Etiketa schválená: 11.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CLINIC®

Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch, v lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Účinná látka:

360 g.l-1; 41,5 % w/w t.j. glyphosate - IPA, 480 g.l-1

glyphosate,

Názov látok ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Glyphosate - IPA CAS No.: 38641-94-0, tallowalkylamineethoxylate CAS No.: 61791-26-2

Klasifikácia a označenie:

GHS07 GHS09

Pozor

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

ICZ/2015/3585/mt

1/7

Etiketa schválená: 11.8.2015

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá! Dodržujte ochrannú zónu !

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca a držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter-Str. 25 A-4021,

 

Linz, Rakúska republika

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03,

 

Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1450

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

l l HDPE fľaša (obsah 1,17 kg)

 

l l PET fľaša (obsah 1,17 kg)

 

5 l HDPE kanister (obsah 5,85 kg)

 

20 l HDPE kanister (obsah 23,4 kg)

 

220 l /225 l HDPE sud (obsah 200 l = 234 kg)

 

640 l HDPE kontajner (jumbo) + kovový rám (obsah

 

748,8 kg)

 

1000 l HDPE kontajner (obsah 1 170 kg)

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

CLINIC® je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Clinic® je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď rastliny sú v plnom raste. V závislosti na klimatických podmienkach sa plný účinok prejaví počas 10-14 dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.

ICZ/2015/3585/mt

2/7

Etiketa schválená: 11.8.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

obilniny

 

pýr a iné trváce buriny

3 1

 

14

 

 

1) predzberová

 

 

 

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prerastené buriny, obmedzenie

 

 

 

 

 

 

 

1) predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia

 

 

 

predzberových a zberových

 

3 l + (1,25 l)

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

(TM) Spodnam

 

 

 

strát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica, zemiak,

 

trváce buriny, pýr

 

2-2,51 l

 

AT

2)

 

 

sója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová, repa

 

prerastené buriny

2 1 (33-50 %)

 

30

 

 

3) knôtový rám

 

kŕmna, zemiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) uľahčenie

 

hrach, sója, peluška,

 

prerastené buriny

3-4 1

 

14

 

 

zberu,

 

slnečnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len pozemný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postrek

 

repka ozimná

 

prerastené buriny, obmedzenie

 

 

 

 

 

 

 

4) predzebrová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia

 

 

 

predzberových a zberových

3 1 + (1,0 1)

 

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

(TM) Spodnam

 

 

 

strát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lúky a pasienky

 

obnova TTP

3-6 1

 

21

 

5)

 

 

ľan

 

pýr a iné trváce buriny

3-4 1

 

10

 

 

6) predzberová

 

 

 

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabak

 

zárazovec konáristý

0,1 1 + (0,1-0,15

 

 

AT

 

7) výsadba

 

 

 

1)

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny,

 

turanec kanadský

2 1

 

 

AT

6)

 

 

kôstkoviny, vinič

 

pýr, pichliače, mlieče

3 1

 

 

AT

6)

 

 

 

 

pupenec

6 1

 

 

AT

6)

 

 

jahoda

 

prerastené buriny

2 1 (33-50 %)

 

 

AT

 

3, 8) knôtový rám

 

orná pôda, strnisko

 

pýr a iné trváce buriny

3 1

 

 

AT

9)

 

 

zavlažovacie a

 

nežiaduce dreviny, pobrežné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odvodňovacie

 

5 1

 

 

AT

10)

 

 

 

buriny

 

 

 

 

kanále

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepoľnohospodársk

 

nežiaduca vegetácia, boľševník

3-5 1

 

 

AT

11)

 

 

a pôda

 

krídlatka

5-9 1

 

 

AT

11)

 

 

železnice

 

nežiaduca vegetácia

5-9 1

 

 

AT

6)

 

 

lesné hospodárstvo -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

príprava plôch pred

 

nežiaduca vegetácia,

3-5 1

 

 

AT

12)

 

 

výsevom a

 

jednoročné a trváce buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výsadbou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lesné škôlky a

 

 

 

 

 

 

 

 

13)

 

 

kultúry, listnaté a

 

nežiaduca vegetácia,

3-5 1

 

 

AT

 

medziriadková

 

ihličnaté dreviny

 

jednoročné a trváce buriny

 

 

 

aplikácia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochranné kryty

 

celoplošné ošetrenie

 

nežiaduca vegetácia,

3-5 1

 

 

AT

 

14) pred pučaním

 

smreka, borovice a

 

jednoročné a trváce buriny

 

 

 

po vyzretí

 

jedle

 

 

 

 

 

 

 

 

letorastov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3585/mt

3/7

Etiketa schválená: 11.8.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)max. 200 l vody, predzberová aplikácia, silne zaburinené alebo poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 10-14 dní pred zberom - vosková zrelosť. Nejedná sa o desikáciu, ale o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov. Kombinácia so Spodnam DC znižuje zberové straty.

2)postemergentne na vzídené buriny 10-14 dní pred sejbou, výsadbou, alebo vzídením plodiny.

3)knôtovým rámom, herbicídnymi palicami - náter na listovú plochu burín pomocou herbicídnych palíc 33-50% roztok.

4)hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica - aplikujte asi 7-14 dní pred zberom na prerastené buriny, len pozemne. Pozor ide len o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, nie desikáciu. Kombinácia so Spodnam DC v repke ozimnej zalepením šešúľ znižuje predzberové a zberové straty.

5)kontrola rastu kultúrnych rastlín a burín na hospodársky nevyužívaných plochách. Pri tomto spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1 krát ročne.

6)v max. 200 l vody/ha.

7)delená aplikácia - ošetrujte bázy rastlín tabaku a pôdu okolo nich. Prvý postrek 70 dní po výsadbe (0,1 l) a druhý postrek 2-3 týždne po prvom ošetrení (0,1-0,15 l). Týmto spôsobom potlačíte rast zárazovca konáristého.

8)len po zbere.

9)postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

10)maximálne v 200-300 l vody.

11)ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách.

12)predsejbovú a predvýsadbovú aplikáciu robte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou za plného rastu burín, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra.

13)Zaškôlkované sadenice ihličnanov na záhonoch ošetrujte proti burinám koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov ošetrenie cez vrcholy, vyzretie skontrolujte prípravkom Ekotest. V prípade nutného ošetrenia pred vyzretím letorastov musia byť sadenice chránené ochranným krytom.

14)Kultúry ihličnanov - podľa intenzity a veľkosti burín použite nižšiu alebo vyššiu dávku prípravku. V prípade výskytu odolnej nežiaducej vegetácie použite vyššiu dávku. Ihličnaté kultúry ošetrujte až po vyzretí letorastov.

Dôležité obmedzenia:

Po vypučaní cieľové dreviny bezpodmienečne chrániť pred kontaktom s herbicídom s medziriadkovými aplikáciami, alebo ochrannými krytmi. Plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín, v kultúrach smreka, borovice, jedle pred začiatkom pučania, alebo po vzídení letorastov.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochrann

 

Poznámka

 

 

 

 

á doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka jarná

 

prerastené buriny

 

3-4 l

-

-

 

 

 

prerastené buriny,

 

3 l + 1,0 l

-

 

(TM) Spodnam

 

 

 

obmedzenie zberových strát

 

 

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekvica bezšupková

 

jednoročné a trváce buriny

 

5 l

 

AT

 

na jadierka

 

olejná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3585/mt

4/7

Etiketa schválená: 11.8.2015

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU repka jarná

aplikujte v štádiu repky BBCH 83-87 , najneskôr však 14 dní pred zberom; požadované množstvo vody je 100-200 l/ha, max. 1 x ročne

tekvica bezšupková olejná na jadierka

aplikujte 5-7 dní pred sejbou tekvice na vzídené buriny v množstve vody 200 l/ha, max. 1 x ročne

Opatrenia pre zmiernenie rizika:

Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Dodržiavajte pri používaní prípravku zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte opakovane tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku glyphosate alebo skupinu účinných látok.

Striedajte prípravky s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnymi spôsobmi účinku. Opakované použitie prípravku na báze účinnej látky glyphosate podporuje vznik rezistencie voči nim.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej kvapaliny. Vždy je potrebné zamedziť zasiahnutiu zelených častí pestovaných rastlín, či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! Priamy postrek a prípadný úlet postrekovej hmly nesmú zasiahnuť susediace plodiny a ostatné necieľové rastliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na necieľové a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.

ICZ/2015/3585/mt

5/7

Etiketa schválená: 11.8.2015

Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave prípadných vyskúšaných zmesí s iným prípravkom alebo hnojivom je zakázané miešať koncentráty. Jednotlivé zložky prípadne zmesi dávajte do nádrže postrekovača oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2% roztokom Agropuru.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2% roztokom Agropuru a umyte 3× vodou.

UPOZORNENIE

1)CLINIC neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrajškom, či z ľahkých kovov, príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. CLINIC môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

2)Nenechajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3)Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

4)Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii.

5)Kultiváciu pôdy robte po aplikácii až vtedy, keď sa prejavia príznaky účinku.

6)Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

ÚDAJE A ODPORUČENIA VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa dostane prípravok do styku s ohňom, hasí sa požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodou len v prípade jemnej hmly a to len vtedy keď je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd ani recipienty vôd povrchových a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, filtračnú masku alebo rúško na ochranu dýchacích orgánov a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Nenechávajte nikdy zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača.

Nádrž po postreku a umytí musíte nechať dobre vyvetrať.

ICZ/2015/3585/mt

6/7

Etiketa schválená: 11.8.2015

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

 

Po požití

Vymyť ústa vodou. Zvracanie nevyvolávať! Okamžite

 

privolať lekára!

Po nadýchaní

Opustiť zamorený priestor, postihnutému zabezpečiť pokoj a

 

teplo. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí privolať lekára.

Po nadýchaní

Opustiť zamorený priestor, postihnutému zabezpečiť pokoj a

 

teplo. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí privolať lekára.

Po zasiahnutí pokožky

Odstrániť zasiahnutý odev, zasiahnutú pokožku omyť teplou

 

vodou a mydlom.

Po zasiahnutí očí

Premývať prúdom čistej vody po dobu 15 minút a vyhľadať

 

lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na

Privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku alebo

otravu

poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného

 

toxikologického informačného centra v Bratislave

 

(02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby

 

môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

ICZ/2015/3585/mt

7/7