbou spomedzi uvedených následných

plodín: obilniny, repka ozimná, bôb, zemiaky, hrach (pre mechanizovaný zber), kukurica, ľan, repa cukrová, okrúhlica.

V sezóne nasledujúcej bezprostredne po pestovaní plodiny ošetrenej prípravkom Clomate nevysievajte a nevysádzajte žiadne iné následné plodiny okrem vyššie uvedených druhov.

ICZ/2014/2905/sc

3/6

Etiketa schválená: 3.7.2015

Ak by na tom istom pozemku bola vysievaná mrkva dvakrát za sebou, druhý krát nesmie byť použitý prípravok Clomate alebo iný prípravok s účinnou látkou clomazone.

Náhradné plodiny

Ak je potrebné repku ozimnú predčasne zaorať ako náhradné je možné vysiať plodiny uvedené v tabuľke. Pred výsevom je potrebná orba do hĺbky aspoň 25 cm.

Čas sejby/výsadby

Schválené náhradné

Obmedzenia

náhradnej plodiny

plodiny

 

Jeseň

Ozimné obilniny

Od ošetrenia poškodenej plodiny

 

 

musí uplynúť aspoň 6 týždňov

Jar

Hrach, bôb, zemiaky

Od ošetrenia poškodenej plodiny

 

 

musí uplynúť aspoň 6 týždňov

 

Jarné obilniny, kukurica,

Od ošetrenia poškodenej

 

cibuľa, mrkva, ľan,

plodiny musí uplynúť aspoň 7

 

okrúhlica

mesiacov

V sezóne nasledujúcej bezprostredne po pestovaní plodiny ošetrenej prípravkom Clomate nevysievajte a nevysádzajte žiadne iné náhradné plodiny okrem vyššie uvedených druhov.

Ak je potrebné zemiaky

predčasne zaorať ako náhradné

je možné vysiať plodiny uvedené

v tabuľke. Pred výsevom je potrebná orba do hĺbky aspoň 25 cm.

 

 

 

 

 

Čas sejby/výsadby

 

Schválené náhradné

 

Obmedzenia

náhradnej plodiny

 

plodiny

 

 

Jar

 

Hrach, bôb , zemiaky,

 

Od ošetrenia poškodenej

 

 

mrkva, repa cukrová, cibuľa,

 

plodiny musí uplynúť aspoň 6

 

 

ľan, okrúhlica

 

týždňov

 

 

Kukurica, fazuľa záhradná

 

Od ošetrenia poškodenej

 

 

 

 

plodiny musí uplynúť aspoň 9

 

 

 

 

týždňov

jeseň

 

Bez obmedzení

 

 

Na jar bezprostredne po pestovaní plodiny ošetrenej prípravkom Clomate nevysievajte a nevysádzajte žiadne iné náhradné plodiny okrem vyššie uvedených druhov.

Postrekom ani úletom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny ani iné porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok Clomate nemá neprijateľný negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

ICZ/2014/2905/sc

4/6

Etiketa schválená: 3.7.2015

Ihneď po skončení postreku musia byť všetky stopy prípravku odstránené z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu, aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok na báze clomazonu:

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite! Zabráňte kontaktu s očami! Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v prúde vetra smerom od obsluhy a s postupom do neošetrenej plochy! Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá (veta S13 – posudok UVZ).

Príprava postrekovej kvapaliny

Pracovný ochranný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, respirátor s filtrom, ochranný štít na tvár alebo bezpečnostné okuliare, gumová/PVC zástera

Aplikácia

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Pri práci s prípravkom a do doby vyzlečenia ochranného odevu a umytia vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Po skončení práce a pred každým jedlom sa dôkladne umyte vlažnou vodou a mydlom.

Pokožku rúk po umytí ošetrite regeneračným krémom.

Protipožiarne opatrenia

Pre hasenie požiaru sú najvhodnejšími prostriedkami hasiaca pena, hasiaci prášok a piesok, resp. zemina. Vodu možno použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom. Pri hasení vodou je nutné zabrániť úniku kontaminovaných splaškov z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd, prípadne ich úniku na poľnohospodársku pôdu.

UPOZORNENIE!

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

PRVÁ POMOC

Po zasiahnutí očí – Ak sa prípravok dostal do očí, držte oko otvorené a vyplachujte ho pomaly a jemne vodou 15 – 20 minút. Pokiaľ máte kontaktné šošovky, po 5 minútach si ich vyberte a pokračujte vo vyplachovaní oka. Ďalšie ošetrenie konzultujte telefonicky s toxikologickým centrom alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití – Ošetrenie konzultujte telefonicky s toxikologickým centrom alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Pokiaľ je postihnutá osoba schopná prehĺtať, podajte jej na pitie pomalými dúškami dostatočné množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ to nebolo nariadené toxikologickým centrom alebo lekárom. Postihnutej osobe v bezvedomí nič nepodávajte orálne.

ICZ/2014/2905/sc

5/6

Etiketa schválená: 3.7.2015

Po nadýchaní – Po nadýchaní presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade zastavenia dýchania zavolajte 155 alebo 112 a postihnutému poskytnite umelé dýchanie. Ak je to možné, ďalší postup ošetrenia konzultujte telefonicky s toxikologickým centrom alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky – Pri zasiahnutí pokožky alebo odevu prípravkom odstráňte znečistené oblečenie. Ihneď oplachujte pokožku veľkým množstvom vody po dobu 15 – 20 minút. Ďalší postup ošetrenia konzultujte telefonicky s toxikologickým centrom alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak sa prejavia príznaky otravy a po požití a zasiahnutí oka v každom prípade vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto etiketu.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s príslušným toxikologickým informačným strediskom: Národné toxikologické informačné centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplotách +5 až +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti minimálne 2 roky odo dňa vyskladnenia.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

UPOZORNENIE

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného či predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Registrovaná známka

ICZ/2014/2905/sc

6/6