Etiketa schválená: 12.12.2012

Prípravok na ochranu rastlín

CLIOPHAR 300 SL

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

ÚČINNÁ LÁTKA: 300 g .l-1 clopyralid, t.j. 3,6-dichlórpikolínová kyselina

Chemický názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: 3,6-dichlórpikolínová kyselina CAS No.:

1702-17-6

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

N - Nebezpečný pre životné prostredie

UPOZORNENIE:

R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S35 Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom. S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky, alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Etiketa schválená: 12.12.2012

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Belgicko

Držiteľ autorizácie: Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Belgicko

Poverený zástupca:

Agriphar S.A – organizačná zložka, Moskovská 13 , 811 08 Bratislava

CLIOPHAR je ochranná známka firmy Chimac-Agriphar s.a., Rue de Renory 26, B-4102 Ougrée, Belgicko.

Pôsobenie prípravku.

Prípravok CLIOPHAR® 300 SL pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku CLIOPHAR® 300 SL. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

Mechanizmus účinku.

Účinná patrí do skupiny syntetických auxínov. Je absorbovaná listami a byľami, následne translokovaná akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

Spektrum herbicídnej účinnosti.

Citlivé buriny: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité.

Odolné buriny: hluchavky a kapustovité buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Etiketa schválená: 12.12.2012

Pokyny pre aplikáciu.

CLIOPHAR® 300 SL vo vyššie uvedených dávkach aplikujte v 300-600 l vody na 1 ha.

V obilninách aplikujte prípravok CLIOPHAR® 300 SL od 4.-5. listu do konca jej steblovania. V TM kombináciách prípravkov na báze MCPA s CLIOPHAR® 300 SL dochádza k zvýšeniu translokácie účinných látok do koreňového systému čo zabezpečuje dlhotrvajúcu likvidáciu koreňového systému pichliača.

V repe cukrovej a kŕmnej ošetrujte prípravkom CLIOPHAR® 300 SL cielene proti pichliaču roľnému v dávke 0,35 l.ha-1 vo fáze 2 pravých listov repy cukrovej alebo kŕmnej, keď pichliač plne rozvinul prízemnú listovú ružicu, prípadne začína vytvárať kvetnú os. Všetky výhonky pichliača by

Etiketa schválená: 12.12.2012

mali byť vzídené. Krátko po postreku (5-10 dní) neplečkujte, aby došlo k rozvedeniu účinnej látky do podzemných orgánov pichliača a tým k ich zničeniu. Cielené aplikácie herbicídu CLIOPHAR® 300 SL proti ťažko ničiteľným burinám v repe cukrovej a kŕmnej - stavikrvy a horčiaky, výmrv slnečnice, tetucha kozia, rumančekovité buriny a pichliač roľný aplikujte v delených dávkach: 0,1 l.ha-1 (1. aplikácia), 0,15-0,2 l.ha-1 (2. aplikácia), 0,2-0,3 l.ha-1 (3. aplikácia) s prípravkami na báze ethofumesate (Ethosat 500)

V kukurici CLIOPHAR® 300 SL aplikujte postemergentne v dobe, keď má pichliač plne rozvinutú prízemnú listovú ružicu, prípadne začína vytvárať kvetnú os a všetky výhony pichliača sú vzídené. V jadrovinách CLIOPHAR® 300 SL aplikujte na vzídené buriny, pichliače musia mať plne rozvinutú prízemnú ružicu, prípadne vytvárať kvetnú os a turanec kanadský by mal dosahovať výšku 5-10 cm.

V jahodách aplikujte bodovo pred kvetom jahôd vo fáze prízemnej ružice listov pichliača roľného. V cibuli aplikujte od 3. listu cibule, pichliač by mal byť v štádiu prízemnej ružice.

V mečíkoch aplikujte pred kvetom a po odkvitnutí mečíkov, na listoch však musí byť vytvorená dostatočná vosková vrstvička. Vhodný je najmä proti pichliaču ak aplikujete vo fáze prízemnej ružice listov, ostatné buriny do 2-4 listov. Neaplikujte aspoň 3-4 dni po daždi a pri vysokých teplotách (nad +20°C).

V trávnikoch aplikujte v štádiu 2-4 listov dvojklíčnolistových burín, parumany vo fáze malej prízemnej ružice listov. Neošetrujte pri vysokých teplotách, veľmi vhodný v mestských častiach (hlavne kúpele), lebo pri a po ošetrení nezanecháva žiadny zápach. Po zničení burín zostávajú v trávnikoch voľné miesta, ktoré je potrebné podsiať a prihnojiť (vytvoriť priaznivé podmienky na vývoj nových tráv), aby neboli opätovne zaburinené.

V lesnom hospodárstve proti pichliaču roľnému ošetrujte v dobe plne rozvinutej prízemnej ružice pichliača, prípadne v dobe objavenia kvetnej osi. Postrek v dobe rašenia alebo kvetu pichliača má znížený účinok na podzemné orgány z dôvodu silného toku asimilátov do nadzemných častí rastliny. Ostatné citlivé buriny sú najľahšie ničiteľné v nižších rastových fázach, keď postačí dávka 0,35 l.ha-1. Pri aplikácii na vyvinuté buriny je treba použiť vyššiu dávku (0,4-0,5 l.ha-1). Pri postreku vo výsadbách a zaškôlkovaných sadeniciach dbajte, aby nedošlo k zasiahnutiu listovej plochy sadeníc. Uvoľnené prázdne plochy a záhony postrekujte počas celého roka. Výsadbu alebo výsev zahájte po odumretí burín.

Upozornenie.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú lucerna, ďatelina, ovocné sady, vinič a chmeľ. V blízkosti týchto plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Pri vysokých teplotách môžu byť uvedené citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku!

Údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých priamych alebo nepriamych negatívnych vedľajších účinkoch na rastliny.

Obilniny, kukurica a plodiny z čeľade kapustovitých môžu byť siate hneď po aplikácií prípravku. Ostatné dvojklíčnolistové plodiny nemôžu vysievané skôr ako po 9 mesiacoch od poslednej aplikácie. Niektoré širokolisté plodiny ako napríklad zemiak, slnečnica, rajčiak, paprika, cuketa, strukoviny (sója, hrach, ...) sú zvlášť citlivé na rezíduá účinných látok. Ubezpečte sa, že všetky rezíduá sú rozložené.

Opatrenia proti vzniku rezistencie.

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

Etiketa schválená: 12.12.2012

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy.

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom

Vplyv na užitočné a iné necielené organizmy.

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní doplňte nádrž postrekovača vodou na predpísaný objem. Pri príprave postrekovej kvapaliny je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Čistenie aplikačného zariadenia.

Použité náradie, nástroje a aplikačné zariadenia ako aj osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte ich vodou.

Bezpečnostné opatrenia.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé plodiny.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa zmiešava v každom pomere. V prípade požiaru tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlovania. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, zabezpečte, aby kontaminovaná hasiaca voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru použitá, neunikla z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a na poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Prvá pomoc. Všeobecne.

Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto bezpečnostnej karty.

Pri nadýchaní: opustite zamorený priestor, premiestnite postihnutú osobu na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci. Pri ťažkom dýchaní použite kyslíkový dýchací prístroj.

Pri zasiahnutí očí: vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. Ak bolesť, podráždenie či sčervenanie pretrváva, vyhľadajte lekára.

Etiketa schválená: 12.12.2012

Pri zasiahnutí odevu a pokožky. Zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený z tela postihnutého. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri požití: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. Postihnutému podajte 10 tabliet aktívneho uhlia + 0,5 litra vlažnej vody. Vyhľadajte lekára a ukážte mu etiketu a túto kartu bezpečnostných údajov. Terapia: Základná pomoc, dekontaminácia, symptomatická liečba .

Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave , Tel č. 02/54 77 41 66.

Skladovanie.

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách + 5 až +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie zvyškov.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.